Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drabiny przemysłowe’

Wyróznimy formy pierwotnie wodne od

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Wyróżnimy formy pierwotnie wodne od wtórnie wodnych, które lądowy sposób oddychania przeniosły z sobą z powrotem w środowisko wodne: Damy’ ekologiczne motywy zasadniczego podziału zwierząt wodnych na dwie naturalne grupy środowiskowe: morskie i słodko- wodne. Omówimy dalej bardzo ważną cechę zwierząt lądowych – potrzebę zabezpieczenia ciała przed nad- miernym parowaniem, różnice przemiany materii, konsekwencje biologiczne wypływające z różnic gę- stości obu środowisk, wreszcie najważniejsze typy lokomocyjne zwierząt wodnych i lądowych. Rozdział zakończymy ogólnym podziałem czynników abioty- cznych, działających w wodzie i na lądzie. Warunki oddychania w wodzie Powiedzieliśmy, że woda jest środowiskiem raczej mniej korzystnym dla oddychania niż powietrze atmo- sferyczne, utrudnia intensywną przemianę materii, z czym też prawdopodobnie pozostaje w związku ‘wol- niejsza na ogół ewolucja i bardziej prymitywny charakter życia wodnego oraz niewytworzenie typów stałocieplnych, które zjawiły się tylko na lądzie. Litr powietrza zawiera tlenu prawie 210 cm, litr wody rozpuszcza przeciętnie Q-8 cm”, zmieniając nieco tę wartość w zależności od temperatury i stop- nia zawartych w wodzie soli., Jest go więc w wodzie przeciętnie trzydzieści razy mniej niż w’ powietrzu tej samej objętości. Praktyczne -uwagi które nasuwają się z rozważa- niem tego faktu, to potrzeba zabezpieczenia ko- niecznego przepływu wody, względnie dostatecznego utleniania przy hodowlach w akwarium. Zwłaszcza morskie zwierzęta wymagają jako warunku sine qua non wody przepływowej. Wtedy tylko mogą prospe- rować. Jeżeli w akwariach giną łatwo i często to zwykle nie z nadmiaru bezwodnika węglowego, w wo- dzie morskiej z łatwością wiązanego w węglany, lecz zaduszone niedostateczną ilością względnie brakiem niezbędnego tlenu, albo też, co często się zdarza, w następstwie różnic termicznych, także sprowadza- jących się ostatecznie do uduszenia. Mała ilość tlenu w wodzie w porównaniu z taką samą objętością powietrza atmosferycznego wymaga szczególnej zabiegliwości ze strony zwierzęcia wod- nego. Organy oddechowe w postaci skrzel umieszczo- ne są najczęściej w tych miejscach ciała, gdzie może je opłukiwać mniej lub więcej nieustanny i często silny prąd wody. Bowiem tylko przy takim prze- pływie, nawet w środowisku na ogół mało ruchliwym jak zbiorniki wód stojących, wystarcza mała stosun- kowo ilość rozpuszczonego tlenu. [patrz też: , naprawa aparatów cyfrowych, budowa stoisk targowych, drabiny przemysłowe ]

Comments Off