Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘dmuchańce’

Jezeli wezmiemy pod uwage, ze

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że zarówno zarodki roślin wyższych jak i stożki wzrostu korzystają z doprowadzanych do nich substancji pokarmowych, a więc nie są samożywne, wówczas łatwo zrozumieć, że mogą występować różnice w stopniu odżywienia poszczególnych komórek, co z kolei musi wpłynąć na ich różnicowanie się. Zależnie Od miejsc wnikania substancji pokarmowych do tkanek embrionalnych raz komórki położone zewnętrznie, innym razem centralnie, są lepiej odżywiane niż pozostałe. Należy przy tym pamiętać, Że dopóki nie zostaną wykształcone specjalne drogi, dostarczanie pokarmu może się odby— wać tylko z komórki do komórki. Wskutek tego najodleglejsze komórki zostają zaopatrzone dopiero wówczas, gdy bliżej położone zostały już odżywione i przepuściły prąd substancji pokarmowych do następnych komórek. przy takim transporcie musi mieć duże znaczenie omówiona poprzednio biegunowość komórek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dmuchańce’

Jezeli wezmiemy pod uwage, ze

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Olbrzymia ilość soli rozpuszczonych w morzach i oceanach pochodzi ze skał lądowych i była w biegu dziejów Ziemi – wniesiona tam rzekami. Substancje chemiczne dzielą też wszystkie wody na dwa zasad- niczo różne środowiska życia. Stosownie do zawartości soli rozróżniamy wody s ł o n e i s ł o d k i e związane z grupą pośrednią wód s ł o n a w y c h, będących ich mieszaniną. Wody ocea- niczne są słone, o zasoleniu przeciętnym 35%0, czyli 0,5 g na litr. Składnikiem głównym jest chlorek sodu NaCI, tworzący przeciętnie 27%, nadto występują w nich chlorek magnezu, siarczan magnezu, a także siarczan wapnia i węglan wapnia, ale już w mniej- szych ilościach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dmuchańce’

Jezeli wezmiemy pod uwage, ze

Posted in Uncategorized  by admin
September 25th, 2018

Trudniejsze na ogół i bardziej urozmaicone wa- runki terenowe na lądzie, wymagające w zasadzie oparcia o podłoże, wytworzyły typy wprawdzie nader urozmaicone (pełzające, chodzące, biegające, skaczące, ryjące, łażące po drzewach i krzewach, ślizgające się po powietrzu, latające itp.), zawsze jednak posu- wające się naprzód jedną, określoną częścią ciała, więc dwubocznie symetrycznie. Spróbujmy uklasyfikować najogólniej te różne typy lokomocji VI obu środowiskach.’ Zasadniczo w wodzie można wyróżnić o r g a n i z m .y d e n n e i t o n i w o d n e j. Pierwsze wymagają do życia oparcia o dno, są bowiem cięższe od wody, podczas gdy drugie żyć mogą zupełnie niezależnie od dna, pły- wając, względnie unosząc się w warstwach wody. W zależności od tego czy zwierzę denne prowadzi życie ruchliwe czy osiadłe (przytwierdzone, albo nie- ruchome), dzielimy pierwszą kategorię, także nazy- waną b e n t o s e m, na r u c h o m y (vagil) i o s i a- d ł Y (sesil). Zaś drugą, czyli zwierzęta toni wodnej na: pływaków a k t Y w n y c h (n e k t o n) i biernie unoszący się, względnie o słabych bardzo organach lokomocji (p l a n k t o n). Jest to podstawowy biologi- czny (ekologiczny) podział zwierząt wodnych, za- równo morskich jak i słodkowodnych, uwzględniający sposób życia i lokomocję. Na lądzie zwierzęta należą w zasadzie do bentosu, bowiem ocean powietrza, na dnie którego żyją, na tyle jest rozrzedzony, że żadnemu z nich nie pozwala na bierne unoszenie się w powietrzu. Toteż grupy odpowiadającej planktonowi, ściśle mówiąc, nie ma w środowisku lądowym. Ale aktywnie latające zwie- rzęta, choć nie są w stanie zbyt długo pozostawać w powietrzu i potrzebują dla rozrodu, wypoczynku czy zdobycia pokarmu oparcia o podłoże, tworzą właściwie grupę odpowiadającą nektonowi, bo podczas lotu poruszają się bez oparcia o . podłoże stałe. [przypisy: , dmuchańce, dom opieki, maszyny pakujące ]

Comments Off