Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Renta rózniczkowa 1 stanowi. w

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Renta różniczkowa 1 stanowi. w socjalizmie część produktu dodatkowego uzyskanego dzięki wyższej wy- dajności pracy, w korzystniejszych warunkach glebowych, klimatycznych i lepszym polożeniu. Jest to dochód różnicz- kowy w dyspozycji społeczeństwa socjalistycznego, który może być wykorzystywany na dalszy rozwój rolnictwa lub jest wykorzystywany na cele ogólnonarodowego funduszu akumulacji. Dobre wyposażenie techniczne umożliwia części przedsiębiorstw osiąganie wysokiej wydajności pracy i znacz- nie lepszych niż przeciętne wyników ekonomicznych, na- tomiast słabo zainwestowane przedsiębiorstwa przynoszą często straty. Mamy więc do czynienia ze zjawiskiem do- chodu różniczkowego w formie renty różniczkowej II w pierwszym przypadku i straty różniczkowej będącej ujemną rentą różniczkową II w drugim przypadku. Wobec ograniczoności zasobów środków produkcji, jakie oprocentowanie środków społeczeństwo socjalistyczne może przeznaczyć na cele in- tensyfikacji rolnictwa, stosuje się mechanizm ekonomiczny skłaniający przedsiębiorstwa do możliwie najbardziej efektywnego ich wykorzystania. Mechanizmem takim jest wpro- wadzana w większości krajów soc jalistycznych zasada opro- centowania środków trwałych stawianych do dyspozycji przedsiębiorstwa. Pozwala to na lepsze wykorzystanie środ- ków inwestycyjnych, a jednocześnie – przez odprowadzanie do budżetu państwa’ z góry ustalonej stopy oprocentowania środków, tj. części produktu’ dodatkowego proporcjonalnej do wartości środków trwałych przedsiębiorstwa – na wy- równywanie do pewnego stopnia szans poszczególnych jed- nostek gospodarczych i stosowanie bardziej obiektywnych kryteriów oceny ich gospodarności. Wprowadzenie zasady oprocentowania środków trwałych w całej gospodarce narodowej, w tym również w przedsię- biorstwach rolnych, wymaga jednocześnie ustalenia systemu cen, a zwłaszcza cen na produkty rolne, na takim poziomie, aby zapewniały możliwość reprodukcji rozszerzonej w przed- siębiorstwach o krańcowo trudnych warunkach. Ograniczoność ilości ziemi nadającej się do rolniczego użytkowania i jej przeznaczanie, w miarę postępów industrializacji, na cele nierolnicze stwarza s -ytuację, w której ziemia jako podstawowy środek produkcji w rolnictwie staje Się dObrem [podobne: , odzież ochronna, aranżacje wnętrz, Budowa domu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Renta rózniczkowa 1 stanowi. w

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Roz- wijanie tych i innych form sprzyjających integracji jest po- trzebą chwili, gdyż stan współpracy gospodarczej na początku lat siedemdziesiątych nie wyczerpywał potencjalnych możli- wości i W rezultacie nie przyczyniał się w odpowiednim stop- . niu do rozwoju gospodarczego krajów RWPG i całego syste- mu państw socjalistycznych. Integracja gospodarcza, umożliwiając likwidację barier we wzajemnych obrotach, ułatwiając przepływ siły roboczej i ka- pitałów, rozwój współpracy naukowo-technicznej itp., stwa- rza różnego typu korzyści ekonomiczne w zależności od po- ziomu rozwoju kraju, wielkości zasobów-bogactw naturalnych i siły roboczej. Do najważniejszych korzyści integracji należy zaliczyć: 1) zwiększenie rynku zbytu i osiąganie optymalnej skali produkcji, a w konsekwencji obniżkę jednostkowych kosztów produkcji; 2) ograniczenie zakłóceń w wymianie towarowej dzięki likwidacji barier na zintegrowanym obszarze; 3) poprawę struktury jakości i nowoczesności wyrobów przez konkurencyjne oddziaływanie towarów z krajów wy- specjalizowanych w ich produkcji, o wyższym poziomie roz- woju technicznego; 4) wyższą efektywność badań naukowych (dzięki koncen- tracji środków i kadr oraz eliminacji dublowania poszuki- wań). Wreszcie trzeba podkreślić, że większa efektywność gos- podarowania w zintegrowanych organizmach stwarza szanse szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych społeczeństw. Biorąc pod uwagę dotychczaso- we osiągnięcia współpracy gospodarczej oraz potrzeby jej dalszej intensyfikacji XXV sesja RWPG w sierpniu 1971 r. uchwaliła kompleksowy ‘program integracji. Obejmuje on wszystkie ważne dziedziny działalności ludzkiej, które mają wpływ na dynamikę i efektywność rozwoju społeczno-ekono- micznego państw RWPG. Rozwój socjalistycźnej integracji państw RWPG w latach siedemdziesiątych będzie polegać na dalszej intensyfikacji międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy, wyrów– nywaniu poziomów rozwoju gospodarczego, kształtowaniu nowoczesnej, ‘efektywne] struktury gospodarki narodowej, tworzeniu trwałych powiązań w podstawowych gałęziach . gospodarki, nauki i techniki, umacnianiu międzynarodowego rynku tych krajów, doskonaleniu stosunków towarowo-pie- niężnych. [podobne: , Budowa domu, dezynsekcja warszawa, Ogród i Działka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Budowa domu’

Renta rózniczkowa 1 stanowi. w

Posted in Uncategorized  by admin
November 2nd, 2018

Stąd potrzeba znacznego powiększania dyfundujących po- wierzchni u wszystkich większych i w szczególności bardziej aktywnych i ruchliwych zwierząt, które cechuje duże zapotrzebowanie tlenowe. Rolę tę spełniają skrzela, organy oddechowe, będące w zasadzie wyfałdowanymi na zewnątrz, znacznie powiększonymi dyfundującymi powierzchniami odde- chowymi, podczas gdy płuca kręgowców i tchawki owadów są wtłoczone do wnętrza ciała i zabezpieczone w ten sposób przed wysychaniem, które w środowisku wodnym nie grozi wyfałdowanym na zewnątrz skrze- lom. Morfologicznie skrzela są naj rozmaitsze, tworzące utwory delikatne i silnie z reguły unaczynione. U mło- dych kijanek skrzela są rozgałęzione, odstające od boków głowy i szczególnie typowe w swej prymi- tywnej budowie. Różnorodne pod względem kształtu i sprawności nie są wfęc organami homologicznym! u rozmaitych grup zwierzęcych. Read the rest of this entry »

Comments Off