Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

D. ZJAWISKA KORELACJI Podziały i wzrost komórek embrionalnych w strefach merystematycz— nych, a następnie wzrost elongacyjny i różnicowanie się komórek prowadzą do kształtowania się specyficznych organów rośliny. Zjawiska te mogą się jednak odbywać tylko dzięki temu, że liczne, pojedyncze ko— mórki rozwijają się według wspólnego, Ściśle określonego planu. Po— wstawanie i działanie sił kształtotwórczych, występujących już w stoż— kach wzrostu zarodka, są nam całkowicie nieznane. Niejednokrotnie mówimy, Że k O m ó r ki em brio n a Lne mają zdolność do wytwo— rzenia w sz y s t kich części i tkanek dorosłej rośliny, są więc one, po— dobnie jak zygoty, omnipo t encj aln e. Read the rest of this entry »

Comments Off

Na korzeniach lub osiach pedów,

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Na korzeniach lub osiach pędów, w których odbywa się stale wzrost plazmatyczny w stożkach wzrostu, nie można wykazać na danym organie jako całości wielkiego okresu wzrostu. Jeżeli obserwujemy korzeń przez mikroskop horyzontalny, stwierdzamy wówczas, że w stałych warunkach organ ten rośnie równomiernie. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że z tkanki merystematycznej w miarę podziałów coraz to nowe komórki przesuwają się dc strefy wzrostu i zaczynają się wydłużać, wówczas gdy starsze komórki wychodzą ze strefy maksymalnego wzrostu i przestają rosnąć. Przesuwanie się komórek ze strefy embrionalnej w strefę wzrostu elongacyjnego harmonizuje z ustawaniem wzrostu starszych komórek, tak że wydaje się, że organ jako całość rośnie w sposób ciągły, chociaż każda jego komórka przechodzi wielki okres wzrostu i przestaje rosnąć po osiągnięciu maksymalnych wymiarów. W pędach stwierdzano jednak niekiedy ‘wzrost nieciągły, „skokowy” kt órego przyczyny nie zostały bliżej wyjaśnione. Organy o wzroście ograniczonym, jak liście, koleoptyl traw, nitki pręcikowe itp. przechodzą naturalnie jako całość wielki okres wzrostu, ponieważ wzrost embrionalny i elongacyjny są czasowo oddzielone od siebie, a organ po zakończeniu elongacji jest całkowicie wyrośnięty. Szy b k o ść wzrostu organów jest bardzo różna w poszczególnych przypadkach. Może ona być tak znaczna, że daje się nawet stwierdzić gołym okiem. Zawsze też można ją zmierzyć bezpośrednio za pomocą mikroskopu horyzontalnego. Nitki pręcikowe wielu traw wydłużają się po otwarciu kwiatów (pylenie) mniej więcej 0 1,5 mm na minutę. Pędy bambusa przyrastają mm/min, dobrze wykształcone pędy dyni 0,1 mm/min. Łagiewki pyłkowe Tradescantia wydłużają się 20 IJJmin. Większość roślin wyższych rośnie z mniejszą szybkością, wynoszącą około kilka ILhnin, Jest to zrozumiale, jeśli pamiętać będziemy, że również podczas wzrostu elongacyjnego plazma kontynuuje swe czynności syntetyczne, wymagające bez wątpienia czasu, jak np. wbudowywanie nowych cząsteczek w ściany komórkowe. [hasła pokrewne: , szkoła paralotniowa, meble pracowniczne, drukarnia cyfrowa ]

Comments Off

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Zjawisko to można w piękny sposób zademonstrować na gałązkach wierzby pociętych na kawałki i zawieszonych w wilgotnej komorze. Jeżeli odcinek gałązki wisi zgodnie ze swym normalnym ułożeniem w nie uszkodzonym organie, po pewnym czasie zaczynają najpierw rozwijać sie pączki położone bliżej szczytu, gdy tymczasem u podstawy rozwijają sie korzenie, jakkolwiek i tu pączki znajdują się w wystarczającej ilości (ryc. 279). Jeżeli część gałązki zawiesimy w położeniu odwrotnym, korzenie powstają na pierwotnie dolnym końcu gałązki, a na szczytowym pędy, chociaż część podstawowa jest teraz skierowana do góry, a szczytowa w dół. Wyniki doświadczenia wskazują, że odcinek gałązki zachowuje swoją pierwotną biegunowość. Read the rest of this entry »

Comments Off

Polozenie Stref wzrostu mozna latwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Położenie Stref wzrostu można łatwo Określić w ten sposób, że na badane części roślin nanosi się tuszem liczne drobne kreski w odległości około 1 mm (ryc. 281), a następnie Śledzi się rozsuwanie tych kresek za pomocą ustawionego poziomo mikroskopu (tzw. mikroskopu horyzontalnego), Za pomocą tej metody można stwierdzić, że w korz en i a ch stref a wzr os tu elongacyj nego występuje bezpośrednio nad wierzchołkiem i ma. tylko kilka milimetrów długości (ryc. 281, II). Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »