Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Slaby rozwój ekonomiczny w momencie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

Słaby rozwój ekonomiczny w momencie zdobycia władzy politycznej przez klasę robotniczą w. dzisiejszych krajach so- cjalistycznych i wysoki poziom rozwoju części krajów kapita- listycznych w zakresie poziomu sił wytwórczych, wydajności pracy, produkcji globalnej itd. w punkcie startu do współ- zawodnictwa stwarza!” bardziej sprzyjające warunki krajom kapitalistycznym niż socjalistycznym. Równocześnie jednak ustanowienie socjalistycznych stosunków produkcji zapew- niło krajom socjalistycznym warunki wyższego tempa wzro- stu gospodarczego niż osiągane kiedykolwiek w systemie ka- pitalistycznym, Syntetycznym wyrazem rozwoju gospodarczego są wskaź- niki tempa wzrostu dochodu narodowego. W tablicy przy- toczono wskaźniki wzrostu dochodu narodowego na 1 miesz- mieszkańca W dyskusjach na temat współzawodnictwa dwóch sy- stemów społeczno-ekonomicznych podkreśla się niekiedy, że gospodarkę socjalistyczną charakteryzuje wysoka dynamika przyrostu dochodu narodowego tylko we wczesnej fazie wzrostu. W rzeczywistości sytuacja wygląda inaczej. Tempo wzrostu gospodarczego europejskich krajów socjalistycz- nych mierzone przyrostem dochodu narodowego nie tylko w latacłi pięćdziesiątych było wysokie, wyższe niż w świecie kapitalistycznym. Również w latach sześćdziesiątych oraz na początku lat siedemdziesiątych gospodarka.socjalistyczna wy- kazywała wyższą dynamikę wzrostu’ niż .gospodarka państw kapitalistycznych. Wiele danych, które można znaleźć w rocznikach statysty- cznych, świadczy o tym, że w zakresie dynamiki wzrostu gos- podarczego kraje socjalistyczne przewyższają państwa kapi- talistyczne. Warto przy tym podkreślić, że wysoka dynamika rozwoju społeczno-ekonómicznegó jest yv krajach socjalistycz- nych regułą. Nie można tego samego powiedzieć o gospodar- ce państw kapitalistycznych 17. Swiadczą o tym np. sygnały o spadku na początku lat siedemdziesiątych tempa wzrostu produkcji przemysłowej w europejskich krajach kapitalis- tycznych należących do EWG. Wskaźnik przyrostu produkcji przemysłowej w europej- skich krajach socjalistycznych wynosił w latach 1950 – 1970 średnio rocznie około 10% 18, W rozwiniętych krajach kapita- listycznych około 500, W krajach rozwijających się około 700. Srednie roczne tempo wzrostu wydajności pracy w przemyśle w omawianym okresie wynosiło w europejskich krajach RWPG 4 – 7%, w rozwiniętych krajach kapitalistycz- nych 360, a w krajach rozwijających się. 390. [hasła pokrewne: , hale przemysłowe, mobilne piaskowanie, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hale przemysłowe’

Slaby rozwój ekonomiczny w momencie

Posted in Uncategorized  by admin
November 1st, 2018

W powyższych przykładach nietrudno dostrzec p r z y s t o s o w a n i e b i o c h e m i c z n e organizmu zwierzęcego do środowiska zewnętrznego .. Widać wy- raźny wpływ środowiska, które stopniowo, jako re- akcję powoduje w organizmie wytwarzanie się różno- rodnych, przeważnie enzymatycznych. przystosowań, . skierowanych W zasadzie ku zabezpieczeniu życia or- ganizmu. Związek biochemiczny stwierdzono również pomię- dzy azotową przemianą materii a typem rozrodu, jaki. Read the rest of this entry »

Comments Off