Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘aplikacje mobilne’

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOLCZESNYM KAPITALIZMIE

Posted in Uncategorized  by admin
November 12th, 2018

ZMIANY STRUKTURALNE WE WSPOŁCZESNYM KAPITALIZMIE Pogłębianie się podstawowych sprzeczności kapitalizmu doprowadziło w pierwszej połowie xx w. do powstania pierwszego państwa socjalistycznego i do nasilenia rewolucyjnych we wspólczes- nych krajach takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Był to pierw- szy wyłom w światowym systemie kapitalistycznym . Sprzeczności między wysokim poziomem rozwoju sił wy- twórczych a prywatną formą przywłaszczania produktów przejawiały się w coraz ostrzejszych kryzysach nadprodukcji oraz w rosnącym bezrobociu. CorAZ bardziej jaskrawo uwi- daczniał się również nierównomierny ‘rozwój kapitalizmu w ramach gospodarki danego kraju i między różnymi krajami kapitalistycznymi. Jeżeli w XIX w. dominującą. pozycję w produkcji -i handlu światowym zajmowała Wielka Brytania, a drugie miejsce Francja, to już pod koniec XIX w. USA wyprzedziły Francję, a na początku XX w. również Wielką Brytanię. Następnie podobnie szybki wzrost dokonał się w gospodarce Niemiec; które wysunęły się na drugie miejsce (po USA). Na początku XX wieku w formalnej i ekonomicznej zależ- ności od krajów wysoko’ rozwiniętych znajdowało się 70% ludności świata, ale w krajach zależnych nasilały się już wal- ki narodowowyzwoleńcze. Obawa przed radykalizacją mas ludowych, widoczne za- grożenie całego sys~emu kapitalistycznego jako skutek nara- stania nie dających się rozwiązać sprzeczności, zrodziły pew- ne koncepcje teoretyczne “poprawiania” kapitalizmu. Nie- które z tych koncepcji wskazywały na potrzebę zwiększenia ekonomicznej roli państwa, którego działanie miało łagodzić trudności epoki imperializmu. Trzeba stwierdzić, że poglądy o konieczności powiększenia roli państwa, i to w kierunku kontrolowania przebiegu pro- cesów gospodarczych, nie od razu zyskały aprobatę w bur- żuazyjnej teorii ekonomii, a tym bardziej w praktyce. W dok- trynach ekonomicznych akceptowanych przez rządy krajów kapitalistycznych chciano stosować w odniesieniu do okresu kapitalizmu monopolistycznego i imperializmu, do okresu walk rewolucyjnych, “reguły gry” typowe dla kapitalizmu wolnokonkurencyjnego. [więcej w: , wdrożenia magento, kołki sprężyste, aplikacje mobilne ]

Comments Off