Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Domy z drewna’

Aby wiec nie wywolywac wahan

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Aby więc nie wywoływać wahań stopy życiowej, w kra- jach socjalistycznych generalnie realizuje się zasadę stałych cen na surowce rolnicze. Zasada stałych cen produktów rol- nych w dłuższych okresach jest korzystna również dla przed- siębiorstw rolnych, które mogą planowo ustalać strukturę i dynamikę produkcji poszczególnych artykułów i podejmo- wać długofalową specjalizację na podstawie stabilnych wa- runków ekonomicznych. Zasada stałych cen produktów rolnych ma również pewną słabą stronę. W latach niekorzystnych warunków atmosfe- rycznych następuje spadek urodzajów, co przy stałych ce- nach prowadzi – do znacznej niekiedy obniżki dochodów przedsiębiorstw – rolnych i zmniejszenia ich możliwości in- westycyjnych. Można jednak częściowo przezwyciężyć tę niedogodność przez elastyczny system kredytowania rolni- ctwa oraz manipulowanie wysokością stopy podatku grun- towego, który w latach nieurodzajnych może być odpowied- nio obniżany. Read the rest of this entry »

Comments Off