Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘hurtownia elektryczna’

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

D. ZJAWISKA KORELACJI Podziały i wzrost komórek embrionalnych w strefach merystematycz— nych, a następnie wzrost elongacyjny i różnicowanie się komórek prowadzą do kształtowania się specyficznych organów rośliny. Zjawiska te mogą się jednak odbywać tylko dzięki temu, że liczne, pojedyncze ko— mórki rozwijają się według wspólnego, Ściśle określonego planu. Po— wstawanie i działanie sił kształtotwórczych, występujących już w stoż— kach wzrostu zarodka, są nam całkowicie nieznane. Niejednokrotnie mówimy, Że k O m ó r ki em brio n a Lne mają zdolność do wytwo— rzenia w sz y s t kich części i tkanek dorosłej rośliny, są więc one, po— dobnie jak zygoty, omnipo t encj aln e. Od pewnego momentu jed— nak następuje determinacja poszczególnych komórek lub zespołów komórkowych. W rezultacie dochodzi do realizacji tylko nieznacznej części możliwości tkwiących potencjalnie w komórce embrionalnej; następuje p o dz i a ł p r a c y komórek. Niewie le wiadomości mamy o przy— czynach takiej, a nie innej determinacji. Wiemy na pewno, że pomiędzy poszczególnymi komórkami, które składają się na skoordynowany i zor— ganižowany twór, muszą istnieć bardzo ścisłe związki, czyli korelacje, bez których istnienie organizmu wielokomórkowego byłoby w ogóle nie— możliwe. Korelacje te odgrywają również zasadniczą rolę w rozwoju rośliny. Procesy korelacyjne są zjawiskami skomplikowanymi i różnorodnymi. Ponieważ prawie wszystkie komórki roślin wyższych pozostają ze sobą w ścisłym kontakcie plazmatycznym dzięki plazmodesmom, można by je w pewnym sensie przyrównać do systemu nerwowego zwierząt oraz można by przypuścić, że bezpośrednią przyczyną korelacji jest wymiana pewnych substancji. W tym przypadku powinny odgrywać role s t osu n ki o d ż y w c z e poszczególnych komórek lub ich partii, stopień zaopatrzenia w wodę i substancje pokarmowe, a przede wszystkim pewne czynniki natury hormonalnej, [hasła pokrewne: , hurtownia elektryczna, fototapety na wymiar, cyklinowanie bezpyłowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hurtownia elektryczna’

D. ZJAWISKA KORELACJI Podzialy i wzrost

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo ważnym czynnikiem sta- bilizacji rynku pracy jest znaczny udział zatrudnionych w sektorze państwowym (przedsiębiorstwach państwowych i w administracji) w ogólnej liczbie zatrudnionych. OczyWiście czynniki te działają tylko przy krótkotrwałych załamaniach gospodarczych. . Podobnie też działają zmiany w strukturze gospodarki światowej. Za istotny czynnik należy uznać procesy integra- cyjne pozwalające na rozszerzenie rynków zbytu. Stałe zwięk- szanie eksportu, ułatwione dzięki zniesieniu barier celnych i innych ograniczeń w handlu między zintegrowanymi kraja- mi oraz dziękipogłębianiu specjalizacji produkcji, pozwala na utrzymanie wysokiego tempa ogólnej ekspansji gospodarczej . Pewną rolę w utrzymywaniu wysokiej koniunktury od- grywa również zwiększenie się eksportu do krajów socjalis- tycznych i niektórych krajów “trzeciego świata”. Kraje te, wkroczywszy na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego, im- portują część niezbędnych’ maszyn i urządzeń produkcyjnych z wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. Szczególną formą forsowania eksportu jest pomoc dla krajów “trzeciego świata”, w ramach której najłatwiej można wyeksportować towary nie znajdujące zbytu na rynkach krajów wysoko roz- winiętych, a przy tym, jeżeli jest to eksport kredytowy, po- zwala na zmniejszenie nadwyżki towarów na własnym rynku. Zmiany w strukturze gospodarczej rozwiniętych krajów kapitalistycznych, polegające na zwiększeniu udziału usług w globalnym zatrudnieniu i w tworzeniu dochodu narodowe- go, są również czynnikiem przeciwdziałającym gwałtownym spadkom kryzysowym. Po pierwsze, zatrudnienie w sektorze usług ma jeszcze większą tendencję do stabilizacji niż zatrudnienie w całej go- spodarce. Po drugie, rozwój sektora usług stwarza znaczne .zapotrzebowanie na środki produkcji, przy czym produkcja tego sektora nie konkuruje bezpośrednio z przemysłem, lecz jest w stosunku do niego komplementarna. Niezmiernie ważną rolę w utrzymaniu wysokiej ko- niunktury odgrywają stałe zmiany w strukturze podukcji wy- soko rozwiniętych krajów kapitalistycznych. [podobne: , lampy ogrodowe, hurtownia elektryczna, szafki ubraniowe ]

Comments Off

« Previous Entries