Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kierunek i szybkość tych podziałów w spo— sób istotny określają kształty dorosłej rośliny. Bardzo niewiele Wiemy 0 współzależncści między podziałem komórki a jej Wzrostem; wiadorno tylko, że Oba te procesy mogą się odbywać niezależnie Cd siebie. Zwykle jednak istnieje pewien stały stosunek pomiędzy masą jądra i plazmy W komórce (tzw. stosunek plazmo-jądrowy), Zwiększenie się masy jądra, które można wywołać przez podwojenie ‘liczby chromosomów działaniem np. kolchicyny (s, 374), pociąga za sobą zazwyczaj zwiększenie masy plazmy i rozmiarów komórki. Na ogół uważamy, że wzrost plazmatyczny jest etapem wstępnym, a może nawet bezpośrednią przyczyną podziału jądra i komórki. Te zaś procesy mogą z kolei pobudzać do wzrostu protoplazmę. W istocie podczas intensywnych prccesów wzrostu obserwujemy rytmiczne następowanie po sobie wzrostu i podziału komórki. Dotychczas nie udało się wniknąć głębiej w przyczyny i siły regulujące podział komórki. W ostatnich latach wysuwano wielokrotnie przypuszczenia, że przy indukowaniu podziałów mogłyby odgrywać pewną rolę szczególne czynniki wzr os to we o naturze hormonalnej. W istocie udaje się często wywołać podziały komórkowe przez zastosowanie chemicznych bodźców zewnętrznych. Tak więc wymienione uprzednio substancje pobudzające wzrost elongacyjny mogą, zwłaszcza w wyższych stężeniach, wywoływać podziały. Substancje te spełniają przypuszczalnie takie funkcje przy wicsennym pobudzaniu czynności kambium, przy tworzeniu się kalusa lub galasów (s. 353). Szczególnie interesująca jest obserwacja, że pewne substancje, tworzące się po zranieniu rośliny (hormony przyranne i hormony nekrotyczn e), wywołują podziały komórek. Powstają one szczególnie obficie w uszkodzonych tkankach: sitowej i twórczej i odgrywają prawdopodobnie rolę w procesach regeneracji (s. 348). Ze zranionych strąków fasoli została wyizolowana w stanie względnie czystym substancja indukująca intensywne podziały (tra u m a ł y n a). Jednak nie. wiemy, czy tego rodzaju związki biorą udział (łącznie z substancjami wzrostowymi) w normalnych podzi ałach komórek. [więcej w: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Kierunek i szybkosc tych podzialów

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wy- jaśnienie przyczyn cyklicznego rozwoju gospodarki kapitali- stycznej możliwe jest jedynie w oparciu o analizę stosunków ekonomicznych kapitalizmu, podstawowych sprzeczności tego ustroju. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarki kapitalistycznej Formalne, tzn. teoretyczne, możliwości kryzysów istnieją jeszcze przed kapitalizmem, w prostej gospodarce towarowej. Nie urzeczywistniają się jednak w postaci kryzysów nadpro- dukcji. Dópiero jednak rozwój kapitalizmu i pogłębienie się jego sprzeczności sprawiają, że możliwości kryzysów prze- kształcają się w rzeczywistość. Formalne możliwości kryzysów występujące przed kapita- lizmem były związane z wyodrębnieniem się pieniądza spo- śród innych towarów w prostej gospodarce towarowej. Teo- retyczną możliwość zaburzeń gospodarczych stwarzają szcee- gólnie dwie funkcje pieniądza: funkcja środka obiegu i funk- cja środka płatniczego. Według koncepcji Marksa, kryzysy są formalnie możliwe już w prostej gospodarce towarowej. Ponieważ jednak celem l gospodarowania jest tutaj produkcja dla konsumpcji, to wy- miana jednych wartości użytkowych na inne sprawia, że kry- zysy nadprodukcji w tej gospodarce nie występują. Dopiero wtedy. kiedy zmienia się cel gospodarowania, kiedy celem tym staje się maksymalizacja zysku, formalna możliwość kry- zysów przekształca się w rzeczywistość. Jako właściciel środków produkcji kapitalista- prywatny producent – staje się również dysponentem wy- tworzonych dóbr W prywatnych rękach znajdują się więc decyzje zarówno co -do rozmiarów produkcji, jak i co do roz- miarów popytu. Właściciele kapitału decydują o popycie na środki produk- cji; zakupują je za sumę równą wartości zużytych środków produkcji powiększoną o akumulację. Decydują też o popycie na środki konsumpcji; zakupują je dla siebie za sumę równą 7 Pierwszy kryzys, od którego rozpoczyna się cykliczny rozwój ka- pitalizmu, mial miejsce ,w Anglii w 1819 r. Pierwszy kryzys obejmu- jący kilka krajów (Anglię, Francję i Stany Zjednoczone) wybuchł w 1825 r. W tych krajach był to już okres rozwiniętego kapitalizmu. Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej konsumowanej części wartości dodatkowej. Ustalając wiel- kość zatrudnienia i wysokość jednostkowej płacy robocze] de- cydują również o zapotrzebowaniu na środki konsumpcji, ja- kie zgłosi na rynku klasa robotnicza. [hasła pokrewne: lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

« Previous Entries