Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

Sprzyja to szybkiemu rozwojowi sil

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Sprzyja to szybkiemu rozwojowi sił wytwórczych w poszczególnych krajach oraz w systemie państw socjalistycznych jako całości. Formy współpracy gospodarczej państw socjalistycznych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych były inne niż dziś. W spółpracą rozwijała się przede wszystkim w dzie- dzinie handlu zagranicznego, koordynacji planów gospodar- czych oraz współpracy naukowo-technicznej. Decydującą rolę w rozwoju współpracy gospodarczej europejskich kra- jów socjalistycznych odegrała Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). Największy udział w całości obrotów handlu zagraniczne- go poszczególnych krajów RWPG stanowi ich wymiana handlowa z ZSRR. Waha się ona w granicach 30 – 40°/0, a w NRD i Bułgarii przekracza nawet 50°/0 całości obrotów. Wysoki udział ZSRR w handlu zagranicznym krajów demo- kracji ludowej wynika z tego, że Związek Radziecki jest głównym dostawcą surowców oraz głównym odbiorcą wy- robów gotowych eksportowanych przez te kraje. Ponad 500/0 surowców importowanych przez kraje demokracji ludowej pochodzi z ZSRR, a przeszło połowa całości eksportu ma- szyn i urządzeń z tych krajów jest sprzedawana do ZSRR. Chłonny rynek radziecki stanowi podstawę rozwoju wielko- seryjnej produkcji maszyn i urządzeń oraz innych towarów’ wytwarzanych w różnych gałęziach przemysłu krajów de- mokracji ludowej. W zaopatrywaniu w surowce państw RWPG biorą poza Związkiem Radzieckim udział również i inni członkowie tego ugrupowania. Polska jest, jak wiadomo, dostawcą m.in/. takich surowców, jak węgiel kamienny (do NRD, CSRS, ZSRR itd.), siarka (do CSRS, NRD i ZSRR) oraz miedzi, kok- su i węgla brunatnego. Jeżeli za podstawę porównań weźmie- my wartość eksportu surowców na jednego mieszkańca kra- ju eksportującego, to okaże się, że dostawy surowców z Pol- ski do innych krajów socjalistycznych nie są niższe niż do- stawy radzieckie do tych państw. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, podesty ruchome, apartamenty wynajem nieruchomości ]

Comments Off

Posts Tagged ‘apartamenty wynajem nieruchomości’

Sprzyja to szybkiemu rozwojowi sil

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2018

Angielski podróżnik Whitehead przytacza ciekawe dane o ptakach wyspy Borneo: z 53 gatunków 5 składa tam po 1 jaju, 33 po 2, 10 po 3 i tylko 5 niesie przeciętnie po 4′ jaja; podczas gdy u nas składają średnio dwukrotnie więcej jaj. Tę właściwość żerowa- nia tylko przy świetle wyzyskali hodowcy, którzy przez sztuczne oświetlenie elektrycznością kurników i dostarczenie odpowiedniej ilości pokarmu, wydatnie zwiększyli nośność kur. Pośrednia ekologiczna rola światła Ptaki posługują się doskonałym wzrokiem przy od- szukiwaniu pokarmu; stają się aktywnymi przy właś- ciwym każdemu gatunkowi m i n i m u m o ś w i e t l e- n i a. Wychodząc z takiego punktu widzenia, należy oceniać szczególną rolę polanek leśnych jako miejsc korzystnych dla żerowania drobnych ptaków owado- żernych. Konieczne minimum oświetlenia powstaje najpierw w miejscu otwartym, a dopiero później w le- sie. Wieczorem, przeciwnie, znika najpierw w lesie, a potem w miejscu otwartym. Im bardziej zwarte są korony drzew w lesie tym później oświetlenie staje się wystarczające dla odszukiwania pokarmu. Otwarte miejsca, typu polanek leśnych, umożliwiają więc nie tylko łatwiejsze odszukiwanie pokarmu, ale także p o d ł u ż a j ą znacznie dzienny okres żerowania, wy- jątkowej wagi czynnik dla organizmów wzrokow- ców” jakimi w większości są ptaki. Pośrednią przez pokarm zależnością od warunków świetlnych należy tłumaczyć również g r a n i c e z a s i ę g u g e o g r a f i c z n e g o pewnych gatunków. Zerujące tylko nocą myszy leśne (Apodemus sylvaticus) rozsiedlone są normalnie po 620 szerokości północnej. mimo że charakter szaty roślinnej dalej ku północy wydaje się być podobny. Aktywne jednak życie pro- wadzi mysz leśna tylko latem, kiedy to noc polarna jest tak krótka, że nie wystarcza dla zdobycia dosta- tecznej ilości pokarmu i zabezpieczenia rozrodu. Od długości dnia i zdobycia niezbędnej ilości pożywienia może również zależeć północna granica rozsiedlenia geograficznego wielu ptaków. [podobne: , meble drewniane na zamówienie, apartamenty wynajem nieruchomości, rusztowania krause ]

Comments Off