Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘dom opieki’

Ryby morskie, których cisnienie plynów

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Ryby morskie, których ciśnienie płynów wewnętrz- nych jest z reguły mniejsze niż wody morskiej (słod- kowodne pochodzenie ryb kostnoszkieletowych), nad- miar soli mogą wydalać przez skrzela i w razie potrzeby nawet piją wodę morską. Mocz mają słabo hipotoniczny i skąpy. Podział środowiskowy życia wodnego na morskie i słodkowodne jest więc uzasadniony fizjologicznie. Pod- czas gdy morze, jako środowisko w zasadzie łatwiejsze do życia, z racji powyżej zanalizowanych właściwości zwierząt, posiada całe mnóstwo grup najrozmaitszych sobie tylko właściwych, nie licząc grup wspólnych z wodami słodkimi i lądem, wody słodkie mają faunę ograniczoną do tych stosunkowo mniej licznych ty- pów organizacyjnych, które potrafiły przystosować się do środowiska mniej korzystnego pod względem warunków osmotycznych. Jednak i one rozmcują się na grupy drobniejsze, składające się na urozma- icony i odrębny obraz fauny słodkowodnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dom opieki’

Ryby morskie, których cisnienie plynów

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Trudniejsze na ogół i bardziej urozmaicone wa- runki terenowe na lądzie, wymagające w zasadzie oparcia o podłoże, wytworzyły typy wprawdzie nader urozmaicone (pełzające, chodzące, biegające, skaczące, ryjące, łażące po drzewach i krzewach, ślizgające się po powietrzu, latające itp.), zawsze jednak posu- wające się naprzód jedną, określoną częścią ciała, więc dwubocznie symetrycznie. Spróbujmy uklasyfikować najogólniej te różne typy lokomocji VI obu środowiskach.’ Zasadniczo w wodzie można wyróżnić o r g a n i z m .y d e n n e i t o n i w o d n e j. Pierwsze wymagają do życia oparcia o dno, są bowiem cięższe od wody, podczas gdy drugie żyć mogą zupełnie niezależnie od dna, pły- wając, względnie unosząc się w warstwach wody. W zależności od tego czy zwierzę denne prowadzi życie ruchliwe czy osiadłe (przytwierdzone, albo nie- ruchome), dzielimy pierwszą kategorię, także nazy- waną b e n t o s e m, na r u c h o m y (vagil) i o s i a- d ł Y (sesil). Zaś drugą, czyli zwierzęta toni wodnej na: pływaków a k t Y w n y c h (n e k t o n) i biernie unoszący się, względnie o słabych bardzo organach lokomocji (p l a n k t o n). Jest to podstawowy biologi- czny (ekologiczny) podział zwierząt wodnych, za- równo morskich jak i słodkowodnych, uwzględniający sposób życia i lokomocję. Na lądzie zwierzęta należą w zasadzie do bentosu, bowiem ocean powietrza, na dnie którego żyją, na tyle jest rozrzedzony, że żadnemu z nich nie pozwala na bierne unoszenie się w powietrzu. Toteż grupy odpowiadającej planktonowi, ściśle mówiąc, nie ma w środowisku lądowym. Ale aktywnie latające zwie- rzęta, choć nie są w stanie zbyt długo pozostawać w powietrzu i potrzebują dla rozrodu, wypoczynku czy zdobycia pokarmu oparcia o podłoże, tworzą właściwie grupę odpowiadającą nektonowi, bo podczas lotu poruszają się bez oparcia o . podłoże stałe. [przypisy: , dmuchańce, dom opieki, maszyny pakujące ]

Comments Off