Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

Ceny nie sa oczywiscie jedynym

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Ceny nie są oczywiście jedynym czynnikiem wpływają- cym na rozmieszczenie produkcji rolniczej. Obok warunków naturalnych czynnikami oddziałującymi na nie jest, rów- nież lokalizacja zakładów przemysłu rolnego, sieć komuni- kacyjna, wysokość taryf prżewozowych, zasoby siły roboczej i inwestycje rolnicze. Szczególnie duże znaczenie mają ceny produktów rolnych i ich relacje do cen przemysłowych środków produkcji dla Rolnictwa. Reprodukcja roz- szerzona jest możliwa, gdy przedsiębiorstwo jest rentowne, lub na podstawie systemu finansowania inwestycji z budże- tu państwa bez konieczności ich zwrotu przez przedsiębior- stwa .: Ten ostatni system dominował w: państwowych gos- podarstwach rolnych krajów socjalistycznych jeszcze na po- czątku lat sześćdziesiątych, ale nie zapewniał optymalnego wykorzystania ograniczonych zasobów ziemi i środków pro- dukcji znajdujących się we władaniu społeczeństwa socjali- stycznego. Zarówno dla PGR-óW;, jak i spółdzielni produkcyjnych korzystniejszy z punktu widzenia racjonalności gospodaro- wania jest wprowadzony w ostatnich latach system pełnego rachunku ekonomicznego, przy którym przedsiębiorstwo fi- nansuje całkowicie proces intensyfikacji i wdrażania nowej techniki, to znaczy reprodukcję rozszerzoną,ze I środków własnych – lub z kredytu zwrotnego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

Ceny nie sa oczywiscie jedynym

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Do 1971 r. wymiana dokumentacji naukowo-technicznej między krajami RWPG odbywała się na zasadzie nieodpłat- ności. Była to forma sprzyjająca rozwojowi krajów RWPG w fazie ekstensywnego wzrostu gospodarczego. Dziś,kiedy – kraje RWPG weszły w fazę intensywnego rozwoju spo- łeczno-ekonomicznego, forma ta nie jest już odpowiednia. Aby przyspieszyć przekazywanie dokumentacji i ‘informacji naukowo-technicznej od 1972 r. wprowadzono zasadę częś- ciowej odpłatności w tym zakresie. W pierwszym okresie po II wojnie światowej rozwój gos- podarczy europejskich krajów socjalistycznych cechowały elementy polityki autarkicznej. Wynikało to z dwu zasadni- czych przyczyn: a) “zimnej wojny” i dyskryminacji w hand- lu zagranicznym stosowanej przez państwa imperialistycz- ne oraz b) z błędnej koncepcji modelu strukturalnego gospo- darki polegającej na naśladownictwie modelu radźleckiego bez dostatecznego uwzględnienia różnic warunków natural- nych, gospodarczych i wielkości danego. kraju. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych (po 1955 r.) zaczęto bardziej intensywnie rozwijać wymianę dwu- i wielostron- ną między państwami socjalistycznymi. Osiągnięto w tym okresie znaczne efekty, mające wyraz we wzroście roli wza- jemnych dostaw towarów i usług. Nadal jednak handel za- graniczny w całym obozie socjalistycznym oraz’ między po- szczególnymi krajami nie odgrywa dostatecznej roli we wzroście ich gospodarki. Główną’ przyczyną jest niedosta- teczny poziom międzynarodowego podziału pracy i specja- lizacji w ramach RWPG. Przy obecnym poziomie rozwoju sił wytwórczych oraz potrzeb społecznych przyspieszenie wzrostu gospodarczego krajów socjalistycznych wymaga, już Innych form współpracy niż tylko rozwój wymiany. Konieczność zaspol.wjenia w ramach systemu socjalistycz- nego zapotrzebowania na surowce i produkty przy możliwie naj niższych kosztach, a. również dąłenie do zapewnienia po- stępu technicznego i takiej’ wydajności pracy,’ aby można było skutecznie współzawodniczyć z kapitalizmem, stwarza potrzebę integracji. Integracja ‘gospodarcza rozumiana jako dążenie do .ścisłe] koordynacji działań państw’ socjalistycz- nych stanowi. wyższą’ formę współpracy gospodarczej kra- jów socjalistycznych. Jest to forma odpowiadająca aktualnie osiągniętemu poziomowi :sfł wytwórczych i potrzebom poli- tyki społecznej państw systemu socjalistycznego. [więcej w: , Fototapety do kuchni, Opakowania kartonowe, identyfikacja wizualna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Fototapety do kuchni’

Ceny nie sa oczywiscie jedynym

Posted in Uncategorized  by admin
September 6th, 2018

Różnice metod obu nauk – mówi Elton – z łatwością zrozumie ten, kto spróbuje z początku policzyć drzewa w lesie, a następnie myszy leśne żyjące pod korzeniami drzew. Ekologia jest nauką nowoczesną, której rozwój w dzisiejszym pojęciu datuje się zaledwie od ostatnich lat XIX W., ściśle mówiąc od czasu ukazania się kla- sycznej książki duńskiego botanika E. Warminga o zbiorowiskach roślinnych. Ekologia zwierząt kroczyła z pewnym – od dwudziestu do trzydziestu lat – opóźnieniem w stosunku do ekologii roślin, bo dopiero krystalizuje się jako nauka odrębna w początku XX w. Doszukując się jednak na szlaku dziejów ludzkości mniej lub więcej wyraźnych etapów, które wiodą do stanu i rozwoju ekologii w nowoczesnym pojęciu, wy- pada znacznie cofnąć się. Bowiem już Pliniusz, wielki naturalista rzymski, podzielił wszystkie zwierzęta na wodne (AquatiHa), lądowe (Terrestria) i latające (Vola- tiHa) , który to podział w pewnym stopniu można uwa- żać za prawzór zasadniczego podziału ekologicznego zwierząt . Jeżeli zechcemy traktować dane historii naturalnej poszczególnych gatunków jako materiał ekologiczny, to obficie już go gromadzili naturaliści XVIII w., zwłaszcza francuscy przyrodnicy Rćaumur i Buffon, którzy w swych obszernych dziełach, pierwszy w “Me- moires pour servir a I’Histoire des Insectes”, a Buffon w swej 44-tomowej .Bible de la Nature” zgromadzili ‘ olbrzymią ilość obserwacji dotyczących zwyczajów i sposobów życia zwierząt. Aleksander Humboldt wielki naturalista i geograf całościowym ujmowaniem zjawisk zbliżał się do ekologicznego patrzenia na przyrodę. Pierwszym naturalistą, który szerzej zaczął patrzeć na zjawiska życia, dostrzegając w nich ścisły związek ze światem otaczającym, był wielki podróżnik Al. Humboldt, który w swym szkicu “Pomysły do fizjo- nomiki roślin” (1806), zamieszczonym następnie w ogól- nym zbiorze “Obrazy natury”, podzielił cały świat roślinny na szereg typów fizjonomicznych, od których miał zależeć wygląd przyrody i, chociaż podział ten nie dotrwał do naszych czasów, był jednak pierwszą próbą ekologicznego patrzenia na rośliny, z uwzględnie- niem wpływów klimatu na ich ukształtowanie roz- siedlenie. [patrz też: , meble na zamówienie poznań, projektowanie wnętrz, Fototapety do kuchni ]

Comments Off