Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Zjawisko to wystapilo prawie we

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Zjawisko to wystąpiło prawie we wszystkich krajach socjalistycznych w postaci. okresowych niedoborów produktów żywnościowych na rynku wewnętrznym, a zwłasz- cza produktów zwierzęcych, oraz w postaci pogarszania się salda handlu zagranicznego w grupie artykułów rolno-spo- żywczych. Dlatego po stworzeniu podstaw nowoczesnego rozwoju gos- podarki w oparciu o przemysł, który mógł być już dalej roz- wijany na podstawie akumulacji w gałęziach nierolniczych, możliwe, a jednocześnie konieczne stało się przejście do fazy bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarki narodowej. Oznaczało to konieczność większego wspierania rozwoju rol- nictwa przez przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa oraz przez rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Reasumując możemy stwierdzić.: że rolnictwo w okresie pierwszej fazy uprzemysłowienia miało do spełnienia czte- ry ważne zadania: 1) uczestnictwo w-akumulacji umożliwia- jącej szybki wzrost skali reprodukcji rozszerzonej w prze- myśle; 2) zapewnienie dopływu siły roboczej, koniecznej dla przemysłu, która pracując w przemyśle a mieszkając na wsi obniżała koszty pierwszej fazy uprzemysłowienia; 3) dostar- czenie odpowiedniej ilości żywności, a zwłaszcza produktów zwierzęcych dla rosnącej liczby ludności i pokrycie jej szyb- ko zwiększającego się i zmieniającego się popytu (wysoka elastyczność dochodowa popytu na poszczególne produkty żywnościowe); 4) uczestniczenie w eksporcie w skali pozwa- lającej na pokrywanie części importu maszyn i urządzeń tech- nicznych koniecznych dla rozbudowywanego przemysłu. 2. Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa oraz międzygałęziowe powiązania rolnictwa i przemysłu Zasadnicze znaczenie dla rozwoju rolnictwa w okresie przej- ściowym od kapitalizmu do socjalizmu miały: likwidacja wy- zysku na wsi, wzrost zainteresowania rolników wynika- mi własnej pracy, szybka rozbudowa szkolnictwa rolniczego oraz masowe podnoszenie kwalifikacji zawodowych produ- centów rolnych. W ślad za tym rozszerzano inwestycje rolni- cze i zwiększano zaopatrzenie rolnictwa w środki produkcji, w które zaopatrywano coraz lepiej przygotowanych fachowo producentów, co zapewniało lepsze ich wykorzystanie i wy- soką efektywność. [przypisy: , identyfikacja wizualna, krzesła obrotowe, budowa stoisk targowych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘budowa stoisk targowych’

Zjawisko to wystapilo prawie we

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Przede wszystkim należało- by obniżyć podatki obciążające szerokie masy. ludnośęi, zmniejszyć wydatki/zbrojeniowe i środki te przeznaczyć na wzrost konsumpcji. Wysoką koniunkturę gospodarczą i wy- rsckle tempo wzrostu dochodu narodowego można. utrzymać .mimo redukcji wydatków zbrojeniowych zwiększając finan- sowanie inwestycji publicznych i pomoc gospodarczą dla kra- jów słabo rozwiniętych. Istnieje więc kilka realnych dróg redukcji lub całkowitego zaprzestania zbrojeń bez załamania koniunktury. W gospodarce kapitalistycznej możliwości te napotykają jednak zasadniczy sprzeciw wielkiego kapita- łu. Kapitał monopolistyczny w USA nie dopuszcza na przy- kład do rozwoju publicznych inwestycji produkcyjnych, gdyż uważa je za element socjalizacji gospodarki. Dla realizacji programu rozbrojenia konieczne jest więc powstanie w czo- łowych krajach kapitalistycznych odpowiednich warunków politycznych 14. Współistnienie i współpraca państw socjalistycznych i ka- pitalistycznych w dziedzinie politycznej i gospodarczej nie oznacza, że możliwe jest również takie współistnienie w dzie- dzinie ideologii. W zakresie Ideologii konieczne jest zwalcza- nie wszelkiego rodzaju koncepcji burżuazyjnych oraz rewi- zjonistycznych. Celem różnych teorii burżuazyjnych (np. kon- cepcji konwergencji, tj. stopniowego upodobnienia się kapi- talizmu z socjalizmem aż do powstania jednego ustroju Ił) i rewizjonistycznych (np. o podporządkowaniu rozwoju gos- podarki socjalistycznej żywiołowemu działaniu prawa war- tości) jest osłabienie, a następnie likwidacja ustroju socjalis- tycznego. Dlatego konieczna jest walka ideologiczna z tego rodzaju koncepcjami. Ofensywna postawa w dziedzinie ideo- logii jest też konieczna w celu wykazania słuszności socjalis- tycznej perspektywy rozwoju ludzkości. Współistnienie systemu kapitalistycznego i socjalistycz- nego oznacza więc walkę ideologiczną i współzawodnictwo ekonomiczne ekonomiczne. Różne są etapy współzawodnictwa ekonornicz- państw obu systemów nego. Cały okres współzawodnictwa możemy podzielić na dwa zasadnicze etapy: okres pierwszy, w którym kraje socjalis- tyczne muszą doścignąć pod względem produkcji globalnej i na jednego mieszkańca czołowe kraje kapitalistyczne, i okres drugi, w którym kraje socjalistyczne osiągną pełną obfitość dóbr materialnych i kulturalnych. [hasła pokrewne: , budowa stoisk targowych, parapety granitowe, dostawcy silników elektrycznych w Polsce ]

Comments Off

« Previous Entries