Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Polozenie Stref wzrostu mozna latwo

Posted in Uncategorized  by admin
September 26th, 2018

Położenie Stref wzrostu można łatwo Określić w ten sposób, że na badane części roślin nanosi się tuszem liczne drobne kreski w odległości około 1 mm (ryc. 281), a następnie Śledzi się rozsuwanie tych kresek za pomocą ustawionego poziomo mikroskopu (tzw. mikroskopu horyzontalnego), Za pomocą tej metody można stwierdzić, że w korz en i a ch stref a wzr os tu elongacyj nego występuje bezpośrednio nad wierzchołkiem i ma. tylko kilka milimetrów długości (ryc. 281, II). W strefie włośnikowej komórki mają już zwykle maksymalne wyrniary i podlegają procesom różnicowania się. Tylko korzenie powietrzne mają
dłuższą strefę wzrostu. Natomiast strefa wzrostu p ę u może sięgać nawet powyżej 50 cm (s. 99), jest zatem znacznie dłuższa. Jeżeli oś pędu jest wyraźnie podzielona na węzły i międzywęźla, to strefa wzrostu ulega przerwaniu przez węzły, które prawie nie są zdolne do wzrostu elongacyjnego. Każde międzywęźle ma oddzielną, leżącą zwykle bliżej jego podstawy strefę wzrostu. Trawy zachowują przez dłuższy czas zdolność do tzw. w zr ostu in t erka la r nego, przy czym nad każdym węzłem znajduje się nie tylko strefa wzrostu elongacyjnego, lecz i strefa embrionalna. Strefy interkalarnego wzrostu I i Ś c i, szczególnie dobrze rozwinięte u drzew szpilkowych i roślin jednoliściennych, zlokalizowane są u ich podstawy. Ogonek liściowy wskutek wzrostu interkalarnego rozsuwa dolną i górną ezęść zawiązka liścia. Jeżeli śledzimy szybkość wzrostu strefy elongacyjnej korzenia, mającej około 1 mm długości, widzimy, że początkowo strefa ta, a oczywiście i każda jej komórka, zaczyna się wolno wydłużać. Szybkość wzrostu zwiększa się stopniowo, osiąga wartość maksymalną i ustaje z chwilą wyrośnięcia komórek. Okres zwiększania się i malenia szybkości wzrostu nazywamy „wielkim okresern wzrostu”. Na przykład w pewnym doświadczeniu przyrosty jednomilimetrowej strefy wzrostu korzenia Vicia Faba wynosiły. [więcej w: , drukarnia cyfrowa, wyposażenie biur, animacja z logo ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: animacja z logo drukarnia cyfrowa wyposażenie biur