Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zjawisko to można w piękny sposób zademonstrować na gałązkach wierzby pociętych na kawałki i zawieszonych w wilgotnej komorze. Jeżeli odcinek gałązki wisi zgodnie ze swym normalnym ułożeniem w nie uszkodzonym organie, po pewnym czasie zaczynają najpierw rozwijać sie pączki położone bliżej szczytu, gdy tymczasem u podstawy rozwijają sie korzenie, jakkolwiek i tu pączki znajdują się w wystarczającej ilości (ryc. 279). Jeżeli część gałązki zawiesimy w położeniu odwrotnym, korzenie powstają na pierwotnie dolnym końcu gałązki, a na szczytowym pędy, chociaż część podstawowa jest teraz skierowana do góry, a szczytowa w dół. Wyniki doświadczenia wskazują, że odcinek gałązki zachowuje swoją pierwotną biegunowość. Podczas szczepienia również uwidacznia się często biegunowość komórek; tylko odpowiednio zorientowane części zrastają się bez objawów zaburzeń. C. STREFY WZROSTU ORGANOW Z chwilą ukończenia pierwszego podziału zapłodnionej komórki jajowej rośliny nasiennej ustala się, jak już wspomniano, Ios obu siostrza— nych komórek. Z komórki zwróconej w kierunku okienka powstaje wieszadełko (suspensor), gdy tymczasem z drugiej komórki po wielokrotnych podziałach wykształca się właściwy zarodek. W komórkach zarodka, zachowujących dalej w pełni embrio— nalny charakter, następują dalsze procesy prowadzące do ich zróżnicowania i wykształcenia się bie— gunowości; zjawiska te obejmują teraz całe kompleksy komórek. Na stronie zarodka zwróconej do suspensora powstaje biegun korzeniowy, na przeciwległym końcu — biegun pędu, a na nim zawiązki pierwszych liści (liścieni ryc. 665). W następnych etapach rozwojowych młoda siewka rośnie na długość i różnicuje się. Jednak zawsze tylko część nowo utworzonych komórek embrionalnych podlega dalszym przernianom, reszta, znacznie mniejsza, pozostaje w stadium embrional- nym, dzieli się i pomnaża ilość plazrny. Jest to podstawowa różnica rozwojowa pomiędzy światem zwierząt i roślin. W roślinie pewne części pozostają w st a di u m embri o na Iny m, pozostałe części u legaj ą z różnico w ani u; nigdy nie przybiera ona formy zakończonej jak np. zwierzę, lecz w odpowiednich warunkach może wytwarzać i kształtować nowe organy, Zróżnicowanie na części szczytowe, zachowujące stale charakter embrionalny, oraz na strefy wzrostu i różnicowania się powoduje, że nawet w roślinach będących w dalszych fazach rozwojowych można zawsze znaleźć takie strefy, w których odbywa się tylko wzrost elongacyjny. Na ryc. 280 przedstawiono schematycznie położenie stref embrionalnych i stref wzrostu elongacyjnego w roślinie wyższej. [hasła pokrewne: , sala szkoleniowa, deska elewacyjna, centralne odkurzacze ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Zjawisko to mozna w piekny

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Substancje te więc muszą być transportowane do miejsc kształtowania sie organów, a mechanłzm ich działania jest znowu wynikiem uprzedniego zróżnicowania rozwijających się komórek. 4. Starzenie się i ŚmierĆ (40) Z poprzednich rozważań wynika, że wzajemny wpływ komórek i tka nek, określany jako korelacja, jest istotnym czynnikiem rozwoju i kształtowania się organizmu wielokomórkowego; stan naszej wiedzy pozwala tylko w bardzo rzadkich przypadkach na bliższe określenie istoty tej korelacji. P o lary zacia komór ki, w y mian a substan cj i pok armowych i cz ynników wzrostowy ch to ważne momenty regulujące skomplikowane stosunki zachodzące pomiędzy ko mórkami. Korelacje te ujawniają się często w przyspieszeniu, a czasem zahamowaniu rozwoju. Szczególnie te ostatnie zjawiska wyjaśnia]ą nam wpływ wywierany na dł u g o ść ż y cia rośliny przez wzaj emne związki między komórkami i tkankami. Dlatego też starzenie się organizmu i jego śmierć można uważać za zjawiska korelacyjne. Starzenie się komórki i jej śmierć po pewnym, Ściśle ustalonym okresie życia jest Objawem naturalnyrn. Przyczyny tych zjawisk mogą być bardzo rozmaite. Nawet roztwory koloidalne substancji nieorganicznych „starzeją się”. Zjawisko to polega na zwiększaniu się Starzenie się i :śmierĆ skłonności Cząstek koloidów: do skupiania i wytrącania się miarę Lipływu czasu. Być może, Że przebiegające stale ŃieÓędrłe. do życia prccesy wydzielania przez komórki końcowych produktów przemiany materii nie zaa,vsze są zupełne. Prowadzi to do stopniowego nagromadzania się w niei „baăstu metabolitów”, małącego oczywiście szkodlilvvy wp:yw na mikrostrukturę plazmy, jeżeli nie jest on jakiś spdsób: rilwe16Wany. Zwykle obserwujemy jednak, że nawet podczas normalnego wzrostu, rozwoju li różnicowania się pewne komórki zamierają przedwcześnie; w takich przypadkach dopiero xr)artwa k-nmór_ka może spełniać N.r organizmie właściwe funkcje. Zjawiskom takim podlegają komórki różnicujące się na naczynia, włókna sklerenchymatyczne, komórki kamienne, komórki korka itd. [hasła pokrewne: , deska elewacyjna, blaty granitowe, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

« Previous Entries