Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Polaczony z kryzysem miedzynarodowego systemu

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2018

Połączony z kryzysem międzynarodowego systemu walutowego, ma on jednak prze- de wszystkim charakter kryzysu strukturalnego. Nastąpiło bowiem ogólne zahamowanie tempa wzrostu gospodarki ka- pitalistycznej (np. Japonia, która w latach 1960 – 1970 utrzy- mywała tempo wzrostu dochodu narodowego na poziomie 10% średnio rocznie, obniżyła je do 1,50f0 w 1974 r.; w więk- szości. wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych w 1975 r. produkcja globalna zmniejszyła się w sposób bez- względny). W połączeniu ze wzrostem bezrobocia (np. w USA w 1974 r. poziom bezrobocia osiągnął 70/0 ogólnej liczby za- trudnionych, a na początku 1975 r. 80, co było, najwyż- szym wskaźnikiem dla tego kraju w okresie powojennym). Ów kryzys dowiódł więc małej skuteczności środków ant y- recesyjnych stosowanych przez państwo . Co więcej, zahamo- wanie tempa wzrostu produkcji i inwestycji występuje rów- nocześnie ze wzrostem cen. Obecny kryzys strukturalny w wysoko rozwiniętych pań- stwach kapitalistycznych stanowi przejaw w zaostrzonej. formie – narastających sprzeczności kapitalizmu, przede wszystkim zaś sprzeczności między społecznym charakterem produkcji a prywatnym przywłaszczaniem i wynikającego stąd braku racjonalności w gospodarowaniu. Do zaostrzenia się podstawowych sprzeczności kapitalizmu, przyczyniły się w znacznym stopniu: l) nadmierne wydatki państwa, których celem było pod- trzymywanie koniunktury, tj. tworzenie popytu (mówimy o tym szerzej w następnym rozdziale), a, przede wszystkim wydatki na cele nieprodukcyjne (zbrojeniowe, prestiżowe) oraz stałe tzw. finansowanie z deficytu; 2) działalność monopoli powodująca wzrost cen w pogoni za maksymalnym zyskiem; istotną rolę odgrywa tu konkuren- cja między monopolami, forsowne wprowadzanie nowych wy- robów przy wzroście społecznych kosztów wytwarzania. W 1974 r. stopa inflaCji wyniosła w większości wysoko rozwinię- tych krajów kapitalistycznych ponad w porównaniu z 1973 r., a w niektórych krajach, np. we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, ponad. [patrz też: , producent drzwi, łóżka drewniane, obróbka miedzi ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obróbka miedzi producent drzwi łóżka drewniane