Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Optima termiczne róznych zwierzat moga

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Optima termiczne różnych zwierząt mogą być bar- dzo rozmaite, sięgając nieraz kilkudziesięciu stopni.: jeżeli porównać mieszkańców siedlisk zimnych i go- rących. Szarańczaki pustynne wykazują jeszcze pełną aktywność w godzinach południowych przy intensyw- nym usłonecznieniu i temperaturze 60°. Z drugiej strony znamy drobne owady, żyjące normalnie zimą na śniegu, jak pośnieżek (Boreus hiemalis), muchów- ka bezskrzydła ponowiec (Chionea) oraz liczne sko- czogonki. Dla pośnieżka optimum temperatury leży pomiędzy + 3° a _3°, przy czym największa ilość zwierząt wybiera temperaturę (preferendum) +0,12°. U Chumea optimum leży niżej, pomiędzy -1 a _5,5°, najczę- stszy wybór (preferendurn) przypada na temperaturę -2,64°. W temperaturach wyższych aktywność zwie- rząt jest większa, powyżej jednak + 10° giną. W tem- peraturach opt’ymalnych i niższych aktywność jest słaba. Poniżej _7° następuje sztywnienie owadów. Z tych ciekawych badań doświadczalnych, przeprowa- dzonych przez H. Wojtusiakową, wynika że tempera- tury optymalne u badanych owadów zimowych odpo- wiadają ekologicznym warunkom w jakich zwierzęta te. spotykane są w naturze. Boreus pojawia się naj- częściej w czasie odwilży, przy temperaturze 0° do _1°, zaś ponowiec (Chionea) w dni chłodniejsze z lekkim przymrozkiem. Preferenda są raczej przeja- wem jakby dobrego “samopoczucia” organizmu. Mie- szczą się z reguły w obrębie warunków optymalnych. Przy zbliżaniu się warunków termicznych do krań- cowych dla danego gatunku, organizm broni się re- akcjami przystosowawczymi, zmianą zachowania się, wędrówką lub zapadaniem w stan odrętwienia, w sen . letni lub zimowy itp. ale tylko w miarę swych możli- wości obronnych, fizjologicznych i organizacyjnych, jakże różnych u różnych zwierząt! Zwalony z nóg żarem sawanny słoń afrykański wachluje rozpaloną głowę swymi wielkimi uszami, które w taki sposób poszerzyły swą podstawową funkcję. ‘Najciekawszych pod. tym względem przykładów dostarczają krańcowo różne termicznie siedliska: pustynie, kraje polarne, rejony najbardziej kontynentalne, odznaczające się szczególnie wielkimi oscylacjami w ciągu roku. [podobne: , wkładki sfp, mobilne piaskowanie, pompy hydrauliczne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mobilne piaskowanie pompy hydrauliczne wkładki sfp