Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Kierunek i szybkość tych podziałów w spo— sób istotny określają kształty dorosłej rośliny. Bardzo niewiele Wiemy 0 współzależncści między podziałem komórki a jej Wzrostem; wiadorno tylko, że Oba te procesy mogą się odbywać niezależnie Cd siebie. Zwykle jednak istnieje pewien stały stosunek pomiędzy masą jądra i plazmy W komórce (tzw. stosunek plazmo-jądrowy), Zwiększenie się masy jądra, które można wywołać przez podwojenie ‘liczby chromosomów działaniem np. kolchicyny (s, 374), pociąga za sobą zazwyczaj zwiększenie masy plazmy i rozmiarów komórki. Na ogół uważamy, że wzrost plazmatyczny jest etapem wstępnym, a może nawet bezpośrednią przyczyną podziału jądra i komórki. Te zaś procesy mogą z kolei pobudzać do wzrostu protoplazmę. W istocie podczas intensywnych prccesów wzrostu obserwujemy rytmiczne następowanie po sobie wzrostu i podziału komórki. Dotychczas nie udało się wniknąć głębiej w przyczyny i siły regulujące podział komórki. W ostatnich latach wysuwano wielokrotnie przypuszczenia, że przy indukowaniu podziałów mogłyby odgrywać pewną rolę szczególne czynniki wzr os to we o naturze hormonalnej. W istocie udaje się często wywołać podziały komórkowe przez zastosowanie chemicznych bodźców zewnętrznych. Tak więc wymienione uprzednio substancje pobudzające wzrost elongacyjny mogą, zwłaszcza w wyższych stężeniach, wywoływać podziały. Substancje te spełniają przypuszczalnie takie funkcje przy wicsennym pobudzaniu czynności kambium, przy tworzeniu się kalusa lub galasów (s. 353). Szczególnie interesująca jest obserwacja, że pewne substancje, tworzące się po zranieniu rośliny (hormony przyranne i hormony nekrotyczn e), wywołują podziały komórek. Powstają one szczególnie obficie w uszkodzonych tkankach: sitowej i twórczej i odgrywają prawdopodobnie rolę w procesach regeneracji (s. 348). Ze zranionych strąków fasoli została wyizolowana w stanie względnie czystym substancja indukująca intensywne podziały (tra u m a ł y n a). Jednak nie. wiemy, czy tego rodzaju związki biorą udział (łącznie z substancjami wzrostowymi) w normalnych podzi ałach komórek. [więcej w: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

W przy padkach gdy galasy mają bardzo zróżnicowane kształty, zakładamy, że atakujący roślinQ łowad buduje swe schronienie wydzielając stale, ściśle określonych miej scach substancje wzrostoWe do plżsfyOz- dów organów roślinnych; są tó zwykle fțvoiste narośla pows.ta!e z części łodyg, liści lub korzeni. LTakO pcžykład utworów ipierwszego typu można przytoezy& Często występu,iące na krzakach róż 1–azaezkowata galasy powstające w: wyniku nakłucia rośliny przez szypszyńca różanego. Muchówki te fiakłuWają zawiązki liści i pędów, które wytwarzaią liczne, zniekształcone liście (ryc. 28’7). typu histoidowego nŔ ryc.286 b- Jest to utwór występujący na liściach buka wskutek silnego lokalnego wzrostu powierzchni blaszki liściowej, wywołany przez równomyłkę bukową lub produkty jej wydzielanła. Bujająca tkanka zasklepia się w końcu na kształt torebki, mającej ujście w dolnej części, zamykając wewnątrz sprawcę. W wielu galasach oabywa się nastepme wzrost na grubość i wytwarzanie elementów sklerenchymatycznych, tak Że w końcu powstaje trwały twór ochraniający przebywającego w nim owada. Liczne włoski i cienkościenne komórki na wewnętrznych ścianach galasa służą często za pokarm dla galasówki. Wskutek działalności pasożyta zwierzęcego wykształca się na roślinie twór nie mający nic wspólnego z normalnym kształtem i funkcjami rośliny. Opisane przypadki wskazują, Że komórki i tkanki są niezwykle plastyczne oraz że tworzenie się organów i kształtów rośliny może zależeć od czynników natury materialnej. Powstawanie galasów jest jak gdyby swoistym doświadczeniem zorganizowanym przez przyrodę, umozliwiającym stwierdzenie tych faktów. Nasuwa się bowiem wniosek, że podobne działanie wywierać mogą pewne substancje podczas normalnego toku rozwoju. Hipoteza przypisująca specyficznym substancjom właściwości organotwórcze, regulujące normalne kształtowanie się niezróżnicowanych komórek embrionalnych, nie rozwiązuje oczywiście ostatecznie tajemnic związanych z rozwojem rośliny. Jeżeli w zielonych liściach tworzą się substancje wywołujące kwitnienie lub zakorzenianie się, mogą one skutecznie działać tylko tam, gdzie nagromadziły sie w odpowiedniej ilości w plazmie komórek embrionalnych. [więcej w: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Tylko część komórek rośliny wyższej przekształca się na organy rozrodcze, wówczas gd.y pozostałe — komórki somatyczne — pełnią funkcje wegetatywne, Po pewnym czasie wegetatywna część organizmu z reguły ginie, gdy tymczasem jedynie komórki rozrodcze utrzymują się przy życiu i stają się punkłem wyjścia nowych cyklów rozwojowych, Mozna więc powiedzieć, że naturalna śmierć, której podlegają komórki somatyczne, jest wynikiem podziału pracy w organizmie. Mamy obecnie dużo podstaw do przypuszczania, że śmierć organizmu jest korelatywnie wywoływana lub przyspieszana właśnie przez organy rozrodcze. Znamy bowiem w świecie roślin wyższych wiele przypadków, Że wytworzenie k w i a t Ów i owoców skraca życie reszty organizmu. Pewne rośliny roczne, ginące zwykle po kwitnieniu, mogą się utrzymać przy życiu dwa lata lub dłużej, jeżeli nie dopuści się do ich kwitnienia. Agawy żyją wegetatywnie wiele lat, szybko jednak obumierają, jeżeli wreszcie zakwitną. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Wytworzone wówczas biwalenty grupują się w płaszczyźnie równikowej grą przypadku, tak że z każdej pary bądź Ojcowski chromosom, bądź też macierzysty zwrócony jest do jednego bieguna; po następującym rozłączeniu partnerów zostaje on włączony do danego jądra potomnego. Jeśli istniâły różnice w kkładzie dziëdžicznym obu organizmów rodzicielskich, wówczas przy komórek rozrodczych musi nastąpić niejednakowy rozdział zawiązków dziedzicznych na poszczególne g o n y i . konsekwencji, potomstwa pochodzącego z rozmnażaniâ płciowego można obserwować Ściśle określone, dające się ująć statystycznie prawidłowości w występowaniu cech dziedzicznych. Prawidłowości uwarunk0țvarie tym sposobem rozdziału zawiązków sformułował jasno po raz Pierwszy Grzegorz Mendel (1865), wszelako bez znajomości wykrytego znacznie później ich cytologicznego, związanego z procesem podziału redukcyjnego. Jeśli przyjmiemy jako najprostszy przypadëkr że rośliny ojcowska i macierzysta, których komórki płciowe połączyły się (k y ż ow a n i:e: czyli łąezenië dwóch gamet o różnym składzie dziedzicznym), różniły się tylko j e d n ą c e chą, będzie ona w ściśle określony sposób przekazywana potomstwu. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries