Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Nalezy tez dodac, ze to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Należy też dodać, że to pierwsze pokolenië mieszańcóW może być pośrednie pomiędzy obu rodzicielskimi pod względem wykształcenia danej cechy; w naszym przykiadzie k*vviaty mają zabarwienie ró Dziedziczenie jest til O ś re d ni e” wobec tego, że Widocznie oba zawiązki działają jednakowo silnie. Niekiëdy tednâk jeden gen może działaniem svsroirn drugi; jest on d o mi n u j ą cy (panujący), podczas gdy r e c e g yw ny (ustępujący). W takim przypadku (ryc. 289) zeurnętrzny wygląd Pierqrsžego pokolenia mieszańców jest określony przez dominujący gen, čho•ciaż gem recesyTF ny ulega zanikowi„ Wprawdzie zeqrnętrznie Obecność jego nie ujawnia się; może: on jednak, jak zaraz wykaże- my, džiałać znovvu w na:stępnym poko- leniu. Jeżeli cecha jakaś dominuje, wszystkie: mieszańce FI są podobne do jednego z rodziców; w razie do— minowania czerĂvonej barwy nad białą pierw•sze pokolenie miałoby kwiaty czerwone. ZdaEza się jednak niekiedyn że pókolenie mieszańców zewnetrznie nie odpowiada żadnej formie i nie jest do niej podobne, lecz ujawnia jaką; zUpełnie cechę. n•p, z krzyžowanych pomięăzy sobą biała kwitnągych ras może powstać czerwono kwitnący mieszanieę. Mówimy wówczas o nowcŚei krzyżu wni c zej (s. 366). Pewne mieszańce różnią się ca swych rodziców zwi*šzoną bujnością (hčt:e r o zł a). Nierzadkim zjaViskiem jest występUiąca konsekwencji krzyżowania, bežp20dnośë (s, 373). Prawdziwy zatem charakter mieszańców może być dopiero wówczas dobrze poznany, gdy bada się potomstwo pokolenia czyli wnuki (F2) roślin rodzicielskich. [więcej w: , lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biedronka gazetka’

Nalezy tez dodac, ze to

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nie wszystkie rośliny w równym stopniu mają zdolność do regeneracji za pośrednictwem komórek już zróżnicowanych. Często wysoce zróżnicowane komórki nie są już zdolne do podziałów. Zwykle po zranieniu tworzy się, wskutek wielokrotnych podziałów komórek sąsiadujących z raną, tzw, kalus — wybujałość czać, że przy wznowieniu podziałów i wzrostu plazmy komórek zróżnicowanych rolę czynnika wyzwalającego odgrywają tzw. h o r mony pr zy r a n ne (s. 339), wytwarzające Się wskutek zranienia. Dopiero po utworzeniu się kalusa następuje zróżnicowanie niektórych jego komórek prowadzące do powstania regeneratu.
Tworzy się wówczas stożek wzrostu korzenia albo pędu. Czasami (np. po uszkodzeniu tkanki przewodzącej) komórki kalusa różnicują się na naczynia lub rurki sitowe, które łączą ponownie przerwany ciąg wiązki. W tych przypadkach także obowiązuje prawo wazne dla wszystkich typów restytucji, w myśl którego roślina odtwarza tylko utracone części. Różne rośliny, a również i różne części jednej rośliny mają w rozmaitym stopniu zdolność: regeneracji. Na osiach pędów roślin wyższych tworzą się zwykle łatwo nowe stożki wzrostu pędu, a szczególnie łatwo stożki wzrostu korzeni. Utrata blaszki liściowej tylko bardzo rzadko pociąga za sobą zastąpienie jej przez nową. Najczęściej zostaje zrzucony cały liść lub ogonek liściowy. Nie wszystkie liście również potrafią wytwarzać nowe stożki wzrostu, analogicznie do liści begonii. a. Szczepienie (37). Szczególne procesy restytucyjne grają rolę przy tzw. sz cz e pi en i u. Jak wiadomo, udaje się wywołać zrośnięcie się jednej części rośliny z pączkami, czyli tzw. zrazu, z odpowiednio naciętą częścią tej samej lub innej rośliny, czyli tzvv,•. podkładką; łączone przez szczepienie części muszą jednak być blisko spokrewnione systematycznie. Zrastanie polega na wytworzeniu się kalusa na miejscach zranienia. Niebawem powstają w nim nowe naczynia i rurki sitowe, łączące wiązki przewodzące zrazu i podkładki. [przypisy: ,lidl gazetka, biedronka gazetka, Auchan gazetka]

Comments Off

« Previous Entries