Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Poczatkowo kojarzenie interesów osobistych ze

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Początkowo kojarzenie interesów osobistych ze społecznymi jeszcze w ramach systemu indywidualnej gospodarki chłopskiej może mieć postać wiejskich urządzeń komunalnych, spółek wodnych, wspólnego użytkowania większych maszyn w kółkach rolniczych itp. Innym przykła- dem jest stosowany w niektórych krajach socjalistycznych system podziału dochodów w spółdzielniach produkcyjnych nie tylko według wkładu pracy, lecz również z uwzględ- nieniem obszaru i jakości wniesionej do spółdzielni ziemi. W większości krajów socjalistycznych społeczna przebu- dowa wsi dokonała się stosunkowo szybko, bo w ciągu za- ledwie kilku lat. W niektórych krajach przeobrażeniom społecznym, tj. tworzeniu spółdzielni produkcyjnych, towa- rzyszyła prawie równoległa rekonstrukcja techniczna rolnic- twa (głównie NRD i Czechosłowacja). W innych natomiast przebudowa techniczna rolnictwa i jego modernizacja nastę- powały głównie po zakończeniu uspółdzielczenia produkcji rolnej. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przebudowa struk- tury agrarnej i stosunków społecznych na wsi ułatwiała w znacznym stopniu pomyślną realizację procesu technicznej rekonstrukcji rolnictwa. . Tylko w dwóch europejskich krajach socjalistycznych, w Jugosławii i w Polsce, po nieudanych próbach kolektywi- zacji rolnictwa, w trudnych ekonomicznie latach pierwszej fazy uprzemysłowienia, przekształcanie rolnictwa odbywa się inaczej niż w pozostałych krajach socjalistycznych: W znacznym stopriiu o tej odmienności zadecydowały: duża gęstość rolniczego zaludnienia wsi, znaczne rozdrobnienie gospodarstw chłopskich, wysoki przyrost naturalny i bar- dzo powolne tempo zmniejszania się liczby zatrudnionych w rolnictwie. W odróżnieniu od NRD i Czechosłowacji, gdzie kolektywizacja stanowiła nie tylko start do modernizacji rol- nictwa, lecz również. uwalniała znaczną ilość rąk do pracy brakujących w przemyśle, w Polsce i Jugosławii istnieją jeszcze obecnie w wielu rejonach kraju znaczne zasoby siły roboczej na wsi, które nie są w pełni wykorzystywane przez cały rok. Nic więc dziwnego, .że społeczne i techniczne prze- kształcanie rolnictwa w Polsce i Jugosławii następuje powoli, w ślad za postępami industrializacji i odpływem rąk do pracy z rolnictwa do przemysłu. [więcej w: , Wykończenia mieszkań, projektowanie wnętrz, fasady aluminiowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: fasady aluminiowe projektowanie wnętrz Wykończenia mieszkań