Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Firmy kurierskie’

Tak wiec polityka cen na

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Tak więc polityka cen na produkty rolne jest jednym z poważnych instrumentów, który może i powinien być wy- korzystywany do wielu celów, a przede wszystkim do pla- nowego kierowania wzrostem produkcji rolnej; optymalne- go wykorzystania ziemi, środków produkcji i siły roboczej, intensyfikacji i modernizacji rolnictwa oraz kształtowania struktury produkcji i oddziaływania na równowagę rynku. W wyniku zwycięstwa rewolucji socjalistycznej w niektó- rych krajach Europy I AZJI (a takze na Kuble) oraz lstme- nia socjalistycznych tendencji w rozwoju spółeczno- micznym niektórych krajów “trzeciego świata”, powstały obiektywne przesłanki tworzenia się nowego typu więzi eko- nomicznych i stosunków politycznych między państwami. Podstawą kształtowanla się nowego typu stosunków mię- dzynarodowych są socjalistyczne stosunki społeczne istnieją- ce we wszystkich krajach omawianej grupy, a powstawaniu nowego typu więzi ekonomicznych sprzyjają poza tym takie czynniki, jak wspólne cele społeczne i ekonomiczne, wspólny interes oraz idea międzynarodowej solidarności państw budujących socjalizm. Rozwój nowego typu więzi ekonomicz- nych i politycznych między państwami budującymi. ustr6j sprawiedliwości społecznej doprowadził do ukształtowania się światowego systemu socjalistycznego .System ten to politycz- ny związek suwerennych państw, których narody idą wsp6l- ną drogą budowy socjalizmu i komunizmu. Read the rest of this entry »

Comments Off