Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

W rozwoju sektora panstwowego w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W rozwoju sektora państwowego w gospodarce krajów wy- soko rozwiniętych po II wojnie światowej uwzględniano, poza wyżej wymienionymi celami; które pozostają nadal aktualne, rozwijanie nowych dziedzin produkcji, bardzo kapitałochłon- nych, lecz mających istotne znaczenie dla przyszłego rozwoju gospodarki. Są to takie dziedziny, jak badania naukowe, ener- getyka jądrowa, przemysł lotniczy, chemiczny. W tym zakre- – sie różna jestjednak sytuacja w poszczególnych krajach wy- soko rozwiniętych. We Francji lub Włoszech udział państwa w gałęziach nowoczesnych jest znaczny g, w Stanach Zjedno- czonych natomiast własność państwowa nie wychodzi poza infrastrukturę i usługi 10. Zadecydował o tym wysoki stopień monopolizacji gospodarki dokonany zanim rozpoczął się pro- ces interwencjonizmu. Rozwój sektora państwowego w wysoko rozwiniętych kra- jach kapitalistycznych dokonuje się (alternatywnie lub łącz- państwowego nie) przez: l) reinwestycje przedsiębiorstw państwowych już funkcjonujących, 2) zakupywanie przez państwo udziału w spółkach akcyjnych, 3) nacjonalizację niektórych przedsię- biorstw lub całych gałęzi. Pierwsze dwie metody powiększania własności państwowej można uznać za tradycyjne, nowością natomiast jest nacjona- lizacja przeprowadzana przez państwo. Mogłoby się wydawać, że nacjonalizacja jest posunięciem sprzecznym z cha- rakterem stosunków ekonomiczych w kapitalizmie. Charakter jednak nie jest, ponieważ dokonywana jest w interesie właś- cicieli kapitału. Państwo dokonuje najczęściej nacjonalizacji Poza tym państwo jest udziałowcem w wielu’ spółkach mie- szanych w wydobyciu ropy naftowej (34%), w przemyśle maszyno- wym, metalurgicznym. We Włoszech państwo kontroluje produkcję wielu gałęzi gospodarki za pośrednictwem dwóch wielkich holdin- gów – IRI (Instytut Rekonstrukcji Przemysłowej) i ENI (Narodowe Przedsiębiorstwo Węglowodorów). Uczestniczą one w kapitale wielkich przedsiębiorstw i zakładają przedsiębiorstwa państwowe. Dzięki temu IRI kontroluje 77% produkcji surówki żelaza, 45% produkcji stali, 67°/~ wydobycia rudy żelaza, 75% przemysłu ~toczniowego i 90% przed- siębiorstw żeglugowych, ENI natomiast działa w przemyśle węglo- wym (około 95010), gazowym <9’1 o/t), chemicznym i energetyce jądro- wej. ENI i IRI odprowadzają 65% zysków do budżetu państwa. [przypisy: , pompy ciepła, Hale magazynowe, fototapety na wymiar ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Hale magazynowe’

W rozwoju sektora panstwowego w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Współistnienie, a więc istnienie obok siebie państwo różnych ustrojach społeczno-ekonomicznych, jest obiektywną koniecz- nośclą. System socjalistyczny i kapitalistyczny rozwijają się według odrębnych praw – społecznych i ekonomicznych. Są “to systemy antagonistyczne, które dzielą zasadnicze SprZECZ- ności polityczne, społeczne i ideologiczne. W teorii oraz w praktyce polityki socjalizmu głosi się tezę O zwycięstwie systemu socjalistycznego w skali światowej.. Przekonanie, że zwycięstwo odniesie ostatecznie ustrój socja- listyczny, nie jest bezpodstawne ani oparte na subiektyw- nych przesłankach. Wynika ono: a) z ogólnych praw rozwo- ju społeczeństwa ludzkiego i b) ze specyficznych praw roz- woju w warunkach panowania socjalistycznych stosunków produkcji. Obiektywną podstawę zwycięstwa socjalizmu sta- nowi zgodność socjalistycznych stosunków produkcji z wy- maganiami rozwoju sił wytwórczych 13. Można postawić pytanie czy między tezą o możliwości zwycięstwa socjalizmu w skali całego świata a głoszeniem zasad polityki pokojowego współistnienia nie występuje sprzeczność, Przy głębszej analizie okazuje się, że jest to sprzeczność jedynie pozorna. Polityka pokojowego współist- nienia państw o różnych systemach ma pełne uzasadnienie. Zakłada zwycięstwo socjalizmu w skali światowej bez ucie- kania się do ingerencji zbrojnej w wewnętrzne sprawy in- nych państw, bez wywoływania wojny światowej. Zakłada z analizy prawa nierównomierności rozwoju ekonomicznego i politycznego wynika, że przesłanki zwycięstwa socjalizmu Przesłanki zwycięstwa rewolucji socjalistycznej zostały omówio- ne w rozdziale 9. Nie oznaczato jednak, że w dobie pokojowego współistnie- nia niemożliwe są w ogóle konflikty zbrojne. Takie twier- dzenie byłoby sprzeczne z marksistowsko-leninowską teorią mówiącą o słuszności i konieczności walk narodowych i wy zwoleńczych oraz rażąco niezgodne z rzeczywistością. Dopó- ki obok państw systemu socjalistycznego będą istnieć mocar- stwa imperialistyczne, realna jest groźba wojny światowej. [patrz też: , Hale magazynowe, wynajem samochodów warszawa, schody magazynowe ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »