Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘budowa domów’

Aby wiec nie wywolywac wahan

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Aby więc nie wywoływać wahań stopy życiowej, w kra- jach socjalistycznych generalnie realizuje się zasadę stałych cen na surowce rolnicze. Zasada stałych cen produktów rol- nych w dłuższych okresach jest korzystna również dla przed- siębiorstw rolnych, które mogą planowo ustalać strukturę i dynamikę produkcji poszczególnych artykułów i podejmo- wać długofalową specjalizację na podstawie stabilnych wa- runków ekonomicznych. Zasada stałych cen produktów rolnych ma również pewną słabą stronę. W latach niekorzystnych warunków atmosfe- rycznych następuje spadek urodzajów, co przy stałych ce- nach prowadzi – do znacznej niekiedy obniżki dochodów przedsiębiorstw – rolnych i zmniejszenia ich możliwości in- westycyjnych. Można jednak częściowo przezwyciężyć tę niedogodność przez elastyczny system kredytowania rolni- ctwa oraz manipulowanie wysokością stopy podatku grun- towego, który w latach nieurodzajnych może być odpowied- nio obniżany. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘budowa domów’

Aby wiec nie wywolywac wahan

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Synekologia, nazywana w ekologii zwierząt także b i o c e n o t y k ą, bada jak najszerzej rozumianą gospodarkę zespołów, przez poznanie wpływów czyn- ników zewnętrznych na ich skład i ukształtowanie się, analizuje typy przystosowawcze, poznaje zależności odżywcze tworzących. osobników, rekonstruuje je w cykle odżywcze, bada dynamikę liczebności, czyli’ ilościowe wahania gatunków, wynikające. ze zmian warunków odżywczych, klimatycznych, dobowych, sezonowych, sukcesyjnych itp. Wychodzi z reguły od kompleksu życia, w którym zwierzę spełnia tylko rolę pewnej części. Oddzielną, graniczącą już z geografią dziedziną jest geografia e kolo g i c z n a z w i e r z ą t, której zadaniem jest poznanie rozmieszczenia i zróżnicowania zespołów i typów ekologicznych zwierząt w różnych środowiskach na kuli ziemskiej. Oczywiście wszystkie działy ekologii mniej lub więcej ściśle łączą się z innymi gałęziami wiedzy. Ekologia jest nauką syntetyczną. Podobnie jak geo- grafia korzysta z pomocy całego szeregu nauk, wyni- kami i metodami których posługuje się chętnie, mając na oku wyjaśnianie życia oraz ukształtowania gospo- darki odżywczej zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku, zahaczającym o .dziedziny, podlegające także badaniu przez inne nauki (meteorologia, kli- matologia, gleboznawstwo, hydrochemia, hydrofizyka, geofizyka itp.). Jednak ekologiczny punkt widzenia, mający na względzie życie zwierząt w ich naturalnym środowisku, może o tyle tylko posługiwać się danymi nauk pomocniczych, o ile te istotnie pomagają nan:t wyjaśnić reakcje życiowe zwierząt na wpływy oto- czenia. Bowiem spośród wpływów otoczenia te tylko stają się prawdziwymi warunkami bytu oraz czynni- kami, które, kształtując życie, nie ni- szczą tegoż, nie przekraczają granic wykluczających życie, nie przekraczają warunków bytu. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, kolektory słoneczne, budowa domów ]

Comments Off