Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Konieczność przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikła również stąd, że rolnictwo jako gałąź produkcji dostarczają- ca surowców dla przemysłu spożywczego, a częściowo rów- nież i lekkiego oraz do bezpośredniej konsumpcji dla ludnoś- ci i na eksport w znacznym stopniu wpływa na kształtowa- nie się dynamiki dochodu narodowego w całej gospodarce narodowej (por. tablicę 20). Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Mimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa w dochodzie narodowym jego wpływ na kształtowanie się poziomu i tem- pa wzrostu dochodu narodowego pozostaje bardzo znaczny. Rolnictwo jako surowcowa gałąź gospodarki narodowej stanowi bezpośrednie i pośrednie źródło zatrudnienia i do- c.hod~w znacznej części ludności kraju: zatrudnionych w sa- mym rolnictwie, w gałęziach przemysłu przetwarzających surow-ce rolnicze, wytwarzających środki produkcji dla rol- nictwa oraz w dziale usług. Poziom i dynamika produkcji rol- niczej w decydującym stopniu wpływają na. kształtowanie się poziomu dochodów zatrudnionych w tych dziedzinach oraz na przebieg procesu reprodukcji zarówno materialnych. wa- runków produkcji, jak i siły roboczej w rolnictwie i związa- nych z nim gałęziach. Jak wynika z poprzednich rozważań, poziom produkcji rol- nej i jej dynamika mają również znaczny wpływ na saldo handlu zagranicznego, które z kolei oddziałuje na wiel- kość dochodu narodowego krajowego, a pośrednio również na sposób jego podziału, zwłaszcza na proporcje między spożyciem a akumulacją, a więc na cały proces reprodukcji. Niedostateczna dynamika produkcji rolniczej może więc wpływać hamująco na proces socjalistycznej reprodukcji rozszerzonej w wielu gałęziach produkcji i utrudniać rozwój gospodarki narodowej jako całości. Pierwotny, surowcowy charakter produkcji rolniczej prze- sądza jednak o jej szczególnej roli w całym procesie repro- dukcji społecznej i w ekonomice kraju. Dlatego w miarę po- stępów uprzemysłowienia i osiągania wysokiego poziomu gos- podarczego rozwoju, znaczenie rolnictwa w reprodukcji spo- łecznej nie maleje, lecz jedynie się przekształca. [patrz też: , domy ekologiczne, meble drewniane, odzież ochronna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Jak widać z tych danych, tempo wzrostu dochodu narodo- wego było •w krajach socjalistycznych znacznie wyższe niż w krajach kapitalistycznych. Podobnie jak wskaźniki pro- dukcji przemysłowej i dochodu narodowego kształtują się wskaźniki i w innych dziedzinach gospodarki narodowej. W każdej dziedzinie tempo wzrostu (wyrażone za pomocą wskaź- ników względnych) w krajach socjalistycznych jest wyższe niż w rozwiniętych gospodarczo krajach kapitalistycznych. Wyższa dynamika wzrostu produkcji w podstawowych dzie- dzinach gospodarki stwarza krajom socjalistycznym szanse osiągnięcia również wielkości globalnych przewyższających odpowiednie wielkości produkcji w krajach kapitalistycznych. Oczywiście waga jednego procenta przyrostu dochodu na- rodowego czy produkcji przemysłowej w krajach o roznycl) poziomach rozwoju, jest inna. Dane te poza tym nie. mówią nic o strukturze asortymentowej i o jakości produkcji. Wy- . nika z nich jednak, że kraje o absolutnie wyższej dynamice wzrostu produkcji przemysłowej czy dochodu narodowego mają realne szanse osiągnięcia poziomu ekonomicznego kra- jów o wyższym dochodzie narodowym na jednego mieszkań- ca, jeżeli dynamika wzrostu gospodarczego w tych ostatnich jest niższa. Przewaga systemu .socjalistycznego występuje nie tylko w dziedzinie gospodarcze], lecz szczególnie W zakresie zbio- rówego spożycia. Ze wzrostem wydajności pracy rośnie również szybko stopa życiowa ludności. Wyższość socjaliz- mu uwidacznia się również w zakresie powszechności ubez- pieczeń społecznych -i państwowej służby zdrowia. W zakre- sie rozwoju ‘oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, systemu rekreacji (urlopy, różnego rodzaju wczasy itp.), bezpieczeń- stwa i higieny pracy, kraje socjalistyczne wykazują wysokie tempo rozwoju i zapewniają pełnie isze zaspokojenie potrzeb społecznych. [hasła pokrewne: , bębny kablowe, grzejniki dekoracyjne, domy ekologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries