Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Substancje te wiec musza byc

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Substancje te więc muszą być transportowane do miejsc kształtowania sie organów, a mechanłzm ich działania jest znowu wynikiem uprzedniego zróżnicowania rozwijających się komórek. 4. Starzenie się i ŚmierĆ (40) Z poprzednich rozważań wynika, że wzajemny wpływ komórek i tka nek, określany jako korelacja, jest istotnym czynnikiem rozwoju i kształtowania się organizmu wielokomórkowego; stan naszej wiedzy pozwala tylko w bardzo rzadkich przypadkach na bliższe określenie istoty tej korelacji. P o lary zacia komór ki, w y mian a substan cj i pok armowych i cz ynników wzrostowy ch to ważne momenty regulujące skomplikowane stosunki zachodzące pomiędzy ko mórkami. Korelacje te ujawniają się często w przyspieszeniu, a czasem zahamowaniu rozwoju. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘blaty granitowe’

Substancje te wiec musza byc

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Własna działalność w gospo- darstwie domowym (np. ogródki pracownicze) w skali ogól- nej przynosi małe dochody. Dlatego zainteresowanie pracow- nika jako konsumenta musi się koncentrować na płacy jako podstawowym źródle zaspokojenia jego potrzeb własnych i potrzeb gospodarstwa domowego, do którego należy. Podstawowy~ óbowiązkierń osób zdolnych do pracy jest troska o zabezpieczenie materialnych i kulturalnych warun- ków życia rodziny. Wszelki wybór związany z pracą, doty- czący zawodu, miejsca pracy, jej charakteru itp. zależy więc ,w znacznej mierze od- wysokości płacy. Oprócz płacy na de- cyzje pracowników o charakterze ekonomicznym mają rów- nież wpływ bodźce i motywy nieekonomiczne, które w pew- nym stopniu ograniczają bodźcowe funkcje płacy. W gospodarce na ograniczenie bodźcowej funkcji płacy wpływa .również to, że nie całe koszty reprodukcji siły robo- czej pokrywane są z indywidualnych dochodów pracownika; część tych kosztów pokrywa się z funduszu spożycia zbioro- wego. Przy powszechnie dostępnej i bezpłatnej nauce koszty’ zdobycia zawodu nie wpływają na jego wybór. Pracownik czy główny żywiciel rodziny nie musi się zastanawiać, czy część swego. dochodu przeznaczyć na swoje kształcenie lub kształcenie swoich dzieci, gdyż ‘środki na ten cel zapewnia państwo. Innym czynnikiem ograniczającym bodźcową funkcję pła- cy jest to, że w gospodarce socjalistyczne] stosuje się zasadę pełnego zatrudnienia. Poziom płacy można utrzymać, a na- wet zwiększyć nie dzięki wzrostowi wkładu pracy, .ale na skutek łatwości zmiany miejsca pracy. Od pewnego czasu niemal we wszystkich. krajach socjali- stycznych problem wprowadzenia bodźców syntetycznych do systemu kierowania gospodarką stał się aktualny. Wynika to z ekonomicznego i organizacyjnego dojrzewania tej gospodar- ki oraz nowych zadań, które przed sobą stawia. Stosowane w przeszłości bodźce agregatowe, zakładające premiowanie za maksymalizację określonych wielkości ekonomicznych, pod- dano wielostronnej analizie i ocenie. W jednej z tego rodzaju koncepcji wiązano premie ze stopniem wykonania planu, a za mierniki wykonania planu ptzyjmowano produkcję globalną lub produkcję czystą. [przypisy: , odzież robocza, blaty granitowe, rusztowania aluminiowe ]

Comments Off