Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘fotografia reklamowa’

Cena uzytkowania ziemi. jako czynnika

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

Cena użytkowania ziemi. jako czynnika produkcji stanowi formę renty gruntowej zawierającej nie tylko ren- tę różniczkową, lecz również rentę absolutną, stanowiącą g.warantowaną opłatę za użytkowanie gruntów najgorszych, ale nadających się jeszcze do rolniczego lub nierolniczego użytkowania. Przez długi okres, zarówno w teorii ekonomii, jak w prak- tyce gospodarki socjalistycznej, negowano występowanie ka- tegorii renty absolutnej i praktycznie nie. wykorzystywano również faktu istnienia renty różniczkowej. Przejście od fa- zy szybkiej industrializacji do bardziej zrównoważonego wzrostu gospodarki socjahstycznej sprawiło, że powstała zno- wu potrzeba teoretycznego zweryfikowania problemu renty gruntowej w gospodarce socjalistycznej li wyciągnięcia. z tej weryfikacji wniosków dla praktycznej polityki gospodarczej. W wyniku nacjonalizacji ziemi w Związku Radzieckim i jej społecznego użytkowania w innych krajach socjalistycz- nych przestała istnieć ekonomiczna podstawa przywłaszcza- nia renty gruntowej przez kapitalistycznych właścicieli zie- mi, ale nie oznacza to, że jednocześnie zniknęły podstawy istnienia renty gruntowej. W socjalizmie w dalszym ciągu istnieją przyrodniczo-techniczne i ekonomiczne podstawy istnienia renty różniczkowej I i II dodatniej lub ujemnej. Ograniczoność obszaru ziemi i zmniejszanie się obszarów zie- mi będącej w użytkowaniu rolniczym prowadzi do konieczno- ści wykorzystywania kategorii ekonomicznej renty grunto- wej absolutnej jako ceny użytkowania dobra, którego zaso- by nie ulegają zwiększaniu którego wykorzystanie dla po- . trzeb społeczeństwa socjalistycznego wymaga szczególnej skrupulatności i pełnej racjonalności. Nie może natomiast za- pewnić tej racjonalności system, w którym dobro to przy- dzielane byłoby poszczególnym kolektywom pracowniczym bezpłatnie, a więc jego użytkowanie nic by nie kosztowało i nie stanowiło elementu rachunku ekonomicznego. Właśnie zasada racjonalnego gospodarowania i stosowanie rachunku ekonomicznego jako miary tej racjonalności wy- magają wykorzystania renty gruntowej, w tym również absolutnej, w gospodarce socjalistycznej. Jej tworzenie i gromadzenie następuje w przedsiębiorstwie rolnym, które powinno ją przekazywać w ustalonej wysokości państwu jako właścicielowi ziemi. [hasła pokrewne: , fotografia reklamowa, Układanie kostki brukowej Warszawa, fotele gabinetowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fotografia reklamowa’

Cena uzytkowania ziemi. jako czynnika

Posted in Uncategorized  by admin
July 10th, 2016

W tym, który ustrój zwycięży we współzawodnictwie eko- nomicznym, ostatecznie zadecyduje możliwość zapewnienia wyższej wydajności pracy. W ustroju socjalistycznym rewo- lucyjne przekształcenia stosunków społecznych wyzwalają inicjatywę mas pracujących, a równocześnie socjalistyczne stosunki ekonomiczne stwarzają podatny grunt dla rozwoju rewolucji naukowo-technicznej. Daje to socjalizmowi nie- powtarzalną szansę – zwycięstwa we współzawodnictwie eko- nomicznym. Warunkiem ‘jest jednak pełne wykorzystanie za- let ustroju socjalistycznego do rozwoju nauki i techniki oraz wdrożenia jej osiągnięć do praktyki społecznej. . Przy okazji problemu współzawodnictwa ekonomicznego przyrównuje się zwykle wskaźniki poziomu’ i .dynarmki osiągnięte w państwach socjalistycznych i w wysoko rozwi- niętych gospodarczo krajach kapitalistycznych, Takie podejś- cie jest słuszne, jeśli się weźmie pod uwagę dystans, jaki dzie- li większość państw socjalistycznych od najbardziej rozwi- niętych ekonomicznie państw kapitalistycznych. Do oceny szans we współzawodnictwie systemu socjalistycznego i ka- pitalistycznego kryterium to jest jednak niewystarczające, gdyż trzeba uwzględnić wszystkie państwa obu systemów i przy tym pamiętać, że kraje zaliczane do wysoko rozwinię- tych stanowią w obozie kapitalistycznym mniejszość, Więk- szość ludności świata kapitalistycznego zamieszkuje kraje gospodarczo nierozwinięte. Oczywiście i w światowym systemie socjalistycznym istnieją kraje, które z punktu widzenia osiągniętych dotych- czas wyników gospodarczych (produkcja na jednego miesz- kańca) należy zaliczyć do słabo rozwiniętych gospodarczo. Już jednak z punktu widzenia spożycia zbiorowego, a nie- kiedy i indywidualnego oraz zwłaszcza z punktu widzenia osiągniętego tempa wzrostu produkcji, krajów tych nie moż- na traktować na równi z krajami nierozwiniętymi pozostają- cymi w orbicie wpływów kapitalizmu, Reasumując spróbujemy: ustalić, jakie są najistotniejsze warunki społeczno-ekonomiczne współzawodnictwa ekono- micznego między socjalizmem i kapitalizmem. Inne są przede wszystkim warunki ustrojowe. Socjali- styczne stosunki produkcji zapewniają szybkie tempo wzro- stu gospodarczego dzięki społecznej własności środków pro- dukcji, centralnemu planowaniu ‘gospodarki narodowej i centralnej akumulacji. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, Układanie kostki brukowej Warszawa, fotografia reklamowa ]

Comments Off

« Previous Entries