Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Konieczność przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikła również stąd, że rolnictwo jako gałąź produkcji dostarczają- ca surowców dla przemysłu spożywczego, a częściowo rów- nież i lekkiego oraz do bezpośredniej konsumpcji dla ludnoś- ci i na eksport w znacznym stopniu wpływa na kształtowa- nie się dynamiki dochodu narodowego w całej gospodarce narodowej (por. tablicę 20). Rolnictwo w systemie socjalistycznej reprodukcji Mimo wyraźnie malejącego udziału rolnictwa w dochodzie narodowym jego wpływ na kształtowanie się poziomu i tem- pa wzrostu dochodu narodowego pozostaje bardzo znaczny. Rolnictwo jako surowcowa gałąź gospodarki narodowej stanowi bezpośrednie i pośrednie źródło zatrudnienia i do- c.hod~w znacznej części ludności kraju: zatrudnionych w sa- mym rolnictwie, w gałęziach przemysłu przetwarzających surow-ce rolnicze, wytwarzających środki produkcji dla rol- nictwa oraz w dziale usług. Poziom i dynamika produkcji rol- niczej w decydującym stopniu wpływają na. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Jak widać z tych danych, tempo wzrostu dochodu narodo- wego było •w krajach socjalistycznych znacznie wyższe niż w krajach kapitalistycznych. Podobnie jak wskaźniki pro- dukcji przemysłowej i dochodu narodowego kształtują się wskaźniki i w innych dziedzinach gospodarki narodowej. W każdej dziedzinie tempo wzrostu (wyrażone za pomocą wskaź- ników względnych) w krajach socjalistycznych jest wyższe niż w rozwiniętych gospodarczo krajach kapitalistycznych. Wyższa dynamika wzrostu produkcji w podstawowych dzie- dzinach gospodarki stwarza krajom socjalistycznym szanse osiągnięcia również wielkości globalnych przewyższających odpowiednie wielkości produkcji w krajach kapitalistycznych. Oczywiście waga jednego procenta przyrostu dochodu na- rodowego czy produkcji przemysłowej w krajach o roznycl) poziomach rozwoju, jest inna. Dane te poza tym nie. mówią nic o strukturze asortymentowej i o jakości produkcji. Wy- . nika z nich jednak, że kraje o absolutnie wyższej dynamice wzrostu produkcji przemysłowej czy dochodu narodowego mają realne szanse osiągnięcia poziomu ekonomicznego kra- jów o wyższym dochodzie narodowym na jednego mieszkań- ca, jeżeli dynamika wzrostu gospodarczego w tych ostatnich jest niższa. Przewaga systemu .socjalistycznego występuje nie tylko w dziedzinie gospodarcze], lecz szczególnie W zakresie zbio- rówego spożycia. Ze wzrostem wydajności pracy rośnie również szybko stopa życiowa ludności. Wyższość socjaliz- mu uwidacznia się również w zakresie powszechności ubez- pieczeń społecznych -i państwowej służby zdrowia. W zakre- sie rozwoju ‘oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego, systemu rekreacji (urlopy, różnego rodzaju wczasy itp.), bezpieczeń- stwa i higieny pracy, kraje socjalistyczne wykazują wysokie tempo rozwoju i zapewniają pełnie isze zaspokojenie potrzeb społecznych. [hasła pokrewne: , bębny kablowe, grzejniki dekoracyjne, domy ekologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Ryby morskie, których ciśnienie płynów wewnętrz- nych jest z reguły mniejsze niż wody morskiej (słod- kowodne pochodzenie ryb kostnoszkieletowych), nad- miar soli mogą wydalać przez skrzela i w razie potrzeby nawet piją wodę morską. Mocz mają słabo hipotoniczny i skąpy. Podział środowiskowy życia wodnego na morskie i słodkowodne jest więc uzasadniony fizjologicznie. Pod- czas gdy morze, jako środowisko w zasadzie łatwiejsze do życia, z racji powyżej zanalizowanych właściwości zwierząt, posiada całe mnóstwo grup najrozmaitszych sobie tylko właściwych, nie licząc grup wspólnych z wodami słodkimi i lądem, wody słodkie mają faunę ograniczoną do tych stosunkowo mniej licznych ty- pów organizacyjnych, które potrafiły przystosować się do środowiska mniej korzystnego pod względem warunków osmotycznych. Jednak i one rozmcują się na grupy drobniejsze, składające się na urozma- icony i odrębny obraz fauny słodkowodnej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘domy ekologiczne’

Koniecznosc przyspieszenia rozwoju rolnictwa wynikla

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Uwzględniając rozmaitość lądowych typów biolo- gicznych i skomplikowane stosunki łączące je z oto- czeniem H, Osborn, w odniesieniu do ssaków, zapropo- nował przejrzysty podział wychodzący od pionowych stref ekologicznych, w oparciu o sposoby lokomocji. 1. Strefa powietrzna (typy latające) 2. powietrzno-drzewna (lot spadochronowy, ślizgowy) 3. drzewna (typy łażące, biegające o ch wy t- nych odnóżach, czepiające się) 4. drzew_no-naziemna (typy chodzące i łażące) naziemna (chód powolny, bieg szybki, ska- kanie) 5. naziemno-podziemna’ (typy biegające po powierzchni, ryjące pod ziemią) 6. podziemna (typy wijące się i ryjące) 7. lądowo-wodna (typy ziemnowodne albo amfibiotyczne). W podziale tym dwie pierwsze kategorie odpowia- dają naszym volant pozostałe – ambulant. Kategoria l ą d o w o – w o d n a, łączy typy, które uosabiają przystosowanie form lądowych do środowis- ka wodnego, o charakterze przejściowym, co nie poz- wala zdecydowanie zaliczyć ich do ‘jednego, względnie drugiego z zasadniczych dwóch środowisk: wody i lą- du. Świadczy o względności i tego, najlepszego z ist- niejących, podziału ekologicznego. Do wyróżnionych poprzednio kategorii form (na- ziemnych, podziemnych, nadrzewnych i powietrznych) DO wtórnie należały także wymarłe ryboksztaltne gady – Ichtiozaury. należy zatem dołączyć jeszcze lądowo-wodne, repre- zentowane przez ssaki nadwodne, ptaki wodne i bło- tne, płazy, owady lądowe o rozwoju wodnym, z któ- rymi bliżej zapoznamy się przy omawianiu zespołów życia na mokradłach i pobrzeżach wód śródlądowych i morskich, w rozdziale o formacjach lądowych. Dalszym etapem przystosowania się zwierząt lądo- wych do życia wodnego są już omówione typy wtórnie wodne, reprezentowane przez wieloryby, delfiny, sy- reny, płucodyszne ślimaki słodkowodne i owady wodne w większym stopniu niż lądowo-wodne związane ze środowiskiem płynnym; razem z pierwotnie wodnymi tworzą świat zwierząt wodnych, hydrobiontów. Z wy-. marłych do grupy wtórnie wodnych należały rybo- kształtne gady – ichtiozaury. [patrz też: , domy ekologiczne, Ogród i Działka, kontenery na gruz ]

Comments Off

« Previous Entries