Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

D. ZJAWISKA KORELACJI Podziały i wzrost komórek embrionalnych w strefach merystematycz— nych, a następnie wzrost elongacyjny i różnicowanie się komórek prowadzą do kształtowania się specyficznych organów rośliny. Zjawiska te mogą się jednak odbywać tylko dzięki temu, że liczne, pojedyncze ko— mórki rozwijają się według wspólnego, Ściśle określonego planu. Po— wstawanie i działanie sił kształtotwórczych, występujących już w stoż— kach wzrostu zarodka, są nam całkowicie nieznane. Niejednokrotnie mówimy, Że k O m ó r ki em brio n a Lne mają zdolność do wytwo— rzenia w sz y s t kich części i tkanek dorosłej rośliny, są więc one, po— dobnie jak zygoty, omnipo t encj aln e. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

6. Przebieg cyklu koniunkturalnego W okresie kryzysu działalność inwestycyjna jest zahamo- wana do tego stopnia, że zużyty kapitał trwały nie jest w peł- ni odtwarzany. Reprodukcja dokonuje ‘się w postaci zwężonej. Inne zjawiska występujące w okresie kryzysu to masowe bez- robocie, deflacja, wzrost stopy procentowej, deprecjacja kapi- tału produkcyjnego (spadek cen akcji). Dochodzi do bankruc- twa wielu małych i średnich przedsiębiorstw w wielu dzie- dzinach gospodarki, a także do bankructwa banków, przyczy- niającego się zresztą ‘do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Dokonuje się centralizacja kapitału, ponieważ upadłe przedsię- biorstwa są wykupywane za bezcen przez przedsiębiorstwa wielkie, które mają odłożony kapitał i przetrwały sytuację kryzysową. Następuje wreszcie stabilizacja produkcji mi niskim pozio- mie. Pewien poziom produkcji środków konsumpcji jest nie- zbędny do zrównoważenia istniejącego popytu klas posiada- jących i klasy robotniczej i- o ile można zaprzestać całkowicie inwestycji, o tyle nie można zlikwidować konsumpcji. Jed- nakże konsumpcja szerokich rzesz mas pracujących ma w okresie głębokiego kryzysu charakter głodowy; masowo wy- stępuje wówczas bezrobocie, a zatrudniona część klasy ro- botniczej otrzymuje bardzo niskie płace. Okres, w którym następuje pewna stabilizacja cen, poziomu produkcji i stopy zysku, chociaż na niskim poziomie (stopa zysku ujemna), nazywamy depresją. Sytuacja gospodarcza nie ulega wówczas dalszemu pogorszeniu. W tym okresie należy już szukać przesłanek przejścia do nowej fazy cyklu. Tymi przesłankami są: 1) dążenie tych kapitalistów, którzy. wyszli obronną ręką z kryzysu (lub nawet powiększyli zasób kapitału wykupując przedsiębiorstwa bankrutujące), do po- prawy rentowności produkcji przy niskich cenach; 2) skur- czenie się kapitału trwałego (poprzednio – niepełne odtwa- rzanie) i jego zestarzenie się; 3) wyczerpanie się zapasów środków konsumpcji. [patrz też: , tablice informacyjne, cyklinowanie bezpyłowe, kamery monitoring ]

Comments Off

Posts Tagged ‘cyklinowanie bezpyłowe’

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Wzrost rozmiarów inwestycji działa z kolei pobudzająco na całą gospodarkę. Zwiększenie eksportu, oczywiście nie jed- norazowe, ale utrzymujące się dłużej, można traktować jak inwestycje autonomiczne, jako pierwotny impuls pociągający za sobą wzrost produkcji, zatrudnienia, dalszych inwestycji, popytu itd. Rządy krajów wysoko rozwiniętych stosują zatem system premii eksportowych i subsydiów pozwalających przedsię-• biorstwom prywatnym (najczęściej monopolom) obniżać ceny towarów eksportowanych na obce rynki, po to, aby – przy wysokich cłach ochronnych zapewnić konkurencyjność swoich towarów. W dążeniu do zmniejszania dysproporcji, jakie pojawiły się w gospodarce kapitalistycznej po II wojnie światowej, a także w celu zapewnienia długofalowego rozwoju gospodarki rządy. niektórych państw (Francji, Holandii, Norwegii, Szwecji, Ja- ponii, Austrii, Włoch) zaczęły stosować pewne formy plano- wania rozwoju gospodarczego. Read the rest of this entry »

Comments Off