Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Majac na uwadze cel nadrzedny,

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Mając na uwadze cel nadrzędny, którym jest ochrona interesów klasy właścicieli kapitału, często podej- muje kroki mające charakter ustępstw na rzecz mas pracu- – jących lub doraźnie ograniczające interesy pewnych kręgów burżuazji. Nie zmienia to więc klalilowego charakteru pań- stwa. Jedną z przyczyn zwiększania się roli państwa we współ- czesnym kapitalizmie jest rozwój sił wytwórczych i charak- ter współczesnego postępu naukowo-technicznego, który wy- maga dużej koncentracji produkcji i kapitału oraz nowych instytucjonalnych form zarządzania gospodarką. Nie jest to jednak problem odrębny; mieści się on w ramach sprzecz- ności kapitalizmu. Na początku XX w. rozwój sił wytwórczych wyraźnie ha- mowały istniejące wówczas stosunki produkcji; nie mieścił się on w ramach ani kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (po- stęp techniczny ‘wywoływał w tym czasie wzrost bezrobocia), ani kapitalizmu monopolistycznego (możliwość hamowania postępu technicznego przez monopole) s. Współczesne pań- I Pełna” analizę klasowego charakteru państwa można znaleźć w pracy Lenina O państwie, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956. J Por. rozdział 7. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie stwo kapitalistyczne prowadzi politykę zmierzającą do łago- dzenia czynników hamujących rozwój sił wytwórczych, po- litykę stwarzania bodźców dla postępu technicznego. Tylko bowiem państwo oraz monopole mają wystarczającą ilość środków finansowych do prowadzenia systematycznych ba- dań naukowych i wdrażania kapitałochłonnego postępu’tech- nicznego. Działanie monopoli W tym zakresie ograniczają dążenia do maksymalizacji zysku, państwo natomiast kieruje się nowy- mi celami: rywalizacją z obozem socjalistycznym i dążeniem do utrzymania kapitalistycznego sposobu produkcji. Najlep- szym przykładem w tym zakresie jest to, że udział państwa w finansowaniu badań naukowych w większości krajów wy- soko rozwiniętych jest większy niż w finansowaniu rozwoju innych dziedzin gospodarki. Z drugiej strony, stały wzrost mocy produkcyjnych w krajach wysoko rozwiniętych (jako rezultat akumulacji i postępu technicznego) zaostrzył pro- blem wykorzystania możliwości gospodarki do nie spotyka- nych przedtem rozmiarów. [patrz też: , wdrożenia magento, prace dekarskie, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Majac na uwadze cel nadrzedny,

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

Roz- wijanie tych i innych form sprzyjających integracji jest po- trzebą chwili, gdyż stan współpracy gospodarczej na początku lat siedemdziesiątych nie wyczerpywał potencjalnych możli- wości i W rezultacie nie przyczyniał się w odpowiednim stop- . niu do rozwoju gospodarczego krajów RWPG i całego syste- mu państw socjalistycznych. Integracja gospodarcza, umożliwiając likwidację barier we wzajemnych obrotach, ułatwiając przepływ siły roboczej i ka- pitałów, rozwój współpracy naukowo-technicznej itp., stwa- rza różnego typu korzyści ekonomiczne w zależności od po- ziomu rozwoju kraju, wielkości zasobów-bogactw naturalnych i siły roboczej. Do najważniejszych korzyści integracji należy zaliczyć: 1) zwiększenie rynku zbytu i osiąganie optymalnej skali produkcji, a w konsekwencji obniżkę jednostkowych kosztów produkcji; 2) ograniczenie zakłóceń w wymianie towarowej dzięki likwidacji barier na zintegrowanym obszarze; 3) poprawę struktury jakości i nowoczesności wyrobów przez konkurencyjne oddziaływanie towarów z krajów wy- specjalizowanych w ich produkcji, o wyższym poziomie roz- woju technicznego; 4) wyższą efektywność badań naukowych (dzięki koncen- tracji środków i kadr oraz eliminacji dublowania poszuki- wań). Wreszcie trzeba podkreślić, że większa efektywność gos- podarowania w zintegrowanych organizmach stwarza szanse szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb materialnych i kulturalnych społeczeństw. Biorąc pod uwagę dotychczaso- we osiągnięcia współpracy gospodarczej oraz potrzeby jej dalszej intensyfikacji XXV sesja RWPG w sierpniu 1971 r. uchwaliła kompleksowy ‘program integracji. Obejmuje on wszystkie ważne dziedziny działalności ludzkiej, które mają wpływ na dynamikę i efektywność rozwoju społeczno-ekono- micznego państw RWPG. Rozwój socjalistycźnej integracji państw RWPG w latach siedemdziesiątych będzie polegać na dalszej intensyfikacji międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy, wyrów– nywaniu poziomów rozwoju gospodarczego, kształtowaniu nowoczesnej, ‘efektywne] struktury gospodarki narodowej, tworzeniu trwałych powiązań w podstawowych gałęziach . gospodarki, nauki i techniki, umacnianiu międzynarodowego rynku tych krajów, doskonaleniu stosunków towarowo-pie- niężnych. [podobne: , Budowa domu, dezynsekcja warszawa, Ogród i Działka ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Majac na uwadze cel nadrzedny,

