Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drabiny krause’

Wazna zaleta socjalizmu jest to,

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Ważną zaletą socjalizmu jest to, że dzięki planowaniu gos- podarki narodowej oraz planowemu kształtowaniu między- narodowego podziału pracy pozwala on na wyrównywanie poziomów rozwoju krajów należących do systemu socjalisty- cznego. Doświadczenie historyczne wykazuje, że zwycięstwo we współzawodnictwie ekonomicznym z kapitalizmem można osiągnąć tylko dzięki pełnemu wykorzystaniu możliwości i za- sobów całego świata socjalistycznego. W tym celu konieczne jest zapewnienie wyrównania poziomu ekonomicznego kra- – jów socjalistycznych. Staje się to możliwe dzi.ęki obiektyw- nym warunkom nowego typu międzynarodowego podziału pracy, współpracy i wzajemnej pomocy państw socjalistycz- nych. Pełniejsze niż dotychczas osiągnięcie korzyści płyną- cych z międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy umożliwi szybszy rozwój poszczególnych państw socjalistycz- nych, a tym samym systemu socjalistycznego jako całości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drabiny krause’

Wazna zaleta socjalizmu jest to,

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W ekologicznym ujęciu zwierzę jest zawsze rozpa- trywane jako ż yj ą c e i w c a łoś c i. Pod tym wzglę- dem od razu dostrzegamy zasadnicze różnice między morfologicznymi i fizjologicznymi punktami wi- dzenia, które także mogą i powinny uwzględniać wpływy środowiska. Ale budowę zwierzęcia można studiować, a nawet najczęściej badać na martwych zwierzętach. Fizjologię natomiast, analizującą poszcze- gólne czynności życiowe, sprowadzającą je w zasadzie do zjawisk fizykochemicznych, nie obowiązuje wcale całościowy punkt widzenia, który jest podstawowy w ekologicznym patrzeniu na zwierzę. Ekologia inte- resuje się nie tyle czym zwierzę jest, ani jego budową i funkcjonowaniem wewnętrznym, ale co robi w swym domu, w swoim środowisku, jak żyje na zewnątrz. Read the rest of this entry »

Comments Off