Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘fotele biurowe’

Czynniki zmienne okresowo lub nieregularnie

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Czynniki zmienne okresowo lub nieregularnie two- rzą łącznie grupę c z y n n i k ó wek o log i c z- n y c h, wywołują u. zwierząt reakcje z reguły dzie- dzicznie utrwalone, ekologiczno-fizjologiczne, które są głównym obiektem badań ekologicznych: natomiast . czynniki pierwszej grupy – stabilne są naturalnymi war u n k a m i b Y t u, charakteryzują przystosowania morfologiczno-fizjologiczne, z dawna nabyte w biegu ewolucji, tworzące właściwą organizację i biologię gatunków: W rozdziale o klimacie i w dalszych spotkamy się z wpływami rozmaitych czynników środowiska na zwierzęta i powyższa praktyczna klasyfikacja na wa- . runki bytu i czynniki ekologiczne będzie potrzebna. Wpływ światła Energia promienista, docierająca od słońca na. ziemię, dla zwierząt ma mniejsze znaczenie niZ dla roślin zielonych, dla których jest niezbędnym warun- kiem fotosyntezy. Zwierzętom korzystającym bezpo- średnio z pokarmów wytwarzanych przez rośliny, światło dla funkcji odżywiania nie jest konieczne. Toteż całe ich mnóstwo obywa się całkowicie bez światła (fauna ziemna, jaskiniowa, głębin morskich i jeziornych, nocna, pasożyty wewnętrzne itp.) a licz- nym nawet może szkodzić, działając nieraz wprost śmiertelnie na nie. ‘Dla zwierząt żyjących na świetle, a także i dla wielu stroniących odeń, lecz wraźliwych na promienio- wanie, światło jest czynnikiem zasadniczej wagi, wpływa na zachowanie się, na rozród, może być czynnikiem ograniczającym rozsiedlenie itp. W biegu dziejów świata zwierzęcego warunki świetlne dostar- czały głównych bodźców sprzyjających ukształtowaniu się organów wzroku i rozmaitemu ubarwieniu zwie- rząt. Aktualna rola światła jako czynnika ekologicznego wypływa z tego przede wszystkim, że wyraźnie od- działywa na fizjologię organizmu; nadto promieniowa- nie jest czynnikiem w naturze nader zmiennym, za- leżnym od miejsca i szerokości geograficznej, od pory roku i dnia, od stanu pogody. [przypisy: , fotele biurowe, aranżacja wnętrz, materiały tapicerskie ]

Comments Off