Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

W ekologicznym ujeciu zwierze jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W ekologicznym ujęciu zwierzę jest zawsze rozpa- trywane jako ż yj ą c e i w c a łoś c i. Pod tym wzglę- dem od razu dostrzegamy zasadnicze różnice między morfologicznymi i fizjologicznymi punktami wi- dzenia, które także mogą i powinny uwzględniać wpływy środowiska. Ale budowę zwierzęcia można studiować, a nawet najczęściej badać na martwych zwierzętach. Fizjologię natomiast, analizującą poszcze- gólne czynności życiowe, sprowadzającą je w zasadzie do zjawisk fizykochemicznych, nie obowiązuje wcale całościowy punkt widzenia, który jest podstawowy w ekologicznym patrzeniu na zwierzę. Ekologia inte- resuje się nie tyle czym zwierzę jest, ani jego budową i funkcjonowaniem wewnętrznym, ale co robi w swym domu, w swoim środowisku, jak żyje na zewnątrz. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

W ekologicznym ujeciu zwierze jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Prawo znajduje za- stosowanie i w świecie żywym, z tym jednak zastrze- żeniem, że nie wszystkie zjawiska życiowe mu podle- gają, ponieważ organizm nie tworzy zwykłej reakcji chemicznej, lecz skoordynowaną całość skompliko- wanych procesów, wywierających na siebie często wpływy różnoki.erunkowe, niekiedy wręcz sobi.e prze- ciwne. W związku z tym przebieg prostego w zasadzie prawa fizykochemicznego nie zawsze jest dostatecz- nie wyraźny. W każdym razie procesy przemiany ma- terii, zjawiska ruchu, rozwoju i wzrostu wykazują wielką zależność od czynników termicznych, zbliżoną bardzo do prawa Van t’Hoffa. Z jaj skorka złożonych podczas chłodnej wiosny, przy przeciętnej tempera- turze 5_6° zaledwie, po 10 tygodniach wylęgają się młode, podczas gdy w temperaturze 15-16° już po 4 tygodniach. Podobnych przykładów znamy całe mnóstwo. Najbardziej wyraźną zależność rozwoju od tempe- ratury widzimy u ryb i płazów, a to dlatego, że śro- dowisko wodne, bardziej jednorodne (zmiany wilgoci odpadają), łatwiej pozwala stwierdzić wpływ pojedyn- czego czynnika w danym przypadku termicznego. Jaja śledzia mogą rozwijać się równie dobrze przy temperaturze, 0,5° jak i przy 16°, ale rozwój ich trwa w pierwszym przypadku 40-50 dni, w drugim za- ledwie 6-8, zbliżając czas jego trwania do warunków optymalnych, naj korzystniejszych. Doświadczenia laboratoryjne i hodowlane precyzują duży wpływ warunków termicznych na rozwój orga- nizmów zwierzęcych. Stwierdzono, że pstrąg dla roz- woju ikry potrzebuje energii cieplnej, odpowiadającej 410 stopnio-dniom, ponieważ jej rozwój trwa 41 dni, w temperaturze 10°, 82 dni w -temperaturze 5°, a 205 dni w temperaturze 2°, oczywiście przy zachowaniu nie zmiennych w zasadzie innych warunków ekologi- cznych. Rozwój ikry dorsza trwa około 150 stopnio- -dni. Dane należy uzupełnić pojęciem “progu rozwo- jowego”, czyli temperatur najniższych, przy których rozwój się rozpoczyna. U zwierząt morskich zimno- wodnych mogą to być ,temperatury negatywne, w związku z zamarzaniem wody morskiej poniżej 0° [przypisy: , cegła na ścianę, krzesła biurowe, przyczepy samochodowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cegła na ścianę’

W ekologicznym ujeciu zwierze jest

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Czymże są one jednak jak nie olbrzy- mimi środowiskami życia zwierzęcego, zasiedlonymi odrębnymi typami biologicznymi i zespołami? Kli- matyczno-florystyczno-faunistyczne te strefy słusznie zupełnie uznano za podstawę klasyfikacyjną ekologii lądowej. Dzisiejsza ekologia nazywa je b i o m a m i. Posuwająe się od równika ku północy mamy stale ciepłe i parne lasy dziewicze, przechodzące stopniowo poprzez lasy suche, o coraz to .rzadszej roślinności drzewiastej, w parkowe stepy tropikalne czyli sawan- ny, które od stepów umiarkowanych dzieli pas skwar- nych pustyń; . wyróżniające się porą suchą i mroźną stepy umiarkowane przechodzą stopniowo ku północy w roślinność twardolistną, w lasy liściaste, te znów dalej poprzez lasy mieszane w surową tajgę, czyli lasy iglaste, którą na krańcach życia roślinnego obramo- wuje tundra – stepowa formacja polarna, złożona głównie z mchów i porostów; za nią rozpoczyna się już kraina wiecznych śniegów i lodów. Posuwając się ku południowi od’ równika w zasadzie mamy układ podobny co do kolejności tylko odwrócony, a w związ- ku ze słabszym rozwojem i większą izolacją konty- nentów mniej rozległy i bardziej porozrywany. Na zawsze pozostały mi w pamięci wrażenia z po- dróży odbytej z Wybrzeża Murmańsklego przez Archangielsk, Wołogdę, Leningrad, Moskwę, Charków na stepy południowej Rosji. W krótkim, bo niespełna dwutygodniowym okresie czasu, przesunęły się przed oczami moimi cztery główne florystyczne pasy zim- nej i umiarkowanej strefy; tundry na Wybrzeżu Murmańskim, podmokłej tajgi pierwotnej, poprzez którą wiózł nas pociąg całą dobę z Archangielska do Wołogdy, pasma lasów mieszanych i liściastych, po- krywających wielkie przestrzenie Rosji środkowej, przechodzące wreszcie za Moskwą w typowe dla południowej USRR stepy. Jechałem za dnia i pod koniec lata. Krajobrazy były żywe i zmieniały się jak w kalejdoskopie, I choć nie przeciąłem wszystkich stref klimatyczno-florystycznych, jakie układają się między biegunem a równikiem, uświadomiłem sobie wtedy bardzo wyraźnie czym są dla ekologii lądowej wielkie krajobrazowe pasy roślinne jako naturalne jednostki najrozleglejszej skali. [więcej w: , cegła na ścianę, beton dekoracyjny, konstrukcje stalowe ]

Comments Off