Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Pobudzanie stalego wzro- stu inwestycji

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2018

Pobudzanie stałego wzro- stu inwestycji stało się właśnie zadaniem państwa. W gospo- darce, w której decyzje inwestycyjne są zdecentralizowane (należą do prywatnych właścicieli kapitału), jest to sprawa niezmiernie trudna. tym bardziej, że państwo działając w in- teresie klasy właścicieli kapitału nie jest skłonne, jak się przekonamy dalej, wchodzić w kolizję również z bieżącymi interesami kapitalistów. Państwo stosuje więc takie instrumenty ekonomiczne, któ- re – prowadząc do zwiększania bieżącej stopy zysku – na Inwestycje działują na wzrost stopy inwestycji prywatnych. Do takich prywatne. instrumentów należą: 1) przyspieszona amortyzacja, 2) przy- znawanie ‘ulg podatkowych od części zysków, 3) gwarantowa- ne zakupy państwowe, 4) polityka inflacyjna, 5) arbitraż pań- stwowy przy zawieraniu umów zbiorowych między związka- mi zawodowymi a przedsiębiorcami. Wysoka stopa amortyzacji (20 – 40010 wartości środków trwałych) pozwala na szybkie odtworzenie nakładów inwe- stycyjnych i w efekcie przyspiesza wprowadzanie do pro- dukcji nowych urządzeń. Przyspieszona amortyzacja jest więc jedną z metod skracania cyklu odnowy kapitału trwałego w gospodarce, a za,tem również jest metodą zwiększania popy- tu inwestycyjnego. Ulgi podatkowe przyznawane są w stosunku’ do zysków reinwestowanych, tzn. ta część zysku, która zostanie prze- znaczona na nowe inwestycje, jest niżej opodatkowana niż część ‘zysku przeznaczona na oszczędności i konsumpcję. Ulgi podatkowe stosuje również państwo wobec kapitałów uloko- wanych w infrastrukturze lub w nowych, mało rentownych dziedzinach gospodarki. Gwarantowane zakupy państwowe dotyczą najczęściej pro- dukcji zbrojeniowej, ale czasem występują i w innych dzie- dzinach gospodarki, np. w gałęziach surowcowych. Złożone przez państwo zamówienie gwarantuje monopolowi realizację produkcji o określonych rozmiarach i cenach. Państwo stosuje często politykę inflacyjną jako środek na- kręcania koniunktury. Niewielki krótkookresowy wzrost cen jest bowiem czynnikiem zachęcającym do wzrostu produkcji. Jest jasne, że inflacyjny wzrost cen prowadzi do zgłaszania przez klasę robotniczą i związki zawód owe żądań wzrostu płac; żądania te zostają z czasem spełnione, nie bez poparcia ze strony państwa. [przypisy: , producent maszyn budowlanych, Usługi brukarskie Warszawa, płyta warstwowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: producent maszyn budowlanych płyta warstwowa Usługi brukarskie Warszawa