Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

P.odatek grun- towy powinien obejmowac

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

P.odatek grun- towy powinien obejmować zarówno rentę różniczkową, jak – i. absolutną: nie może natomiast zawierać renty ‘różniczko- wej II. Ta ostatnia, stanowiąc nadwyżkę ponad ustaloną stopę oprocentowania środków trwałych w przedsiębiorstwie, powinna wchodzić w skład zysku przedsiębiorstwa i sta- nowić bodziec do racjonalnego wykorzystania dodatkowych nakładów. Jak wspomniano, realizacja renty gruntowej w przedsię- biorstwach rolnych w socjalizmie jest możliwa jedynie wów- czas, gdy poziom cen na główne produkty rolne umożliwia osiąganie choćby minimalnej rentowności tym z nich, które prowadzą produkcję w warunkach krańcowo niekorzyst- nych. Wiadomo jednak, że pozióm cen produktów rolnych w go- Spodarce socjalistycznej determinowany jest wieloma czyn- nikami, a w różnych fazach okresu przejściowego i budowy produkcji socjalizmu skala ważności ich oddziaływania jest różna. rolniczej W pierwszej fażie uprzemysłowienia, dla której charakte- rystyczna była wysoka stopa akumulacji i umiarkowane tempo wzrostu konsumpcji, miała pewne uzasadnienie poli- tyka niskich cen produktów rolnych, które nie pozwalały nych. Przejmowana z rolnictwa część produkcji czystej była realizowana przez organizacje skupu oraz przemysł prze- twórczy i przekazywana do budżetu jako akumulowana część dochodu narodowego. W wielu państwowych gospodarstwach rolnych, zwłaszcza gospodarujących w gorszych warunkach glebowych i kli- matycznych, prowadziło to do długotrwałych’ deficytów, czyli różniczkowej straty. Innymi słowy, renta różniczkowa dała o sobie znać występując jako wielkość ujemna. Ścisłe określenie’ ujemnej renty różniczkowej (wynikającej ze złych warunków naturalnych) nie jest łatwe, ale nierzadko deficyt przekraczał wielkość ujemnej renty, 1:0 nie sprzy- jało racjonalności gospodarowania. Wszelkie bowiem straty ponoszone przez przedsiębiorstwa rolne pokrywał w tym czasie skarb państwa. Dopiero po rozpoczęciu drugiej fazy okresu przejściowe- go. którą określa się jako fazę zrównoważonego wzrostu, zaczęto stopniowo zmieniać ekąnomiczne warunki rozwoju rolnictwa i aktualne stało się ponowne rozważenie problemu renty gruntowej i jej wykorzystanie jaką instrumentu przy- datnego w gospodarce socjalistycznej. [podobne: , Ogród i Działka, instalacje elektryczne, wynajem samochodów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: instalacje elektryczne Ogród i Działka wynajem samochodów