Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Podstawe koncepcji przeobrazen struktury agrarnej

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Podstawę koncepcji przeobrażeń struktury agrarnej i spo- łecznych stosunków produkcji na wsi stanowił plan spółdziel- czy Lenina. Mając na uwadze całą odmienność rolnictwa od przemysłu, własności kapitalistycznej od własności chłop- skiej oraz klasy robotniczej od chłopstwa, Lenin wskazywał na kooperację i jej różne szczeble jako drogę, która będzie prowadzić do przekształcenia produkcji rolnej w nowe socja- listyczne formy. Głównymi zasadami, które stanowiły istotę leninowej dro- gi budowy socjalizmu na wsi, były: dobrowolność, stop- niowość oraz kojarzenie interesów osobistych ze społeczny- mi, Zasady te są wyrazem założenia, że chłopstwo jest naj- bliższym sojusznikiem klasy robotniczej. Zasada dobrowolnosci oznacza, że przechodzenie chłopów do socjalistycznych form produkcji nie może się dokonywać pod przymusem, lecz w oparciu o przekonanie o celowości i słuszności oraz przewadze nowych form nad starymi. Za- sadniczą rolę powinien odgrywać przykład i dobre wyniki osiągane w przedsiębiorstwach socjalistycznych i w po- szczególnych, fragmentarycznych nawet, przedsięwzięciach zespołowych. . Zasada stopniowośct wiąże się ściśle z poprzednią i ozna- cza, że przejście od drobnej gospodarki indywidualnej do produkcji na dużą skalę w socjalistycznym przedsiębiorstwie rolnym nie musi odbywać się nagle i szybko w całym kraju, lecz powinno mieć pewne szczeble pośrednie umożliwiające zapoznanie się i oswojenie z poszczególnymi elementami zespołowej produkcji i podziału. Jako ogniwa pośrednie, przygotowujące indywidualnego producenta do współpracy i współdziałania z innymi, Lenin wskazał różne formy spół- dzielczości zaopatrzenia i zbytu, kredytowej, mleczar- skiej itp. Zasada .kojarzenia interesów osobistych ze spoleeznymi sprzyja działaniom zgodnym z zasadą dobrowolności, a jed- nocześnie stanowi istotne ogniwo w drodze do zespolenia działań. indywidualnych w kolektywne z respektowaniem in- dywidualnego zainteresowania i osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy. [patrz też: , rusztowania aluminiowe, mycie okien, odzież robocza ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: mycie okien odzież robocza rusztowania aluminiowe