Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

W pierwszym przypadku place powinny

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

W pierwszym przypadku płace powinny pobudzać do wysiłku, intensywności pracy (akord, systemy premiowe). W .drugim jest to zbędne, ponieważ natężenie pracy narzuca bieg taśmy produkcyjnej. Podobnie przy pro- dukcji zautomatyzowane]; gdzie przebieg procesu produkcyj- nego regulują serwomechaniżmy, nie ma potrzeby wzmaga- nia intensywności pracy, za pomocą systemu płac. Byłoby to nawet szkodliwe. Przedstawionymi wyżej kryteriami operuje się wewnątrz przedsiębiorstw i gałęzi. Ponieważ jednak gałąź przemysłu czy przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonych warunkach zewnętrznych, trzeba je również uwzględniać, obok czynni- ków wewnętrznych, przy wyborze systemów płac. Do tego rodzaju czynników zewnętrznych należy zaliczyć przede wszystkim cele i metody realizacji w ramach gałęzi planów wynikających z wieloletnich planów gospodarki narodowej. Jeżeli np. plan zakłada oszczędność pracy uprzedmiotowio- nej, należy stosować takie systemy płac, które będą współ- działały z innymi przedsięwzięciami w wykonaniu tego zada- nia. Innym czynnikiem zewnętrznym, który należy uwzględ- niać przy wyborze systemów płac, jest .sytuacja na rynku. Gdy popyt przewyższa podaż (występuje tzw. rynek produ- Centa), głównym zadaniem danej gałęzi jest dostarczenie większej ilości produktów. Wówczas w większości przypad- ków należy stosować systemy płac pomagające w wykonaniu tego zadania. Gdy rynek jest nasycony, wzrasta znaczenie różnorodności rodzajów i jakości danego dobra i trzeba wów- czas zastosować systemy płac odpowiadające tym warunkom. Znaczenie wyboru odpowiednich systemów płac jest nieba- gatelne, gdyż właśnie za pośrednictwem polityki płac docie- rają do bezpośrednich wytwórców cele i metody realizacji za- dań ogólnogospodarczych, Jeżeli tego typu powiązania za- wiodą, cele te stają się tylko hasłami. [hasła pokrewne: , beton dekoracyjny, kolektory słoneczne, tworzywa sztuczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

W pierwszym przypadku place powinny

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Charakterystyka Nowickiego jako pioniera badań O charakterze zoologiczno-ekologicznym, podkreślona została również w życiorysie opracowanym przez Z. Fedorowicza i Z. Kaweckiego 1 “w pełni jednakże może działalność Nowickiego ocenić pokolenie żyjące w połowie wieku dwudziestego, które nawracając do kierunków wytkniętych przez Nowickiego, – nie pomniejszając znaczenia badań dyktowanych proble- matyką współczesną – nawraca znów do tego rodzaju podstawowych badań, jakie prowadził właśnie No- wieki i szeroko pojętych badań bio-ekologicznych i monograficznego opracowania fauny krajowej”. Dla popularyzacji ekologii. na niższym poziomie, rozumianej jako historia naturalna, dużo przyczynił się u nas Bohdan Dyakowski, który licznymi książ- kami {“Z naszej przyrody”, “Zwierzęta lądowe i mor- skie w różnych częściach świata”, “Nasz las”, “Wę- drówki zwierząt i roślin” itp.) a zwłaszcza swą “Historią Naturalną” ułożoną podług zbiorowisk (2 części) dał młodzieży świetny przewodnik metodycz- ny, uczący dostrzegać na każdym kroku związki łączące żywą przyrodę naszego kraju z otaczającym ją światem. Także prof. Rostafiński w swych pięknym językiem pisanych podręcznikach – “Botanice na klasy wyższe” i w “Nauce o przyrodzie” – szeroko uwzględnia ekologiczny punkt widzenia choć terminu tego nie używa. W okresie międzywojennym badania ekologiczne znajdowały się w stadium początkowym, ograniczając się z konieczności do terenu stosunkowo mało uroz- maiconego, jakim jest środkowa Europa, pozbawiona wielkich klimatyczno-ekologicznych stref życia. J ed- nak mieliśmy już szereg prac o charakterze mniej lub więcej ściśle ekologiczno-zoologicznym, ogłoszo- nych przez W. Adolpha, J. Bowkiewicza, K. Demela, A. Dunajewskiego, A. Jakubskiego, J. Fudakowskiego, M. Gieysztora, Z. Koźmińskiego, R. Kuntzego, A. Li- tyńskiego, J. S. Mikulskiego, A. Moszyńskiego, E. L. Niezabitowskiego, K. Passowicza, K. Petrusewicza, W. Polińskiego, Z. Raabego, W. Roszkowskiego, J. Rzóskę, K. Tarwida, J. Wiszniewskiego, R. Wojtu- siaka i innych. [hasła pokrewne: , meble ogrodowe, beton dekoracyjny, fotografia reklamowa ]

Comments Off

« Previous Entries