Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Nie chodzi tu przy tym

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Nie chodzi tu przy tym o jakiś szczególny przypadek, lecz o powszechne zjawisko decyzji zmniejszenia zakupów środ- ków produkcji i siły roboczej. Zmniejszenie się. zysku musi 8 Czasem jednak bywa inaczej. W Polsce po kryzysie z lat 1929:- 1933 produkcja nie osiągnęła tych rozmiarów, jakie miała przed kry- zysem. Przyczyny kryzysu nadprodukcji wystąpić w przeważającej liczbie przedsiębiorstw w gospo- darce jako całości i będzie się przejawiało w przypadku stopy zysku. Nie może tu oczywiście chodzić o spadkową tendencję stopy zysku, co jest procesem długotrwałym.’, nie mogłoby więc . spowodować gwałtownego przerwania procesu produkcji i cyrkulacji. Cynnikiem powodującym przerwanie tych pro- cesów jest spadek bieżącej stopy zysku. Równocześnie należy podkreślić, że bezpośrednią przyczyną wybuchu kryzysu nadprodukcji nie może być spadek stopy zyskU w jakiejś określonej gałęzi gospodarki; spowodowałoby to jedynie zmniejszenie inwestycji w tej gałęzi, przeniesienie się wolnych kapitałów pieniężnych do gałęzi bardziej rentow- nych. Działanie prawa wartości i konkurencji międzygałęzio- wej przywróciłoby w ten sposób równowagę między popytem i podażą w danej gałęzi: Bezpośrednią przyczyną wybuchu kryzysu nadprodukcji jest zatem zmniejszenie się bieżącej, a często nawet przewidywanej, stopy ;r;ysku przeciętnej dla gospodarki. Z drugiej strony, chociaż podstawowe przyczyny wybuchu kryzysu (sprzeczności produkcji kapitalistycznej) są te same i ‘taka sama jest również bezpośrednia przyczyna jego wybu- chu (spadek stopy zysku), przebieg każdego cyklu koniunk- turalnego jest różny, ponieważ poza czynnikami podstawowy- mi na jego przebieg wpływa szereg czynników dodatkowych, często- ściśle związanych ze specyficznymi warunkami danej gospodarki. W okresie rozkwitu poziom produkcji jest bardzo wysoki, wyższy niż w okresie poprzedniego rozkwitu. W związku z tym wysoki poziom osiąga również zatrudnienie, a także- przy stale rosnących rozmiarach produkcji- rozszerzają się inwestycje. Rośnie więc popyt na środki produkcji i na środki konsumpcji, rosną. też ceny, co stanowi dalszy doping dla 8 o ile w ogóle występuje vi pewnych okresach przy silnym dzia- łaniu czynników przeciwdziałających (por. rozdz. 6). [więcej w: , prace dekarskie, catering dietetyczny, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Nie chodzi tu przy tym

Posted in Uncategorized  by admin
November 14th, 2018

Możemy mówić jeszcze o innych zmianach strukturalnych we współczesnym kapitalizmie, takich jak: 1) zmiany w mię- dzynarodowym podziale pracy i w związanych z nim proce- sach integracji; 2) zmiany w międzynarodowych ruchach ka- pitału i kierunkach lokat kapitałowych oraz ich roli; 3) zmia- ny w pozycji poszczególnych krajów wysoko rozwiniętych w wyniku ich rywalizacji ekonomicznej; 4) zmiany w sytua- cji politycznej i ekonomicznej krajów kolonialnych i zależ- nych; powstanie “trzeciego świata”. . U podstaw tych zmian leżały przyczyny obiektywne, takie jak rozwój sił wytwórczych, działalność państwa oraz su- biektywne dążenie kapitału o przetrwania kryzysu między- narodowego systemu zagrozonego przez po- wstanie państw socjalistycznych oraz przez rozpad systemu kolonialnego. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Rola państwa w gospodarce rozwiniętych krajów kapitalistycznych Podstawowy cel działalności państwa Interwencjo- nizm pań- stwowy Jak już stwierdziliśmy, nadrzędnym celem działalności pań- stwa w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych jest obecnie łagodzenie podstawowych sprzeczności kapitalizmu, które na początku XX w. zagroziły jego istnieniu – łagodze- nie przejawów sprzeczności między klasą robotniczą. Read the rest of this entry »

Comments Off