Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drabina aluminiowa’

Kapitalizm nadal natomiast rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Kapitalizm nadal natomiast rozwija się cyklicznie przy wzroście sprzeczności ekonomicznych i społecznych, co wpływa hamująco na tempo przyrostu pro- dukcji oraz wzrost spożycia dóbr materialnych i kulturalnych ludności pracującej. Gospodarka socjalistyczna w systemie gospodarki światowe] potencjału ekonomicznego, produkcji globalnej i spożycia. Kraje kapitalistyczne, z którymi współzawodniczą kraje obozu socjalistycznego, należą do najwyżej rozwiniętych, podczas gdy kraje socjalistyczne w momencie startu nale- żały w większości do zacofanych gospodarczo. 3. Ustrój socjalistyczny wykazuje dynamikę terytorial- ną, wzrost potencjału ludnościowego oraz wzrost wykorży- stania zasobów bogactw naturalnych, podczas gdy ustrój ka- pitalistyczny znajduje się w fazie kryzysu, czego wyrazem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabina aluminiowa’

Kapitalizm nadal natomiast rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W roku 1880 ukazała się niewielka dwutomowa książeczka Sempera “Naturalne warunki bytu zwie- ‘rząt” o .charakterze bardzo wyraźnie ekologicznym. Wprawdzie autor nie używa terminu ekologia a stwa- rza nowy -’ fizjologia organizmów albo fizjologia ze- wnętrzna w odróżnieniu od fizjologii organów (we- wnętrznej – czyli właściwej), ale treść książeczki dotyczy jednego z zasadniczych rozdziałów dzisiej- szej autekologii, bowiem analizuje bardzo szczegóło- wo jak na owe czasy wpływ czynników środowisko- wych: abiotycznych i żywych. Jest rzeczą bardzo znamienną, że dziełko Sempera przeszło zrazu bez echa, zwłaszcza w Niemczech, gdzie zastało grunt najwidocz- niej nie przygotowany i gdzie pod wpływem darwini- zmu zajmowano się głównie problemami filogenii świata zwierzęcego. Zwrócono na nie uwagę znacznie później: w ostatnich latach XIX i na początku XX w i – rzecz charakterystyczna – raczej poza Niemcami, w Anglii (wyszło także w wydaniu angielskim) i we Francji, gdzie w szczególności ocenili je Cućnot w “Influence du rnilieu sur les animaux” i Giard, który wielokrotnie wartość dziełka podkreślał, nazy- wając je wprost klasycznym. Podobnie oceniono je we Włoszech (Emery) i w Belgii (Dollo). Dopiero koniec XIX w. był okresem narodzenia się ekologii roślin, w nowoczesnym i dzisiejszym ujęciu przez zjawienie się w roku 1895 klasycznej książki Warminga , Zbiorowiska roślinne, zarys ekologicznej geografii roślin” (tłumaczenie polskie w roku 1900), a w roku 1898 Schimpera “Geografia roślin na fizjo- logicznej podstawie”. Warming zdefiniował geografię ekologiczną roślin jako wyjaśniającą nam w jaki sposób rośliny i zbiorowiska roślinne przybierają odpowiednią postać oraz urządzają swe gospodarstwa w zależności od czynników zewnętrznych: ciepła, światła, pożywienia, wody i in. Obie te książki, trak- tujące ekologię roślin na jak naj szerszej podstawie, dające ujęcie tej nauki w jej całokształcie, jak ty- tuły wskazują, podkreślają ścisły związek ekologii z geografią roślin i dowodzą, że ekologia wyłoniła się z geografii roślin, co w pewnym stopniu można już było dostrzec u Humboldta. [przypisy: , surowce wtórne, drabina aluminiowa, pufy dla dzieci ]

Comments Off