Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Jak wynika z historii rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Jak wynika z historii rozwoju gospodarki krajów socjali- stycznych, pomocą cen produktów rolnych I przez wiele lat realizowano .politykę podziału dochodu narodowego mię- dzy rolnictwo a inne gałęzie gospodarki narodowej. Wysokość cen na produkty rolne oraz rozmiary produkcji i jej koszty współdecydują o kształtowaniu się dochodów rolników i ich stopy życiowej. Poziom stopy życiowej rol- ników, a zwłaszcza jej dynamika, muszą być zbliżone do poziomu życia innych grup ludzi pracy. Polityka cen rolnych stanowi zatem jeden z ważnych instrumentów kształtowa- nia dochodów i stopy życiowej ludności rolniczej. Po przejściu do fazy zrównoważonego rozwoju we wszy- stkich krajach socjalistycznych podniesiono ceny większości produktów rolnych odpowiednio do wymagań prawa war- tości. W kilku krajach w celu stworzenia silnych bodźców, do szybkiego zwiększenia produkcji niektórych artykułów, zwłaszcza deficytowych, ustalono ceny zapewniające wysoką opłacalność produkcji. Rozpatrując wpływ -cen na kształtowanie się podaży pro- duktów rolnych należy miec na uwadze stosunkowo małą produkcji elastyczność produkcji rolnej względem cen, zwłaszcza w rolnej a podał ‘krótkich okresach. W okresach krótszych niż rok elastycz- ność cenowa produkcji rolnej (podaży) tylko w stosunku do niektórych produktów rolnych jest Wyraźna (kurczęta rzeź- ne, jaja, trzoda chlewna). Wynika to. stąd, że cykl produkcyj- ny więksżości artykułów rolnych trwa wiele miesięcy, a dla niektórych znaczne rozszerzenie skali produkcji wymaga 2 – 3 lat. Stąd też można mówić o krótkich, średnich i długich okresach reagowania produkcji i podaży produktów rolnych- na. ceny. Elastyczność cenowa podaży artykułów rolnych w okre- sach krótkich jest ‘mała, natomiast w okresach średnich, 2- 3-letnich, jest dość wysoka. W okresach długich, ponad 3 lata, elastyczność’cenowa wszystkich gałęzi produkcji rolniczej [est największa. [przypisy: , drzwi stalowe, Firma transportowa, Ogrzewanie podłogowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi stalowe’

Jak wynika z historii rozwoju

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

W drugiej grupie zasadniczej zwierząt stałociepl- nych,• temperatura ciała podlega nieznacznym oscyla- cjom, wynosząc u ssaków 37-39°, u ptaków nieco wyższa i zależnie od gatunku różna, mieści się w gra- nicach 40-44°. Oscyluje nieco bardziej u najniższych przedstawicieli ssaków, np. k?lczatki od 26-34°. Wskazywałoby to, że właściwość termoregulacji wy- twarzała się stopniowo, pewne w związku z przy- stosowywaniem się do zmian klimatycznych, w szcze- gólności do oziębiania się klimatu w biegu ewolucji obu najwyższych klas kręgowców. W obronie przed utratą własnego ciepła ptaszek “nastrosza się”, gromadzi więcej powietrza między piórkami. Według Huxłeya. wyzwala w organizmie środki obronne, zmierzające ku utrzymaniu optymalnej ciepłoty wewnętrznej. W alkę z zimnem podejmuje organizm na drodze aktywnej przez wzmożenie tempa przemiany materii, skurcz naczyń powierzchniowych, rzez intensywność ruchów, większe zapotrzebowanie tlenowe itp., a na drodze biernej przez nabyte, w biegu ewolucji, uwło- sienie względnie upierzenie, przeciwdziałające nad- miernemu promieniowaniu ciepła, izolujące organiżrn od środowiska warstwą powietrza suchego. Ptaszek zimą, zwłaszcza mały, “nastrosza się”, przybiera kształt bardziej kulisty, gromadzi więcej suchego powietrza w piórkach. Jego futerko staje się nie tylko’ gęściejsze’ zimą niż latem, ale także inaczej jest “noszone”, bo otula. ciało nastroszonymi piórkami. Obserwując, z mieszkania wygląd wróbli na podwórzu zimą, możemy wnosić o większym lub mniejszym mrozie (“barometr” ptasi). Do walki z gorącem u ssa- ków służą gruczoły potowe, które wytwarzając paru- jącą . na powietrzu płynną wydalinę, wydatnie sprzy- jają obniżaniu ciepłoty ciała. Z punktu widzenia – w szczególności nas inte- resującego tutaj – stosunku zwierzęcia do jego oto- czenia, rzeczą ciekawą jest poznanie, czym obie te grupy fizjologiczne zwierząt różnią się w walce o byt. Czy wyzwolone w pewnym stopniu od wpływów temperatury zewnętrznej zwierzęta stałocieplne isto- tnie okazują się organizmami wyższymi nad nie po- siadającymi własnej termoregulacji? [więcej w: , Serwis Klimatyzacji, piec do sauny, drzwi stalowe ]

Comments Off