Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘fasady aluminiowe’

Poczatkowo kojarzenie interesów osobistych ze

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Początkowo kojarzenie interesów osobistych ze społecznymi jeszcze w ramach systemu indywidualnej gospodarki chłopskiej może mieć postać wiejskich urządzeń komunalnych, spółek wodnych, wspólnego użytkowania większych maszyn w kółkach rolniczych itp. Innym przykła- dem jest stosowany w niektórych krajach socjalistycznych system podziału dochodów w spółdzielniach produkcyjnych nie tylko według wkładu pracy, lecz również z uwzględ- nieniem obszaru i jakości wniesionej do spółdzielni ziemi. W większości krajów socjalistycznych społeczna przebu- dowa wsi dokonała się stosunkowo szybko, bo w ciągu za- ledwie kilku lat. W niektórych krajach przeobrażeniom społecznym, tj. tworzeniu spółdzielni produkcyjnych, towa- rzyszyła prawie równoległa rekonstrukcja techniczna rolnic- twa (głównie NRD i Czechosłowacja). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘fasady aluminiowe’

Poczatkowo kojarzenie interesów osobistych ze

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Wynika to stąd, że reprodukcja rozszerzona stada podstawowego bydła, a nawet (w dużej skali) trzody chlew- nej oraz związane z rozszerzeniem produkcji zwierzęcej in- westycje budowlane wymagają dłuższego-okresu. Dotyczy to również produkcji sadowniczej, VI której od momentu decyzji o rozszerzeniu skali produkcji do osiągnięcia pełnego owoco- wania nowo założonych sadów musi minąć 4 – 6 lat. Nie należy jednak bagatelizować wpływu cen na ,zmiany ,skali produkcji poszczególnych artykułów nawet w krótkich okresach, gdyż wywołują one zmiany w sposobach przezna- czania środków produkcji i odpowiednie zmiany, choć w og- raniczonym zakresie, w samej produkcji. Najłatwiej można dostrzec wpływ cen produktów rolnych na strukturę produkcji rolnej. JUż w pierwszym dwudzie- stoleciu polityki gospodarczej Polski Ludowej ujawniło się wyraźnie, jak skutecznym narzędziem w kształtowaniu tej struktury były ceny. Korzystne, opłacalne ceny buraków cukrowych, roślin oleistych, tytoniu, żywca wieprzowego itp. przyniosły szybki wzrost produkcji tych artykułów, co umożliwiło pełne pokrycie popytu na rynku wewnętrznym (poza wieprzowiną), a nawet umożliwiło dość znaczny eks- Port. Struktura: popytu zarówno na rynku wewnętrznym, jak l i w handlu zagranicznym ulega zmianie, ponieważ maleje dochodowa elastyczność popytu na produkty zywnościowe, która jest różna w odniesieniu do poszczególnych artykułów. W związku z tym odpowiednim długofalowym zmianom musi również ulegać struktura produkcji. Instrumentami mogącymi ułatwić przebieg tego procesu dostosowywania produkcji do popytu są obok prognoz i planów gospodar- czych również ceny poszczególnych produktów. Dosadnym przykładem zmiany struktury popytu’ na rynku, międzyna- rodowym były w ostatnich latach obroty cukrem i jego ceny. – Istotną rolę odgrywają ceny produktów rolnych w racjo- nalnym wykorzystaniu naturalnych warunków produkcji rolniczej i optymalnym jej rozmieszczeniu oraz w specjali- zacji przedsiębiorstw rolnych. Prawidłowe relacje cen po- szczególnych artykułów odpowiadające proporcjom spo- łecznie niezbędnych nakładów pracy i środków, sprzyjają takiemu skupianiu się uprawy i produkcji poszczególnych wykorzystanie artykułów w pewnych przedsiębiorstwach i całych rejonach, środków produkcji które umożliwia całkowite wykorzystanie naturalnego potencjału ziemi zasobów siły roboczej oraz środków trwałych. [przypisy: , fasady aluminiowe, domy drewniane, projektowanie wnętrz ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fasady aluminiowe’

Poczatkowo kojarzenie interesów osobistych ze

Posted in Uncategorized  by admin
November 4th, 2018

Struktura zatrudnienia w państwach socjalistycznych, dla których dane zawiera tablica 23, ukształtowała się, w wyniku for- sownej industrializacji. Z danych tych wynika, że wszystkie europejskie kraje socjalistyczne (oprócz Rumunii oraz iugo- sławii, dla której brak danych) osiągnęły wysoki udział za- “trudntenta w sektorze II. Jest to charakterystyczne dla państw średnio rozwiniętych. NRD i Czechosłowacja osiąg- nęły strukturę zatrudnienia charakterystyczną dla najwyżej gospodarczo rozwiniętych państw współczesnego świata. Ogólną cechą charakteryzującą zatrudnienie w krajach socjalistycznych w Europie jest stosunkowo niskie zatrud- nienie w usługach i nadmierne w rolnictwie (nie dotyczy to jedynie NRD i CSRS). Wszystkie europejskie kraje socjalistyczne osiągnęły dzię- ki procesom uprzemysłowienia wzrost roli przemysłu w two- rżeniu dochodu narodowego. W krajach wymienionych w ta- blicy 23 udział przemysłu i budownictwa w tworzeniu do- chodu narodowego wynosi od 50 -700/0 8. Ocenę różnicy w poziomach rozwoju europejskich i nieeuropejskich krajów j socjalistycznych uniemożliwia brak danych. System socjalistyczny a kraje niesocjalistyczne 3. System socjalistyczny a kraje niesocjalistyczne W świecie niesocjalistycznym szanse zwycięstwa socjalizmu są różne w różnych krajach, zależnie od konkretnych wa- runków społeczno-ekonomicznych. Można jednak wyodręb- nić dwie zasadnicze ~rupy państw, w których szanse zWy- cięstwa socjalizmu kształtują się analogicznie, a podział ten pokrywa się z podziałem na rozwinięte gospodarczo kraje ka- pitalistyczne i kraje rozwijające się. Większe szanse zwycięstwa rewolucji socjalistycznej ist- nieją współcześnte ‘ w krajach rozwijających się. Wynika to z tego, że dla rewolucji socjalistycznej decydujące zna- czenie mają przesłanki społeczno-polityczne, jakkolwiek mu- szą być oczywiście spełnione również przesłanki natury “społeczno-ekonomicznej l. Jeśli w danym kraju istnieje tyl- ko jedna grupa przesłanek, nie stwarza to szans zwycięstwa socjalizmu. W grupie krajów rozwijających się stopień rozwoj wiel- kiej produkcji przemysłowej, jej koncentracja oraz związa- ny z tym stopień uspołecznienia jest z reguły bardzo słaby. [więcej w: , deska elewacyjna, tablice informacyjne, fasady aluminiowe ]

Comments Off