Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘dostawcy silników elektrycznych w Polsce’

Inna forma wspólpracy gospodarczej panstw

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Inną formą współpracy gospodarczej państw socjalistycz- nych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych była koor- dynacja narodowych planów gospodarczych. Koordynacja planów produkcji i wzajemnych dostaw na okresy wielolet- nie ma szczególne znaczenie dla zapewnienia realizacji pęrspektywicznych planów rozwoju w zakresie zaopatrzenia w dobra inwestycyjne i materiały oraz dla zagwarantowania rynków zbytu. Bezpośrednia koordynacja planów inwesty- cyjnych w ramach RWPG Vi długich okresach służy do lep- szego zaspokajania potrzeb w zakresie paliw, surowców i materiałów, a w zakresie przemysłu przetwórczego stano- wi punkt wyjścia do rozszerzenia podziału pracy i koope- racji – w skali międzynarodowej. Pozwala to również’ na zsynchronizowanie terminów rozpoczynania budowy i uru- chamiania dużych obiektów inwestycyjnych, ułatwia łącze- nie wysiłków inwestycyjnych w celu podejmowania ‘budo- wy obiektów oznaczeniu międzynarodowym, służy wza- jemnemu wykorzystaniu doświadczeń, wymianie projektów technicznych i specjalistów. Specjalizacja w zakresie rozwoju produkcji w ramach RWPG wymaga również koordynacji planowania perspekty- wicznego. O ile specjalizację w zakresie produkcji surowców i paliw determinuje rozmieszczenie bogactw naturalnych i warunki ich eksploatacji, o tyle problem specjalizacji w za- kresie produkcji przemysłu przetwórczego w różnych ga- łęziach zależy od wielu czynników zarówno -natury tech- niczno-ekonomicznej jak i społeczno-politycznej. Najogólniej biorąc, przy rozwijaniu specjalizacji WJ zakresie przemysłu przetwórczego należy brać pod uwagę takie czynniki, jak koszty produkcji, bliskość bazy surowcowej, zasoby siły ro- bocznej, odległości od rynków zbytu, postulat równomierne- go rozmieszczenia sił wytwórczych, względy, strategiczno- -wojskowe. W ramach RWPG specjalizacja w przemyśle przetwórczym rozwinęła się dotychczas tylko w niektórych gałęziach, m.in. w przemyśle hutniczym, chemicznym i ma- szynowym. Współpraca krajów RWPG obejmuje również działalność naukowo-techniczną. W celu koordynacji badań naukowych i wymiany ‘informacji w tym zakresie powołano stałą Ko- misję Koordynacji. Dokonuje ona podziału pracy, ustanawia głównego koordynatora, dla poszczególnego tematu, zbiera informacje o stanie prac nad danym tematem; [patrz też: , maszyny pakujące, parapety granitowe, dostawcy silników elektrycznych w Polsce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dostawcy silników elektrycznych w Polsce’

Inna forma wspólpracy gospodarczej panstw

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Przede wszystkim należało- by obniżyć podatki obciążające szerokie masy. ludnośęi, zmniejszyć wydatki/zbrojeniowe i środki te przeznaczyć na wzrost konsumpcji. Wysoką koniunkturę gospodarczą i wy- rsckle tempo wzrostu dochodu narodowego można. utrzymać .mimo redukcji wydatków zbrojeniowych zwiększając finan- sowanie inwestycji publicznych i pomoc gospodarczą dla kra- jów słabo rozwiniętych. Istnieje więc kilka realnych dróg redukcji lub całkowitego zaprzestania zbrojeń bez załamania koniunktury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘dostawcy silników elektrycznych w Polsce’

Inna forma wspólpracy gospodarczej panstw

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W zależności od głównych działów ‘pionowych śro- dowiska lądowego, a m b u l a n t i a, jako formy lądo- we, potrzebujące dla poruszania się oparcia o podłoże stałe, można: podzielić na formy p o d z i e m n e. (sub- terricbla), n a z i e m n e (epiterricola), n a d r z e w n e (arboricola), rozumiane szerzej, związane w ogóle z roślinnością (planticola) nie tylko z drzewami. V 0-• l a n t i a odpowiadałyby formom p o w i e t r z n y m (aericola), choć oczywiście nie wyłącznym mieszkań- com przestworzy, uwzględniając potrzebę oparcia się o podłoże w tym czy innym celu. To samo zresztą dotyczy i innych typów biologicznych zwierząt lądo- wych; niekoniecznie muszą być’ one ściśle związane z jednym tylko działem środowiska. Przeciwnie mnóstwo zwierząt dzięki swej ruchliwości i skompli- kowanemu życiu, które- przystosowując się w biegu ewolucji przechodziło z jednych siedlisk do innych. podpada pod dwa albo i więcej działów, tworząc np. typy n a z i e m n o – p o d z i e m n e (np. gryzonie ry- jące nory), n a z ie m n o – p o d z i e m n o – w o d n e (dziobak), n a d r z e w n o – p o w i e t r z n e (większość ptaków), n a z i e m n o – p o w i e t r z n e (skowronek) itp. Nie szkodzi to klasyfikacji ekologicznej, która może i powinna precyzować–w jakim okresie życia i stanie aktywności ustosunkowuje się zwierzę do tego czy innego działu środowiska lądowego, jakie posiada urządzenia organizacyjne zwyczaje wiążące go z różnymi siedliskami. [przypisy: , dostawcy silników elektrycznych w Polsce, grzejniki dekoracyjne, mobilne piaskowanie ]

Comments Off