Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘fotki z budki’

Akordowa lub czasowa forme plac

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Akordową lub czasową formę płac stosuje się w zależności od tego, w jaki sposób wiąże się wysokość zarobków z wkła- dem pracy. W przypadku akordu mamy do czynienia z iloś- ciowym ustalaniem zadań w jednostce czasu lub w jednostce pieniężnej. Pracownik jest wynagradzany według kategorii zaszeregowania ‘pracy, którą wykonuje, niezależnie od tego, do jakiej grupy jest osobiście zaszeregowany. Jest to niewąt- pliwie wada akordu. MożliwośĆ wykonywania prac bardziej złożonych ,przez pracowników nie posiadających odpowied- nich kwalifikacji stanowi bowiem zagrożenie dla jakości pra- c•y. Nie działa też zachęta do podnoszenia kwalifikacji. Przy akordowej formie płac pracowników. interesuje przede wszystkim osiągnięcie ilościowych wyników produkcji. W niektórych gałęziach naszego przemysłu, gdzie akord jest szeroko stosowany, wprowadzono dodatki pieniężne za wyko- nywanie zadań o charakterze jakościowym. Podstśwowym warunkiem wprowadzenia akordu jest usta- lenie norm pracy, określających czasypotrzebny do wykona- nia określonego zadania produkcyjnego w danych warunkach technicznych, organizacyjnych i osobowych. Normy pracy mogą być szacunkowe, oparte ‘na doświadczeniach majstrów, statystyczne lub tzw. technicznie. uzasadnione. Te ostatnie . wymagają kompleksowej oceny warunków i czynności zwią- zanych z wykonaniem określonej pracy. Normy powinny być stale aktualizowane, gdyż pod wpływem zmian’ w procesie produkcji i innych zmienia się czas potrzebny:do wykonania danego zadania niezależnie od natężenia pracy robotnika. Gdy norm pracy nie można ustalić, nie można wprowadzić akordu. Natomiast ó celowości wprowadzenia akordu nie przesądza wyłącznie możliwość ustalenia norm pracy Czasowa forma placy “polega na powiązaniu poziomu zarob- ków z czasem trwania pracy, przy tym w większym stopniu uwzględnia się tu kwalifikacje robotników. Wynagrodzenie jest iloczynem stawki osobistego zaszeregowania i efektyw- . nie przepracowanego czasu pracy. Obydwie formy płacy – akordowa i czasowa – w praktyce występują w postaci bardzo licznych systemów płac. Ko- nieczność stosowania różnych systemów płac wynika z danych warunków, na, które składają się specyficzne cechy poszcze- gólnych dziedzin działalności gospodarczej. [przypisy: , szamba betonowe, fotki z budki, maszyny pakujące ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fotki z budki’

Akordowa lub czasowa forme plac

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

Wymaga to najczę- ściej większych oczów i nastawionych w zasadzie na małą odległość. Oczy ryb, głowonogów, skorupiaków i innych zwierząt morskich są oczami krótkowidzów, nastawionymi na odległość co najwyżej do 1-2 m, podczas gdy u lądowych, zwłaszcza kierujących się wzrokiem kręgowców, zasięg widzenia jest bardzo daleki. Efektownym przykładem różnic widzenia w wodzie i na lądzie są oczy czterooka (Anableps tetrophthal- mus), ryby zamieszkującej wody Amazonki, rzeki znanej z całego mnóstwa osobliwych typów ryb. Obserwacje stwierdzają, że czterook trzyma się naj- chętniej mulistych wód przybrzeżnych, pływając przy samej powierzchni w ten sposób, że część .grzbietową głowy wraz z górną “połową” oczów wystawia nad wodę, podczas gdy reszta ciała jest pogrążona. Taki przypowierzchniowy sposób życia harmonizuje naj- widoczniej z przepołowioną budową narządów wzroku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘fotki z budki’

Akordowa lub czasowa forme plac

Posted in Uncategorized  by admin
November 8th, 2018

To, że owad jakiś tr2yn:ta mę w zaroślach albo w lesie, pod liściem a nie na liściu, jest bardzo ważne z punktu widzenia ekologicznego i wiele mówi o jego wymaganiach mikroklimatycznych, i jego zachowaniu się i środowisku w danej chwili i miejscu. Jest on tak samo formą zaroślową czy leśną jak i inny, trzymający się górnej strony liścia lub kory drzewa, ale, wymagając bardziej cienistej atmosfery pod liściem, niewątpliwie różni. się innymi wymaga- niami mikroklimatycznymi, innym stopniem tolerancji np. na warunki wilgotności. Zaczynająca się wiedza b i o k l i m a t o log i a. Read the rest of this entry »

Comments Off