Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘blachy trapezowe’

Na koniunkture gospodarcza oddzialywa równiez

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Na koniunkturę gospodarczą oddziaływa również pobudza- jąco militaryzacja gospodarki w okresie, gdy nie prowadzi się wojen. Militaryzacja gospodarki oznacza powiem, że znaczny jest udział produkcji zbrojeniowej w. produkcji globalnej. Część majątku produkcyjnego jest zaangażowana w llroduk- cję, która nie tworzy podaży rynkowej, a wzrost produkcji zbrojeniowej wywołuje znaczny popyt na surowce, materiały i środki trwałe, a również na wykwalifikowaną .siłę roboczą. Angażuje więc część siły ‘roboczej i zwiększa popyt na środ- ki konsumpcji. Realizacja zamówień państwowych opartych na wysokich i stałych cenach gwarantuje wysoką stopę zysku w produkcji zbrojeniowej. Tendencja ta utrzymuje się gdy t: 1) państwo dąży do utrzymywania wysokich zapasów środków strategicz- nych; 2) w sferze produkcji zbrojeniowej postęp techniczny powoduje szybkie moralne zużycie różnych gatunków broni i wdrażanie nowych rozwiązań. Wpływ monopolizacji gospodarki na przebieg cyklu koniunkturalnego nie jest tak jednoznaczny jak militaryzacji. Z jednej strony, monopole wpływają ujemnie na przebieg cyklu koniunkturalnego utrudniając wyjście z recesji. Pa- miętamy, że w okresie klasycznego kryzysu wskutek spadku cen wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technolo- gicznych jest głównym czynnikiem pobudzającym gospodar- kę do wyjścia z fazy depresji, Chcąc zwiększyć -stopę zysku przy niskich cenach przedsiębiorstwa muszą wprowadzać ta- kie rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwolą na obniżanie produkcji. To zaś, że cena, monopolowa ma tendencję do sztywnego utrzymywania się na jednym, poziomie, osłabia bodźce do po- stępu technicznego i modernizacji. Ponadto monopole ograni- czając produkcję w czasie kryzysu koncentrują ją w zakła- dach najbardziej nowoczesnych, mających najniższe koszty wytwarzania. Nie stwarza to bodźców do podejmowania no- wych inwestycji. W kapitalizmie monopolistycznym inwestycji moderniza- cyjnych dokonuje się w okresie dobrej koniunktury. Nie jest to jednak, proces, tak szybki i gwałtowny jak w okresie oży- wienia w klasycznym cyklu. Wynika to z istnienia w monopo- lach nie wykorzystanych mocy produkcyjnych: [więcej w: , Hale magazynowe, blachy trapezowe, hydraulika przemysłowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘blachy trapezowe’

Na koniunkture gospodarcza oddzialywa równiez

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

W rozważaniach teoretycznych w sprawie renty gruntowej można spotkać spory na temat tego, czy renta gruntowa jest kategorią kosztów, czy kate- gorią podziału wytworzonej produkcji czystej. Z makro- ekonomicznego punktu widzenia, a więc w gospodarce na- rodowej jako całości, kategoria renty gruntowej, zarówno różniczkowej, jak i absolutnej, jest kategorią podziału pro- dukcji czystej, gdyż stanowi ona część produktu dodatko- wego wytworzonego w przedsiębiorstwie socjalistycznym. Renta gruntowa, będąc dla użytkownika ziemi stałym ele- mentem kalkulacji i rachunku efektywności nakładów, skła- nia do określonego stopnia intensywności wykorzystania zie- mi. Tak więc renta gruntowa (w tym także absolutna) podob- nie jak oprocentowanie środków trwałych może stanowić cenny instrument racjonalizacji gospodarki socjalistycznej, a zwłaszcza intensyfikacji produkcji rolniczej i bardziej oszczędnego wykorzystania ziemi na cele nierolnicze. Jeśli chodzi o przeznaczenie ziemi na potrzeby górnictwa, prze- mysłu, budownictwa mieszkaniowego, budowę dróg i po- trzeby rekreacyjne, to konieczność płacenia renty grunto- wej, np. w formie corocznej kwoty za użytkowanie określo- nej działki ziemi na rzecz skarbu państwa jako jej właści- ciela, zmuszałoby określonego użytkownika do starannej kalkulacji i bardziej oszczędnego planowania obszarów zie- mi niezbędnych na te cele. W wielu przypadkach koniecz- ność płacenia’ wysokiej renty gruntowej skłoniłaby przed- siębiorstwa górnicze prowadzące odkrywkową eksploatację bogactw naturalnych-do zmiany systemów przemieszczania ziemi i rekultywacji rolniczej wyeksploatowanych górniczo terenów. Również wykorzystanie terenów pod budowę za- kładów przemysłowych i budynków mieszkalnych byłoby znacznie racjonalniejsze, gdyby właściwe jednostki gospo- darcze musiały uwzględnić w swym rachunku ekonomicz- nym . ustaloną stopę akumulacji wpłacaną do. skarbu pań- stwa z tytułu renty gruntowej. . Podatek gruntowy a renta w gospodarce socjalistycznej mogą być różne. Najprostszym uzasadnionym rozwiązaniem byłoby ustalenie podatku gruntowego, który powinien odpowiadać wysoko- ści renty gruntowej z danego obszaru ziemi niezależnie od tego, kto tę ziemię i na jakie cele użytkuje. [hasła pokrewne: , hurtownia elektryczna, Hydraulika siłowa, blachy trapezowe ]

Comments Off