Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Automatyka przemysłowa’

Jednoczesnie nieod- zowne jest istnienie

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Jednocześnie nieod- zowne jest istnienie i stała rozbudowa tych gałęzi przemy- słu, które przetwarzają surowce rolnicze oraz proporcjonalna do rozwoju rolnictwa rozbudowa zaplecza obrotu towarowe- go, transportu i chłodnictwa, które muszą zapewniać całko- wite i racjonalne wykorzystanie surowców. Wpływ przemysłu rolno-spożywczego na przebieg repro- dukcji w rolnictwie jest dwojaki. Po pierwsze, dostarcza środków produkcji dla produkcji zwierzęcej, tj. pasz treści’: wych, których skala zastosowania w nowoczesnej produkcji zwierzęcej bardzo szybko wzrasta. Po drugie, przemysł spo- żywczy jest dalszym ogniwem produkcji’ żywności przetwa- rzając surowce’ rolnicze i wpływając’ na możliwości zbytu tych surowców oraz na dynamikę produkcji rolniczej. W wyniku zmian struktury gospodarki narodowej; dalsze”-’ . go względnego i absolutnego spadku liczby zatrudnionych w rolnictwie oraz wzrostu wymagań i potrzeb konsumentów stopień przemysłowego przetwarzania i .uszlachetniania produktów pochodzenia rolniczego będzie wzrastać. Tem- po wzrostu mocy produkcyjnej przemysłu rolno-spożywcze- go musi być zatem ściśle dopasowane do planowego rozwoju rolnictwa. Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Wzrost technizacji rolnictwa prowadzi do zwiększenia udziału przemysłu paliwowo-energetycznego w nakładach na rolnictwo. Już obecnie, mimo skromnego poziomu technicz- nego naszego rolnictwa, wartość zużywanych w rolnictwie paliw i energii elektrycznej przekracza 12% wartości nakła- dów materiałowych pochodzenia przemysłowego. Szybki wzrost liczby ciągników, silników i innych odbiorników energii elektrycznej w rolnictwie będzie prowadzić do dal- szego zwiększenia się udziału tych nakładów, które jedno- cześnie będą ograniczać zużywanie pasz dla koni. Oznacza to rozszerzanie możliwości produkcji żywności w oparciu o pa- sze, które z. surowca energetycznego zostaną przekształcone w surowce do produkcji mięsa i mleka. Poważną pozycję nakładów materiałowych związaną z od- twarzaniem i rozszerzaniem bazy techniczno-produkcyjnej rolnictwa są materiały budowlane i budownictwo. [patrz też: , szyny prądowe, Automatyka przemysłowa, Meble na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Automatyka przemysłowa’

Jednoczesnie nieod- zowne jest istnienie

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Z chęcią też powracamy nad staw, nad wody by popatrzeć, po- myśleć nad nią i zapoznać się z jej życiem, “wczuć się” w organizmy ją zasiedlające, tworzące w każdym poszczególnym zbiorniku niby pewną całość, odrębny świat ” mikrokosmos” , ekosystem jak to się dziś mówi, w pewnym stopniu samowystarczalny i nie- zależny, podlegający własnym prawom, które usiłując wiązać zjawiska, jak gdyby rozumiemy. A jednak pomimo tej bliskości życia wodnego jest nam ono dość odległe. Woda jest żywiołem raczej nam obcym, gdyż jako organizmy lądowe nie jeste- śmy w stanie w takim stopniu “wczuć się” w to życie tak, jak to możemy uczynić odnośnie innych organi- zmów, zwłaszcza zaś wyższych, podobnie jak i my pogrążonych nie w wodzie, lecz w oceanie atmosfe- rycznego powietrza, na dnie którego żyjemy. Nie jesteśmy w stanie dokładnie zwłaszcza wyobrazić so- bie istoty oddychania w wodzie. Potrzeba oddychania powietrzem rozpuszczonym w wodzie wydaje się być najistotniejszą różnicą, jaka cechuje organizmy wodne w porównaniu do lądowych i w znacznym stopniu czyni trudniejszym ich rozumienie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Automatyka przemysłowa’

Jednoczesnie nieod- zowne jest istnienie

Posted in Uncategorized  by admin
November 5th, 2018

Czy z drugiej strony potrzeba utrzymania stałej temperatury, ko- niecznego dla nich warunku: życia, nie skrępowała organizmu pod innym względem, uzależniając od innych czynników? Jak zachowują się obie te grupy przy opanowywaniu różnorodnych siedlisk? Te eko- logiczne pytania nasuwają się przy omawianiu zwie- rząt zimnokrwistych i ciepłokrwistych. Dzięki zdolności utrzymywania ciepłoty ciała na jednakowym poziomie niezależnie od temperatury – pisze Hesse – ptaki i ssaki przewyższają wielokrotnie zwierzęta zmiennocieplne. Zwierzę “zimnokrwiste” kapituluje przed zimnem: sprawność czynnościowa jego nerwów spada, jego mięśnie kurczą się; pulsacja serca zwalnia tempo, zdolność trawienia słabnie, jaja nie rozwijają się. Przy nasuwającym się długotrwa- łym zimnie musi ono ograniczyć czynności życiowe aż do krańców i o ile zawczasu nie zabezpieczyło sobie zimowego ukrycia – ginie niechybnie. Ale nawet i za dobrych czasów aktywność jego często się przerywa, ograniczona zaledwie do kilku ciepłych godzin dnia, a przy gorszej pogodzie całkowicie za- wieszana. Read the rest of this entry »

Comments Off