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2018

W tym, który ustrój zwycięży we współzawodnictwie eko- nomicznym, ostatecznie zadecyduje możliwość zapewnienia wyższej wydajności pracy. W ustroju socjalistycznym rewo- lucyjne przekształcenia stosunków społecznych wyzwalają inicjatywę mas pracujących, a równocześnie socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają podatny grunt dla rozwoju rewolucji naukowo-technicznej. Daje to socjalizmowi nie- powtarzalną szansę – zwycięstwa we współzawodnictwie eko- nomicznym. Warunkiem ‘jest jednak pełne wykorzystanie za- let ustroju socjalistycznego do rozwoju nauki i techniki oraz wdrożenia jej osiągnięć do praktyki społecznej. . Przy okazji problemu współzawodnictwa ekonomicznego przyrównuje się zwykle wskaźniki poziomu’ i .dynarmki osiągnięte w państwach socjalistycznych i w wysoko rozwi- niętych gospodarczo krajach kapitalistycznych, Takie podejś- cie jest słuszne, jeśli się weźmie pod uwagę dystans, jaki dzie- li większość państw socjalistycznych od najbardziej rozwi- niętych ekonomicznie państw kapitalistycznych. Do oceny szans we współzawodnictwie systemu socjalistycznego i ka- pitalistycznego kryterium to jest jednak niewystarczające, gdyż trzeba uwzględnić wszystkie państwa obu systemów i przy tym pamiętać, że kraje zaliczane do wysoko rozwinię- tych stanowią w obozie kapitalistycznym mniejszość, Więk- szość ludności świata kapitalistycznego zamieszkuje kraje gospodarczo nierozwinięte. Oczywiście i w światowym systemie socjalistycznym istnieją kraje, które z punktu widzenia osiągniętych dotych- czas wyników gospodarczych (produkcja na jednego miesz- kańca) należy zaliczyć do słabo rozwiniętych gospodarczo. Już jednak z punktu widzenia spożycia zbiorowego, a nie- kiedy i indywidualnego oraz zwłaszcza z punktu widzenia osiągniętego tempa wzrostu produkcji, krajów tych nie moż- na traktować na równi z krajami nierozwiniętymi pozostają- cymi w orbicie wpływów kapitalizmu, Reasumując spróbujemy: ustalić, jakie są najistotniejsze warunki społeczno-ekonomiczne współzawodnictwa ekono- micznego między socjalizmem i kapitalizmem. Inne są przede wszystkim warunki ustrojowe. Socjali- styczne stosunki produkcji zapewniają szybkie tempo wzro- stu gospodarczego dzięki społecznej własności środków pro- dukcji, centralnemu planowaniu ‘gospodarki narodowej i centralnej akumulacji. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, Układanie kostki brukowej Warszawa, fotografia reklamowa ]

Comments Off