Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘bębny kablowe’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

W wysoko rozwiniętych krajach socjalistycznych następu- je przekształcenie charakteru rolnictwa i jego roli w procesie społecznej reprodukcji. Znajduje to wyraz przede wszystkim we wzroście składu organicznego nakładów, co określa się również jako wzrost kapitałochłonności rolnictwa. Rozwój socjallstycznego rolnictwa odbywa się więc nie tyl- ko jako proces rozszerzonej reprodukcji w sensie ilościowym, W technice produkcji, w jej skali, organizacji oraz w społecz- nym systemie stosunków produkcji w rolnictwie i w powią- zaniach rolnictwa z innymi gałęziami gospodarki narodowej. 4. Kierunki technicznych i społecznych przeobrażeń rolnictwa oraz perspektywy jego uprzemysłowienia i integracji z innymi gałęziami gospodarki narodowej Ustrój socjalistyczny odziedziczył po kapitalizmie rolnictwo, które było najbardziej zacofaną gałęzią gospodarki narodo- wej. Przestarzała i zacofana była również struktura agrar- na; dominowały w niej drobne gospodarstwa chłopskie oraz nieliczna grupa dużych przedsiębiorstw rolnych typu kapi- talistycznego. Wśród chłopstwa występowali chłopi małorol- ni, którym .wielkość gospodarstw nie dawała możliwości pełnego wykorzystania siły roboczej ich rodzin i dostatecz- nych dochodów,’ chłopi średniorolni posiadający gospodar- stwa o takiej wielkości, że zapewniały one pracę i średni poziom dochodów rodzinie właściciela, oraz gospodarstwa chłopsko-kapitalistyczne, których rozmiary wymagały, obok pracy właściciela i jego rodziny, stałego donajmu siły robo- czej. Poziom techniczny każdej z tych grup gospodarstw był oczywiście inny, inaczej kształtowały się dochody ich .właś- cicieli, a co za tym idzie – możliwości akumulacji i repro- dukcji. Im .mniejsze rozmiary gospodarstwa, tym bardziej znikome były jego możliwości reprodukcji rozszerzonej. W wielu krajach socjalistycznych już w fazie uprzemysło- wienia przystąpiono do radykalnej przebudowy struktury ( agrarnej. Poza Związkiem Radzieckim, w którym kolektywi- zację rolnictwa przeprowadzono na bazie państwowej włas- ności ziemi, w innych krajach socjalistycznych dokonano do- browolnego połączenia indywidualnych gospodarstw w zespo- łowe duże przedsiębiorstwa rolne nie likwidując prywatnej własności ziemi. [przypisy: , bębny kablowe, Wykończenia mieszkań, Drabiny magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bębny kablowe’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Jak widać z tych danych, tempo wzrostu dochodu narodo- wego było •w krajach socjalistycznych znacznie wyższe niż w krajach kapitalistycznych. Podobnie jak wskaźniki pro- dukcji przemysłowej i dochodu narodowego kształtują się wskaźniki i w innych dziedzinach gospodarki narodowej. W każdej dziedzinie tempo wzrostu (wyrażone za pomocą wskaź- ników względnych) w krajach socjalistycznych jest wyższe niż w rozwiniętych gospodarczo krajach kapitalistycznych. Wyższa dynamika wzrostu produkcji w podstawowych dzie- dzinach gospodarki stwarza krajom socjalistycznym szanse osiągnięcia również wielkości globalnych przewyższających odpowiednie wielkości produkcji w krajach kapitalistycznych. Oczywiście waga jednego procenta przyrostu dochodu na- rodowego czy produkcji przemysłowej w krajach o roznycl) poziomach rozwoju, jest inna. Dane te poza tym nie. mówią nic o strukturze asortymentowej i o jakości produkcji. Wy- . nika z nich jednak, że kraje o absolutnie wyższej dynamice wzrostu produkcji przemysłowej czy dochodu narodowego mają realne szanse osiągnięcia poziomu ekonomicznego kra- jów o wyższym dochodzie narodowym na jednego mieszkań- ca, jeżeli dynamika wzrostu gospodarczego w tych ostatnich jest niższa. Przewaga systemu .socjalistycznego występuje nie tylko w dziedzinie gospodarcze], lecz szczególnie W zakresie zbio- rówego spożycia. Ze wzrostem wydajności pracy rośnie również szybko stopa życiowa ludności. Wyższość socjaliz- mu uwidacznia się również w zakresie powszechności ubez- pieczeń społecznych -i państwowej służby zdrowia. W zakre- sie rozwoju ‘oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, systemu rekreacji (urlopy, różnego rodzaju wczasy itp.), bezpieczeń- stwa i higieny pracy, kraje socjalistyczne wykazują wysokie tempo rozwoju i zapewniają pełnie isze zaspokojenie potrzeb społecznych. [hasła pokrewne: , bębny kablowe, grzejniki dekoracyjne, domy ekologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bębny kablowe’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Takim szerszym, całościowym ujęciem. zbliżającym się w znacznym stopniu do ekologicżnego, odznaczają się także inne szkice Humboldta zebrane w “Obrazach natury” o stepach i pustyniach, o lla- nosach Wenezueli, o nocnym życiu zwierząt w lesie pierwotnym i in. Nie była to jednak jeszcze ekologia w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, która zrodziła się znacznie później, zbliżając się do tego stanu kilkoma etapami. Chronologicznie analizując dzieje rozwoju ekologii, należy zwrócić uwagę na dwie pozycje jakie ukazały się w Rosji, w wymienionym okresie przed ukazaniem się podstawowego dzieła Darwina. Jest to książka “rosyjskiego Francuza” Roulier, profesora uniwersy- tetu w Moskwie pt. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘bębny kablowe’

W wysoko rozwinietych krajach socjalistycznych

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

W latach powojennych, podobnie jak zagranicą tak i u nas, w Polsce Ludowej, zapanowały niezwykle korzystne warunki dla rozwoju ekologii, skupiające się szczególnie w Instytucie Ekologii PAN, Katedrze Ewolucjonizmu i Ekologii UW, Katedrze Ochrony Przyrody i Ekologii U.T., Katedrze Psychologii i Eto- logii zwierząt UJ i innych ośrodkach uniwersyteckich. Badania jeziorne, ściśle powiązane z ekologicznymi. prowadzi Stacja Hydrobiologiczna w Mikołajkach na Mazurach; biologiczno-morskie – Morski Instytut Rybacki w Gdyni; leśne – Instytut Badawczy Leśni- ctwa. – Koordynacją badań zajmuje się Komitet Eko- logiczny PAN. Głównym wydawnictwem periodycz- nym jest “Ekologia Polska A” – drukująca prace oryginalne i “Ekologia Polska B” – zamieszczająca artykuły, dyskusje, referaty i recenzje. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries