Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Podzial na dwie za- sadnicze

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Podział na dwie za- sadnicze co do pochodzenia grupy zwierząt pierwotnie i wtórnie wodnych, opierający się przede wszystkim na funkcji oddechowej, jest jednocześnie ilustracją odrębnych typów organi- zacyjnych, czyli różnych kolei świata zwierzęcego w przystosowaniu się do obu zasadniczych śro- dowisk życia. Nie tylko jednak przez samo oddychanie zwie- Liczne owady wodne zachowały zdolne do lotu skrzydła: płosz- czyca pływająca i w locie. rzęta wtórnie wodne uzależnione są od powietrza ga- zowego, ich pierwotnego środowiska. Inne cechy orga- nizacji i życia wskazują także na ścisłe związki jakie łączą je ze środowiskiem lądowym. Owady wodne za- chowały uzdolnione do ‘lotu skrzydła pozwalające pewnym formom opuszczać zbiorniki przez nie za- mieszkałe i szukać nowych w razie potrzeby. Krę- gowce morskie wtórnego pochodzenia, poza formami żyworodnymi (wieloryby, syreny, węże morskie), są najczęściej związane rozrodem ze środowiskiem lądo- wym. Żółwie odbywają nieraz dalekie wędrówki z mo- rza na ląd, gdzie składają jaja. Nawet najbardziej morskie ptaki jak pingwiny, alki, nury – gnieżdżą się zawsze na lądzie. Na brzegach morza rozradzają się także foki i uchatki. Zwierzęta wtórnie wodne są ważnym i ciekawym przykładem pośredniego życia, łączącego dwa tak róż- ne światy jak wodę i powietrze, które całością wa- runków nadały zasadniczo odrębne kierunki ewolucji świata żywego. Są one także piękną ilustracją kolej- nych zmian, jakim świat zwierzęcy ulegał w biegu dziejów, jak naj ściślej zharmonizowany nie tylko z aktualnymi warunkami środowiska, ale właściwo- ściami organizacji świadczący w nie mniejszym stop- niu o swojej historii. Na przykładzie zwierząt pier- wotnie i wtórnie wodnych ekologia szczególnie wy- raźnie splata się z filogenią, historią rodową orga- nizmów. Srodowiskowy podział zwierząt wodnych Woda jest świetnym rozpuszczalnikiem dla mnó- stwa ciał chemicznych, w szczególności dla soli, kwa- sów i gazów, nic więc dziwnego, że spadając na ziemię, czy to pod postacią stykających się z atmosferą opadów, czy też’ płynąc w strumykach i rzekach, gdzie znów ma możność zetknięcia się z glebą i ska- łami, rozpuszcza w sobie naj rozmaitsze ciała, unosząc je” bądź do jezior śródlądowych, bądź do wód mor- skich. [podobne: , Drabiny magazynowe, wynajem busów, piec do sauny ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: Drabiny magazynowe piec do sauny wynajem busów