Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drukarnia cyfrowa’

Polozenie Stref wzrostu mozna latwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Położenie Stref wzrostu można łatwo Określić w ten sposób, że na badane części roślin nanosi się tuszem liczne drobne kreski w odległości około 1 mm (ryc. 281), a następnie Śledzi się rozsuwanie tych kresek za pomocą ustawionego poziomo mikroskopu (tzw. mikroskopu horyzontalnego), Za pomocą tej metody można stwierdzić, że w korz en i a ch stref a wzr os tu elongacyj nego występuje bezpośrednio nad wierzchołkiem i ma. tylko kilka milimetrów długości (ryc. 281, II). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drukarnia cyfrowa’

Polozenie Stref wzrostu mozna latwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Na korzeniach lub osiach pędów, w których odbywa się stale wzrost plazmatyczny w stożkach wzrostu, nie można wykazać na danym organie jako całości wielkiego okresu wzrostu. Jeżeli obserwujemy korzeń przez mikroskop horyzontalny, stwierdzamy wówczas, że w stałych warunkach organ ten rośnie równomiernie. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że z tkanki merystematycznej w miarę podziałów coraz to nowe komórki przesuwają się dc strefy wzrostu i zaczynają się wydłużać, wówczas gdy starsze komórki wychodzą ze strefy maksymalnego wzrostu i przestają rosnąć. Przesuwanie się komórek ze strefy embrionalnej w strefę wzrostu elongacyjnego harmonizuje z ustawaniem wzrostu starszych komórek, tak że wydaje się, że organ jako całość rośnie w sposób ciągły, chociaż każda jego komórka przechodzi wielki okres wzrostu i przestaje rosnąć po osiągnięciu maksymalnych wymiarów. W pędach stwierdzano jednak niekiedy ‘wzrost nieciągły, „skokowy” kt órego przyczyny nie zostały bliżej wyjaśnione. Organy o wzroście ograniczonym, jak liście, koleoptyl traw, nitki pręcikowe itp. przechodzą naturalnie jako całość wielki okres wzrostu, ponieważ wzrost embrionalny i elongacyjny są czasowo oddzielone od siebie, a organ po zakończeniu elongacji jest całkowicie wyrośnięty. Szy b k o ść wzrostu organów jest bardzo różna w poszczególnych przypadkach. Może ona być tak znaczna, że daje się nawet stwierdzić gołym okiem. Zawsze też można ją zmierzyć bezpośrednio za pomocą mikroskopu horyzontalnego. Nitki pręcikowe wielu traw wydłużają się po otwarciu kwiatów (pylenie) mniej więcej 0 1,5 mm na minutę. Pędy bambusa przyrastają mm/min, dobrze wykształcone pędy dyni 0,1 mm/min. Łagiewki pyłkowe Tradescantia wydłużają się 20 IJJmin. Większość roślin wyższych rośnie z mniejszą szybkością, wynoszącą około kilka ILhnin, Jest to zrozumiale, jeśli pamiętać będziemy, że również podczas wzrostu elongacyjnego plazma kontynuuje swe czynności syntetyczne, wymagające bez wątpienia czasu, jak np. wbudowywanie nowych cząsteczek w ściany komórkowe. [hasła pokrewne: , szkoła paralotniowa, meble pracowniczne, drukarnia cyfrowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drukarnia cyfrowa’

Polozenie Stref wzrostu mozna latwo

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Cykliczny rozwój gospodarki kapitalistycznej Wzrost cen znajduje rekompensatę we wzroście płac wywołanym rosnącym popytem na siłę roboczą. Okres rozkwitu jest początkiem ukrytej nadprodukcji. Przy rosnącym popycie wzrastają ceny i stopa zysku. Przewidując dalszy wzrost stopy zysku przedsiębiorcy rozszerzają produk- cję i składają zwiększone zamówienia inwestycyjne. Realiza- cja tych zamówień nastąpi jednak w późniejszym terminie (konieczny jest pewien czas na wybudowanie czy moderniza- cję obiektów, na wyprodukowanie maszyn i innych urządzeń). Read the rest of this entry »

Comments Off