Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Osiagniecie przez kraje socjalistyczne poziomu

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Osiągnięcie przez kraje socjalistyczne poziomu produkcji i konsumpcji równego poziomowi najbardziej rozwiniętych krajów kapitalistycznych nie może być i nie jest głównym celem ustroju socjalistycznego. Jest to etap w rywalizacji dwóch systemów. W wyniku dalszego ,rozwoju kraje socja- listyczne mogą osiągnąć wyższą produkcję i konsumpcję w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż kiedykolwiek mo- gły osiągnąć ‘kraje należące do systemu kapitalistycznego. Pokojowe współistnienie i współzawodnictwo ma wyka- zać, który z ustrojów jest lepszy, który stwarza lepsze wa- runki politycznego, ekonomicznego, społecznego i kultural- nego rozwoju społeczeństwa. Rozstrzygnięcie współzawodnic- twa dwóch systemów musi nastąpić ‘bez uciekania się do ar- gumentów natury militarnej. Dlatego jedynie słuśzną drogą wykazania wyższości jednego ustroju nad drugim jest współ- zawodnictwo ekonomiczne. Współzawodnictwo to pozwoli wykazać, który ustrój jest bardziej atrakcyjny, który system społeczno-ekonomiczny zapewni wyższą .wydajność pr,acy, wyższy poziom konsumpcji, lepsze warunki mieszkaniowe nie dla wybranych jednostek czy grup społecznych, lecz dla wszystkich obywateli, lepszą opiekę zdrowotną, szybszy roz- wój nauki i oświaty, wyższy poziom wykształcenia itd. Współ- zawodnictwo udowodni, który z ustrojów stworzył lepsze wa- runki pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości i zdolności .twórczych poszczególnych obywateli. Rozwiązanie wszystkich tych problemów zgodnie z możli- wościami, jakie stwarza aktualnie osiągnięty poziom rozwo- ju sił wytwórczych, wymaga wysokich nakładów. Źródłem środków, niezbędnych do realizacji tych zadań jest pełne wy- korzystanie bogactwa społecznego. Więcej środków na roz- wój społeczno-ekonomiczny uzyskać można w ustroju, który zapewni pełniejsze wykorzystanie bogactwa społecznego. Współzawodnictwo między systemem socjalistycznym i ka- pitalistycznym dotyczy również podziału wytworzonego pro- duktu społecznego. We wszystkich dotychczasowych ustro- jach występował niesprawiedliwy podział produktu społecz- nego. Dotyczy to także współczesnego kapitalizmu. Rywali- zacja obu systemów obejmuje więc również stworzenie takich. warunków, aby wytworzone dobra materialne i kulturalne były w społeczeństwie sprawiedliwie dzielone, aby wszyscy mieli zapewnione warunki pełnego rozwoju swej osobowości. [patrz też: , Kabina pod prysznic, odzież ochronna, panele podłogowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Kabina pod prysznic odzież ochronna panele podłogowe