Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne Kraków’

Celem obiegu jest przyrost kapitalu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Celem obiegu jest przyrost kapitału. Jeżeli więc przyrost ten będzie zbyt mały z punktu widzenia właściciela kapitału, powstrzyma się on od nabywania towarów (środków produk- cji i siły roboczej). Gdy decyzja ta nie będzie decyzją jedno- stkową, ‘lecz decyzją wielu właścicieli kapitału, nastąpi zmniejszenie ilości pieniądza w obiegu, co pociągnie za sobą trudności w realizacji towarów. Wynika stąd, że w gospodarce opartej na prywatnej wła- sności środków produkcji, a zatem również na prywatnym przywłaszczaniu wytworzonych dóbr, przy jednoczesnym co- raz większym uspołecznieniu samego procesu produkcji, po- . wstaje sprzeczność między globalną podażą a popytem. Przyczyny tej sprzeczności są następujące: 1) taki podział dochodu narodowego na płace i wartość dodatkową, w wyni- ku którego wzrost płac jest nieproporcjonalny do wzrostu dochodu, wartość dodatkowa natomiast rośnie więcej niż pro- porcjonalnie do. wzrostu dochodu; 2) niewykorzystanie części wartości dodatkowej na akumulację lub na konsumpcję oraz odłożenie, tej nie wykorzystanej części w postaci oszczędności pieniężnych. Część dochodu narodowego wytworzonego przez społeczeństwo pozostaje zatem nie wykorzystana, przy rów- noczesnym względnym zmniejszeniu się konsumpcji mas- bezpośrednich wytwórców tego dochodu. W ten sposób sprzeczność między pracą a kapitałem przejawia się w sprzeczności między produkcją a konsumpcją, w kryzysie nadprodukcji. 5. Bezpośrednie przyczyny wybuchu kryzysu nadprodukcji Klasyczny cykl koniunkturalny składał się z czterech faz: klasycznego kryzysu, depresji, żywienia i rozkwitu. Po rozkwicie ponownie następował kryzys. Fazy te charakteryzują się zmianami podstawowych wielkości ekonomicznych, takich jak rozmia- ry produkcji, inwestycji, konsumpcji, poziom cen i płac, wielkość zatrudnienia, wielkość stopy z:xsku i stopy procen- towej. [podobne: , elewacje drewniane, drzwi wewnętrzne Kraków, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne Kraków’

Celem obiegu jest przyrost kapitalu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Możemy mówić jeszcze o innych zmianach strukturalnych we współczesnym kapitalizmie, takich jak: 1) zmiany w mię- dzynarodowym podziale pracy i w związanych z nim proce- sach integracji; 2) zmiany w międzynarodowych ruchach ka- pitału i kierunkach lokat kapitałowych oraz ich roli; 3) zmia- ny w pozycji poszczególnych krajów wysoko rozwiniętych w wyniku ich rywalizacji ekonomicznej; 4) zmiany w sytua- cji politycznej i ekonomicznej krajów kolonialnych i zależ- nych; powstanie “trzeciego świata”. . U podstaw tych zmian leżały przyczyny obiektywne, takie jak rozwój sił wytwórczych, działalność państwa oraz su- biektywne dążenie kapitału o przetrwania kryzysu między- narodowego systemu zagrozonego przez po- wstanie państw socjalistycznych oraz przez rozpad systemu kolonialnego. Zmiany strukturalne we współczesnym kapitalizmie Rola państwa w gospodarce rozwiniętych krajów kapitalistycznych Podstawowy cel działalności państwa Interwencjo- nizm pań- stwowy Jak już stwierdziliśmy, nadrzędnym celem działalności pań- stwa w wysoko rozwiniętych krajach kapitalistycznych jest obecnie łagodzenie podstawowych sprzeczności kapitalizmu, które na początku XX w. zagroziły jego istnieniu – łagodze- nie przejawów sprzeczności między klasą robotniczą. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘drzwi wewnętrzne Kraków’

Celem obiegu jest przyrost kapitalu.

Posted in Uncategorized  by admin
September 20th, 2018

Jednakże zawsze mija pewien czas, zanim płace zośtaną podwyższone, rzadko zresztą w takim stopniu, w jakim wzrosły ceny, a jeśli nawet w takim samym stop- niu, to w nie długim czasie ten wzrost płac będzie “zrekom- pensowany” ponownym wzrostem cen. Prowadzi to do pow- stania tzw. spirali inflacyjnej wzrost płac jest skutkiem wzrostu cen i równocześnie przyczyną następnego wzrostu cen. Inflacja jako narzędzie polityki gospodarczej państwa występuje szczególnie często w połączeniu z nadmiernymi wydatkami państwa. Jest wówczas środkiem przywracania równowagi budżetowej. Interwencja państwa ogranicza swobodę właścicieli kapita- łu w zakresie wysokości płac. W gruncie rzeczy ograniczenia te nie wynikają bezpośrednio z działalności państwa, lecz z długoletniej walki klasy ‘robotniczej i jej związków zawodo- wych, usankcjonowanej w postaci ustawodawstwa pracy. Państwo pełni często funkcję arbitra między żądaniami klasy robotniczej a interesami kapitału. Broni interesów klasy wła- ścicieli kapitału zwłaszcza wtedy, gdyby wzrost płac mógł spowodować spadek zysków i zniechęcić w ten sposób do in- westowania. Wpływ państwa na utrzymanie koniunktury drogą zwięk- szania inwestycji prywatnych zależy od dwóch czynników: od stopnia monopolizacji gospodarki (pamiętamy, że wysoki zysk monopoli i możliwość samofinansowania “uodparnia” je do pewnego stopnia na bodźce uruchamiane przez państwo) oraz od szybkości reakcji państwa na symptomy kryzysu. Uważa się powszechnie, że państwu trudniej jest urucho- mic akcję antykryzysową przed wybuchem kryzysu (wobec sprzeczności interesów poszczególnych grup kapitału) niż za- stosować właściwe środki łagodzące przebieg cyklu koniunk- turalnego (tani kredyt, zamówienia państwowe itp.). Poza oddziaływaniem na inwestycje prywatne państwo sa- mo inwestuje w gospodarkę. Wzrost inwestycji państwowych jest jednym ze źródeł rozszerzania się sektora państwowego, tj: wzrostu liczby przedsiębiorstw, których właścicielem jest państwo kapitalistyczne. Należy tu podkreślić, że tworzenie własności państwowej. w kapitalizmie nie zmienia charakteru tego sposobu produkcji, nie jest metodą “przekształcania” go w socjalizm. [przypisy: , klimatyzacja precyzyjna, drzwi wewnętrzne Kraków, regały półkowe ]

Comments Off