Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Niezaplodnione komórki jajowe zwykle obumieraja

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Niezapłodnione komórki jajowe zwykle obumierają szybko. Doświadczenia z dziedziny regeneracji wykazały jednak, że nawet wyrośnięte i zróżnicowane komórki mogą przedłużyć okres życia, jeśli zostaną pobudzone w pewien sposób do ponownych podziałów i wzrostu. W myśl tego komórki embrionalne s t o ż k ó w w z r o s tu, stale dziełące sie i rosnące, powinny być — podobnie jak organizmy jednokomórkowe potencjalnie nieśmiertelne. Naturalna bowiem śmierć nawet długowiecznych drzew nie jest uwarunkowana starzeniem się ich stożków wzrostu, lecz przypuszczalnie coraz to bardziej utrudnionym zaopatrywaniem ich w wodę, sole mineralne i inne substancje pokarmowe. Właściwie więc można by stożki wzrostu utrzymać wiecznie przy žyciu przez ciągłe ich przeszczepianie. Także w tym przypadku śmierć jest zjawiskiem korelacyjnym. Przeciętna dłu g ość ż:y ci a somatycznych Części roślin waha się w bardžo szerokich granicach i jest zwykle cechą gatunkową. Oprócz :roślin, których eažy cykl rozwoiowy od nasienia až do dojrzenia owocóW i śmierci trwa kilka tygodni, opăcz roślin rocznych i dwuletnich znane są zośliny trwalev żyjące nieraz, jak np. drzewa, Wiele tysięcy łat, Wiarógodne obliczenia pierścieni rocznego przyrostu pozwalają określiż przeciętny Wiek cisa na lat, lipy dŔbu 500—1000; topól_i wiązów ZOO–600. Najdłużej żyją rosnące Kalifornii drzewa mamutovVe (Sequoic gigantea), których maksy— malny wiek sięga lat. Wiele naSzyCh drzew liczy’ kilkaset lat życia, a nawet tak niebažorna ±oślina, jak borówka, žyje 23 lat. Należy przy tym pamiętać, że :rdšliny długowieczne jak Zwierzęta wykazują zjawisko stałego odnawiania się komórek, np. drzewa dzięki czynności karnbium. Długość życia poszczególnych komórek, znpE promieni rdzeniowych drzew lub rdze nia gruboszowatych kaktusów, łzadko 100 lat, jeżeli podžiały komórkowe i Wzrost mie dcstarczą A-łowego impulsu: przedłużającego życie, Na— wet w nasionach i zarodnikach w stâdfunm związanym z ďa_lëkD posuniętym odwodnieniem i zahamowaniem procesów przemiany materii, wystę puie nieuchronnie się. Swiadczy o tym fakt, że zdolnoś& kiełkoWania rzadko przekracža 1004!00 lat. Długowieczne nasiona spotykamy wśród roślin makwowatych s lotosów (Neuumbo izucije:ra) i in. Często spotykane dane 0 zdolności kiełkowania tzw. pszenicy egipskiej Są mylne. [patrz też: , deska tarasowa, skoki w tandemie, odzież bhp ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Niezaplodnione komórki jajowe zwykle obumieraja

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Ilościowo zależności te można przedstawić w postaci tzw. mnożnika inwestycyjnego G, który mówi, o jaką wartość po- życie surowców rośnie wolniej niż rozmiary produkcji. Tę początkową wielkość nakładów inwestycyjnych wywo- łujących mnożnikowy wzrost dochodu nazywamy inwesty-• cjami autonomicznymi, te zaś, które stanowią skutek inwe- stycji -poniesionych wcześniej, nazywamy inwestycjami po- -budzonymi. Właśnie pobudzanie dalszych inwestycji przez in- westycje pierwotne (autonomiczne) wywołuje mnożnikowy przyrost dochodu narodowego. Na przykład inwestycja w przemyśle włókienniczym bę- dzie oznaczała wzrost zapotrzebowania, na określonego rodza- ju _ maszyny włókiennicze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘deska tarasowa’

Niezaplodnione komórki jajowe zwykle obumieraja

Posted in Uncategorized  by admin
November 18th, 2018

Trzy te główne sposoby poruszania się zwierząt nektonicznych powtarzają się także i u b e z k r ę- g o w c Ó w, jakkolwiek wskutek zasadniczo odrębnej organizacji zwierząt niższych, przejawiać się mogą naj rozmaiciej , nie poddając się już tak prostej sche- matyzacji i ścisłemu porównaniu. Zjawiają się tu także sposoby lokomocji nieznane zupełnie u krę- gowców, jak odpychania się za pomocą strumienia wytłaczanej wody, bądź spod kurczliwego klosza [ak u meduz, bądź z jamy płaszczowej poprzez lejek• jak u głowonogów. Takim “rakietowym” sposobem, przez wytłaczanie raptowne wody z końcowej części jelita przez odbyt, poruszają się także larwy słodko- wodne niektórych ważek. Nie możemy dłużej zatrzymywać się nad innymi typami, bo wykroczyłoby to poza program książki, taka jest ich rozmaitość. W przeciwieństwie do zwie- rząt osiadłych, przytwierdzonych, znajdujących po- karm na miejscu i dla rozrodu nie potrzebujących się poruszać (zapłodnienie zewnętrzne, rozród drogą pączkowania), chroniących się przed wrogami reakcja- mi lokalnymi (kurczenie się, parzydełka), kształtem upodabniających się często do roślin, – zwierzęta nektoniczne cechuje zdolność lokomocji aktywnej, przejawiona najrozmaiciej, a przenosząca zwierzę z jednego miejsca na inne dla zaspokcjenia głównych potrzeb życiowych: odżywiania się.. Read the rest of this entry »

Comments Off