Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘giełda tworzyw sztucznych’

Ale jakze moze byc ono

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2018

Ale jakże może być ono różne nawet w odniesieniu do tego samego gatunku w zależ- ności od okresu życia, aktywności odżywczej, rozrodu, rozwoju, wymagających często różnych zupełnie wa- runków. Na ogół można odróżnić zwierzęta ś w i a t ł o- l u b n e (np. motyle dzienne, błonkówki, kowaliki, liczne ptaki, jaszczurki) od c i e n i o l u b n y c h (np. stonogi, wije), fotofilne i fotofobne, żyjące na świetle od unikających światła, przy czym krańcowe stano- wisko zajmują wśród nich h e l i o f i l e, potrzebujące jak . niepylak apollo lub trzyszcze (Cicindella) bezpo- średniej insolacji dla pełnej aktywności. Pierwszy narzucający się nam taki podział jest zbyt ogólny dla dokładniejszego wniknięcia w zjawisko. Podobnie jak w stosunku do każdego innego czynnika branego oddzielnie, należy raczej ustalić dolną i górną granicę, w obrębie których rozgrywa się życie i prze- jawia wrażliwość zwierzęcia na czynniki’ świetlne. Taki punkt widzenia prowadzi do wyróżnienia dwóch krańcowych typów, z mniejszą lub większą rozległoś- cią skali reagowania na bodźce świetlne. E u r y f o t Y . mają skalę rozległą, podczas gdy życie s t e n o f 0. t ó w mieści się w wąskiej skali warunków świetlnych. Dwie .pierwsze narzucające się ekologowi grupy, światło- luby i cienioluby, dlatego są ważne, że są przeważnie stenofotami, reagują czule na warunki świetlne, pod- czas gdy euryfoty’ przejawiają raczej obojętność na te czynniki. Zwierzęta wrażliwe na światło odznaczają się naj- częściej, powstałymi w drodze ewolucji, r e g u l a c y j- n y m i r e a k c j a m i ruchowymi o charakterze o b r o n n y m, pozwalającymi uchylać się spod wpły- wów niekorzystnych i przechodzić do miejsc opty- malnych warunków świetlnych. Cienioluby np. wysta- . wione na raptowne dzlałanie światła przez podniesienie kamienia lub po odłupaniu kory, pod którą przeby- wały, szybko kryją się z powrotem w zacienione miej- sca. [patrz też: , giełda tworzyw sztucznych, Usługi brukarskie Warszawa, rusztowania krause ]

Comments Off