Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Dotyczy to przede wszystkim produkcji

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dotyczy to przede wszystkim produkcji artykułów konsumpcyjnych. W dążeniu do utrzymania dużego popytu wielkie przedsię- biorstwa w szybkim tempie wprowadzają nowe artykuły na rynek dóbr konsumpcyjnych. Niektóre z tych artykułów w niewielkim tylko stopniu są nowością (w sensie nowej wartoś- ci użytkowej); większość służy zaspokojeniu nowych potrzeb lub dzięki wyższej jakości zaspokaja potrzeby w znacznie lepszy sposób 11. Rozbudzaniu tych potrzeb służy szeroki sy- stem reklamy. Konkurencja nowością jako nowy rodzaj konkurencji mo- nopolowej odgrywa bardzo ważną rolę w podtrzymywaniu u Niektóre nowości pojawiają się wcześniej niż sprecyzowana zo- stała potrzeba, której zaspokojeniu ma służyć dany artykuł (np. ma- gnetowid). Cykl koniunkturalny we współczesnym kapitalizmie popytu na rynku artykułów konsumpcyjnych, wpływa też na przyspieszenie wprowadzania postępu technicznego. Nowa produkcja wymaga na ogół nowych maszyn lub udoskonale- nia urządzeń już istniejących, co prowadzi do zwiększenia po- pytu na dobra inwestycyjne i surowce. Przyspieszenie tempa wprowadzania postępu technicznego po II wojnie światowej należy do najważniejszych czynników powodujących zarówno złagodzenie, jak i skrócenie cyklu ko- niunkturalnego. Pamiętamy, że nawet w klasycznym cyklu postęp techniczny jest czynnikiem wyjścia z kryzysu, że dzię- ki niemu nowe inwestycje są rentowne nawet mimo niskich cen sprzedaży. Przyspieszenie postępu technicznego we współczesnym świecie pociąga za sobą wcześniejsze ekonomiczne zużywanie się trwałego majątku produkcyjnego. W efekcie potrzebne są nowe inwestycje, zakup nowych urządzeń lub modernizacja starych. Dlatego też kapitał trwały jest odnawiany szybciej i częściej. Wielu ekonomistów jest zdaniag.że to właśnie jest główną przyczyną skrócenia się cyklu koniunkturalnego z około 7 lat na początku XX w. do około 4 lat współcześnie. Dużo trudniejszy do zinterpretowania jest współczesny Kryzys zwany tzw. kryzysem energetycznym, jaki nastąpił wskutek cztero- krotnego wzrostu cen ropy naftowej. [więcej w: , okapy kuchenne, Studnie głębinowe, gabloty aluminiowe ]

Comments Off

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje panstwo

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Srodkami ekonomicznymi, które stosuje państwo w celu wyegzekwowania realizacji założeń planu, są: 1) zamówienia państwowe I na produkcję określonego rodzaju 11, 2) ulgi po- datkowe dla przedsiębiorców inwestujących w preferowanych dziedzinach, 3) system cen gwarantowanych (kontrolowanych przez państwo) na podstawowe s~rowce, 4) wydatki państ- wowe (na badania naukowe, na inwestycje), 5) kredyt państ- wowy. Ponadto państwo może wywierać wpływ na długofalowy rozwój gospodarczy i kształtować go w pożądanym kierunku finansując badania naukowe oraz przejmując w swoje ręce system oświaty. Struktura kształcenia młodzieży decyduje o strukturze kwalifikacji i zatrudnienia ‘w przyszłości, o po- daży siły roboczej w określonym zawodzie. Dlatego w krajach podejmujących próby planowania ważną dziedziną planu jest planowanie kształcenia ułatwione przez to, że szkolnictwo w tych krajach znajduje się w decydującej większości w ge- stii państwa. Jeszcze większe znaczenie dla rozwoju gospodarczego mają badania naukowe, które są źródłem postępu technicznego. Planowanie kierunków badań naukowych stwarza podstawę planowania kierunków przyszłego postępu technicznego. Dla- tego w dziedzinie tak ważnej dla całej gospodarki nakłady państwa są większe niż nakłady na inne dziedziny gospodarki. Jak wynika z przeglądu metod, którymi dysponuje pań- wijać i w jakim tempie, aby utrzymać podstawowe proporcje gospo- darcze. Zakupy dóbr inwestycyjnych dokonywane przez sektor publiczny stanowią w wielu krajach rozwiniętych prawie połowę globalnego po- pytu na te dobra. Dlatego przedsiębiorstwa prywatne w pewnym stop- niu dostosowują strukturę produkcji do planowania wskaźników za- kupów państwowych, Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie- stwo, jego możliwości w zakresie planowania rozwoju są ograniczone do niektórych dziedzin (planowanie badań nau- kowych, struktury kwalifikacji), w innych zaś dziedzinach plan gospodarczy, jeżeli istnieje, jest zbiorem prognoz i de- zyderatów pod adresem prywatnego kapitału, wspieranych przez pewne bodźce ekonomiczne (ceny, ulgi podatkowe, za- mówienia). [podobne: , maszyny pakujące, Układanie kostki brukowej Warszawa, bezpieczeństwo rzeczy ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »