Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Jezeli wiec zwrócimy uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Jeżeli więc zwrócimy uwagę na tę całość. życia w danym miejscu, na jej krajobrazowy wygląd i zhar- monizowanie, na skład jakościowy gatunków, na usto- sunkowanie się ilościowe poszczególnych składników zespołu, na tworzące je typy przystosowawcze, na wzajemne zależności odżywcze, na zmiany dobowe, sezonowe oraz ewolucyjne jakim ta całość ulega; będzie to juź inny punkt widzenia niż badanie po- szczególnych mniej lub więcej wyizolowanych z zes- połu osobników czy populacji, nawet w razie stwo- rzenia im warunków koniecznych do życia (np. przy hodowli poszczególnych zwierząt w warunkach labo- ratoryjnych). Widzimy więc dwa główne punkty widzenia w eko- logicznym badaniu: a u t e k o l o g i c z n y – patrze- ma- na poszczególny gatunek w jego naturalnym l W tytule naszej książki pod pojęciem “zwierzę” rozumie- my oczywiście wszystkie odnośne skale życia, więc: osobnik, gatunek jako populacja oraz zgrupowania rozmaitych popula- cji w życiu zespołowym. Badanie populacji gatunkowych, dzisiejsza ekologia, często wyróżnia jako odrębny, trzeci dział ekologii (demekologię), pośredni między autekologią a syneko- Iogią, bardziej jednak wiążący się z ostatnią. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Jezeli wiec zwrócimy uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Czyż nie wymownym jest to dowodem, że warunki życia są odrębne w tych środowiskach, że kształtotwórcze bodźce i warunki odżywcze inaczej działają, że inną jest także na nie reakcja życiowa w różnych częściach jednego i tego samego organizmu, wyjątkowo, jak tutaj, zdolnego do życia w obu środowiskach? Nie tylko jednak ten drobny przykład na chybił trafił wzięty spośród tysięcy innych, jest ilustracją odrębnych warunków życia w środowisku wodnym. Świadczy o tym całość życia zarówno w wodach śród- lądowych, jak i w morzu, w porównaniu do życia lądowego. Niewątpliwie obserwował każdy z nas nieraz życie zarosłego stawu lub brzegu jeziora, przepełnionego naj rozmaitszymi typami roślin i zwierząt. Widzieli- śmy ryby pływające w toni wodnej lub trzymające się roślinności przybrzeżnej. Widzieliśmy żaby wy- grzewające się w błocie na skraju stawu a wska- kujące do wody za naszym zbliżeniem się; ślimaki; błotniarki i zatoczki, leniwie pełzające po roślinności wodnej, po dnie i po wewnętrznej powierzchni wody. Żwawo pływające owady, pływaki i pluskwiaki wodne o drapieżnych obyczajach. Najrozmaitsze robaki, pi- ‘[awki i wirki pływające, pełzające leniwie albo sie- dzące na łodygach roślinności podwodnej. Zwróciły naszą uwagę z pewnością ważki latające obficie nad stawem, zawisające niekiedy w locie nad wodą lub roślinami z wody wystającymi dla złożenia jajeczek do żywiołu koniecznego dla rozwoju ich stadiów lar- walnych, choć formom dorosłym, latającym już mniej potrzebnego. Obserwacja pod mikroskopem dała moż- ność podziwiania bogactwa i różnorodności życia drobnego, zawieszonego w toni wodnej, planktonu, złożonego z maleńkich organizmów roślinnych i zwie- rzęcych, tysiącami okazów niekiedy wypełniającego kropelkę wody. Widział to chyba każdy i podziwiał. a dla wielu z nas taki zarosły stawek był pierwszą szkołą ścisłej obserwacji przyrody, której niezatarte ślady pozostały w pamięci na całe życie. [patrz też: , telewizja przemysłowa, mobilne piaskowanie, Hale magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Jezeli wiec zwrócimy uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Ta zasadnicza cecha środowiska wodnego, jego wielokrotnie większa gęstość niż gazowego środowiska powietrznego, zadecydowała o obecności w wodzie mikroskopowego planktonu, który unoszony przez gęste środowisko płynne pozostaje w mniej lub więcej biernym stanie zawieszenia (plankton roślinny); lub przez nieznaczne ruchy aktywne wykonywane przez organy lokomocji drobnych, przesyconych wodą zwierzątek, jest w możności utrzymywać się w sta- nie prawie zbliżonym do zawieszenia (plankton zwie- rzęcy). W stosunku do zwierząt, których ciało ‘niewiele różni się gęstością od wody, czynnik gęstości, w tak rozrzedzonym środowisku jak powietrze, wyklucza. unoszenie zgodnie z zasadą Archimedesa, jak to jest w wodzie. Lwia część’ ciężaru zwierzęcia lądowego. bo 1akieś .799/800 lub wielkość do tej zbliżona, musi być unoszona przez własną siłę mięśniową. Stąd tak wielki rozwój muskulatury, zwłaszcza mięśni po- przecznie prążkowanych, tak znamiennych dla obu najważniejszych grup lądowych: kręgowców i sta- wonogów. Pod względem zatraty energetycznej, jaką zwierzę lądowe przejawić musi celem pokonania siły ciążenia ziemi, w związku z małą gęstością powietrza, jest w wyraźnie mniej korzystnej sytuacji od zwie- rzęcia wodnego. Z gęstością środowiska wiążą się także maksymalne . granice ciężaru i wzrostu u zwierząt lądowych w po- równaniu do wodnych. Największy słoń nie waży więcej niż 1125 dużego wieloryba. Fizjologicznym tego uzasadnieniem jest fakt, że siła zwierzęcia wzrasta proporcjonalnie do przekroju jego mięśni. czyli do drugiej potęgi, podczas gdy masa ciała – proporcjo- nalnie do trzeciej. Przy znacznym wzroście zwierzęcia lądowego stosunek nośnej siły do poruszającej się masy wyraźnie staje się coraz mniej korzystny. Wprawdzie istniały kiedyś wielkie gady, rozmiarami kilkakrotnie przewyższające dzisiejsze słonie, ale one właśnie wyginęły i można przypuścić, że nadmierne ich rozmiary były jedną z tych cech niekorzystnych, która, wraz z innymi czynnikami, współdziałała ku zagładzie olbrzymów. [patrz też: , deska elewacyjna, Hale magazynowe, Drabiny magazynowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

Jezeli wiec zwrócimy uwage na

Posted in Uncategorized  by admin
December 1st, 2018

Ważna wreszcie jest rola wiatru jako czynnika roz- siedlenia gatunków. Normalnie korzystają zeń pewne małe pajączki, które na wytwarzanych przez siebie niciach niby “czasowy plankton” powietrzny, unoszo- ne zostają z początku prądami pionowymi ku górze a następnie poziomymi roznoszone mniej lub więcej daleko w słoneczne dni wrześniowe (“babie lato”). Zharmonizowały one swe obyczaje z czynnikiem ze- wnętrznym jakim jest wiatr. Jesienna ich wędrówka jest przenoszeniem się na zimowe siedliska leśne i rozsiedleniem gatunku. Inne przypadkowo mogą zawędrować na skrzydłach wiatru nieraz bardzo da- Pajączki “babiego lata” rozpoczynają lot podniebny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »