Wiedza i nauka dla każdego
Nauka, edukacja, korepetycje

Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Na koniunkture gospodarcza oddzialywa równiez

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Na koniunkturę gospodarczą oddziaływa również pobudza- jąco militaryzacja gospodarki w okresie, gdy nie prowadzi się wojen. Militaryzacja gospodarki oznacza powiem, że znaczny jest udział produkcji zbrojeniowej w. produkcji globalnej. Część majątku produkcyjnego jest zaangażowana w llroduk- cję, która nie tworzy podaży rynkowej, a wzrost produkcji zbrojeniowej wywołuje znaczny popyt na surowce, materiały i środki trwałe, a również na wykwalifikowaną .siłę roboczą. Angażuje więc część siły ‘roboczej i zwiększa popyt na środ- ki konsumpcji. Realizacja zamówień państwowych opartych na wysokich i stałych cenach gwarantuje wysoką stopę zysku w produkcji zbrojeniowej. Tendencja ta utrzymuje się gdy t: 1) państwo dąży do utrzymywania wysokich zapasów środków strategicz- nych; 2) w sferze produkcji zbrojeniowej postęp techniczny powoduje szybkie moralne zużycie różnych gatunków broni i wdrażanie nowych rozwiązań. Wpływ monopolizacji gospodarki na przebieg cyklu koniunkturalnego nie jest tak jednoznaczny jak militaryzacji. Z jednej strony, monopole wpływają ujemnie na przebieg cyklu koniunkturalnego utrudniając wyjście z recesji. Pa- miętamy, że w okresie klasycznego kryzysu wskutek spadku cen wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technolo- gicznych jest głównym czynnikiem pobudzającym gospodar- kę do wyjścia z fazy depresji, Chcąc zwiększyć -stopę zysku przy niskich cenach przedsiębiorstwa muszą wprowadzać ta- kie rozwiązania techniczne i technologiczne, które pozwolą na obniżanie produkcji. To zaś, że cena, monopolowa ma tendencję do sztywnego utrzymywania się na jednym, poziomie, osłabia bodźce do po- stępu technicznego i modernizacji. Ponadto monopole ograni- czając produkcję w czasie kryzysu koncentrują ją w zakła- dach najbardziej nowoczesnych, mających najniższe koszty wytwarzania. Nie stwarza to bodźców do podejmowania no- wych inwestycji. W kapitalizmie monopolistycznym inwestycji moderniza- cyjnych dokonuje się w okresie dobrej koniunktury. Nie jest to jednak, proces, tak szybki i gwałtowny jak w okresie oży- wienia w klasycznym cyklu. Wynika to z istnienia w monopo- lach nie wykorzystanych mocy produkcyjnych: [więcej w: , Hale magazynowe, blachy trapezowe, hydraulika przemysłowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘hydraulika przemysłowa’

Na koniunkture gospodarcza oddzialywa równiez

Posted in Uncategorized  by admin
November 13th, 2018

Mechanizmy te zostały wyodrębnione na podstawie analizy teoretyczne] i wieloletnich badań sta- tystycznych. Poza tymi podstawowymi mechanizmami o zna- czeniu ogólnym w każdej gospodarce działają określone, swo- iste dla niej czynniki, które w pewnych przypadkach mogą nieco zmieniać przebieg cyklu koniunkturalnego, przede wszystkim’ różnicując okres. trwania danego cyklu. Wykazaliśmy już, że kryzys ujawnia i• zaostrza wszystkie sprzeczności gospodarki kapitalistycznej. Najwyraźniej widać. w nim sprzeczność między produkcją i konsumpcją. W okre- sie nadprodukcji masy pracujące, wskutek masowego bezro- bocia, nie mają środków na zakup niezbędnych środków kon- sumpcji. Zaostrzenie konkurencji kapitalistycznej przejawia się w bankructwach małych i średnich przedsiębiorstw przy postępującym równocześnie procesie centralizacji kapitału i monopolizacji gospodarki. Nie wykorzystane moce produkcyjne i masowe bezrobocie świadczą o ograniczonym zakresie racjonalności gospodaro- wania w sposobie produkcji opartym na prywatne] własności środków produkcji, Marnotrawstwo czynników produkcji do- wodzi, że w kapitalizmie nie może być rozwiązany problem racjonalności gospodarowania w skali społecznej, ponieważ koliduje on z indywidualnymi decyzjami prywatnych właści- cieli kapitału, których celem działania jest maksymalizacja zysku. Rozmiary produkcji dostosowują się do zmniejszonego f popytu, zatrudnienia t inwestycji. Marnotrawstwo środków produkcji, środków konsumpcji i niewykorzystanie siły roboczej prowadzą w ostateczności do J przywrócenia ogólnej równowagi gospodarczej. Kryzys za- tem, ujawniając w sposób gwałtowny sprzeczności kapitaliz- mu, równocześnie rozwiązuje je na pewien czas. Skutkiem ekonomicznym kryzysu jest więc powrót do niezbędnych pro- porcji w gospodarce. Nie można jednak ograniczyć się do rozpatrywania tylko ekonomicznych skutków kryzysu, chociaż te dadzą się przed- stawić ilościowo (np. spadek rozmiarów produkcji czy inwe- stycji w procentach w stosunku do poziomu wyjściowego). Społecznych skutków kryzysu zmierzyć się po prostu nie da. Nie będzie bowiem ich wystarczającą miarą liczba bezrobot- nych czy procentowy spadek zatrudnienia, gdyż to nie od- zwierciedli ogromu cierpień ludzkich. [hasła pokrewne: , hydraulika przemysłowa, skoki spadochronowe, sprzątanie poznań ]

Comments Off