Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘deratyzacja warszawa’

Celem obiegu jest przyrost kapitalu.

Posted in Uncategorized  by admin
November 15th, 2018

Celem obiegu jest przyrost kapitału. Jeżeli więc przyrost ten będzie zbyt mały z punktu widzenia właściciela kapitału, powstrzyma się on od nabywania towarów (środków produk- cji i siły roboczej). Gdy decyzja ta nie będzie decyzją jedno- stkową, ‘lecz decyzją wielu właścicieli kapitału, nastąpi zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu, co pociągnie za sobą trudności w realizacji towarów. Wynika stąd, że w gospodarce opartej na prywatnej wła- sności środków produkcji, a zatem również na prywatnym przywłaszczaniu wytworzonych dóbr, przy jednoczesnym co- raz większym uspołecznieniu samego procesu produkcji, po- . wstaje sprzeczność między globalną podażą a popytem. Przyczyny tej sprzeczności są następujące: 1) taki podział dochodu narodowego na płace i wartość dodatkową, w wyni- ku którego wzrost płac jest nieproporcjonalny do wzrostu dochodu, wartość dodatkowa natomiast rośnie więcej niż pro- porcjonalnie do. wzrostu dochodu; 2) niewykorzystanie części wartości dodatkowej na akumulację lub na konsumpcję oraz odłożenie, tej nie wykorzystanej części w postaci oszczędności pieniężnych. Część dochodu narodowego wytworzonego przez społeczeństwo pozostaje zatem nie wykorzystana, przy rów- noczesnym względnym zmniejszeniu się konsumpcji mas- bezpośrednich wytwórców tego dochodu. W ten sposób sprzeczność między pracą a kapitałem przejawia się w sprzeczności między produkcją a konsumpcją, w kryzysie nadprodukcji. 5. Bezpośrednie przyczyny wybuchu kryzysu nadprodukcji Klasyczny cykl koniunkturalny składał się z czterech faz: klasycznego kryzysu, depresji, żywienia i rozkwitu. Po rozkwicie ponownie następował kryzys. Fazy te charakteryzują się zmianami podstawowych wielkości ekonomicznych, takich jak rozmia- ry produkcji, inwestycji, konsumpcji, poziom cen i płac, wielkość zatrudnienia, wielkość stopy z:xsku i stopy procen- towej. [podobne: , elewacje drewniane, drzwi wewnętrzne Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off